cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Обществено обсъждане на предложенията за мерки в Четвъртия национален план на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление“

21 Декември 2021

На 15 ноември 2021 г. беше свикан преходният състав на Съвета за координация на участието на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление“. В него участваха представители на държавни институции и граждански организации - инициаторите на предложения за мерки за Четвъртия национален план на действие на страната в рамките на международната инициатива.

На заключителното заседание на съвета, което се проведе на 9 декември 2021 г. от общо 38 първоначални предложения за мерки бяха одобрени 18 мерки, които да се включат в Четвъртия национален план и които в момента са публикувани за обществено обсъждане – вижте ТУК до 10 януари 2022 включително.

Мерките за разделени по тематичните области на плана – гражданско участие, прозрачност и достъп до информация, почтено управление и борба с корупцията и отворени данни.

Българския център за нестопанско право ще сме партньор или водеща организация по изпълнението на следните мерки:

БЦНП ще партнираме на Администрацията на Министерски съвет в прегледа на действащите стратегически документи и тяхната относимост към принципите на отвореното управление и на отворената държава. Взависимост от резултата ще се допълнят или доразвият изцяло нови части, с които ще се заложат концептуалните основи на отвореното управление.

 

  • Реализиране на различни форми на ефективен обществен диалог за разработване на общи стандарти при използването на изкуствения интелект в процеса на дигитализация с цел осигуряване на гаранции за равен достъп и зачитане на правата на човека - мярка в тематична област Почтено управление и борба с корупцията

БЦНП предложихме тази мярка, която цели да се реализират различни форми на обществен диалог по въпросите за използване на системи с изкуствен интелект и зачитането на човешките права, така че обществото да е информирано и да участва в развиването на политиките и стандартите в тази област на европейско и национално ниво.

  • Изработване на проект на Закон за доброволчеството в Р. България - мярка в тематична област Гражданско участие

По предложение на БЦНП тази мярка беше включена в плана, като целта е да се разработи подходяща правна регламентация на доброволчеството у нас, което да доведе до насърчаване на доброволчеството, до по-широко гражданско участие и активизиране на повече граждани в диалога с институциите и съвместното вземане на решения.

  • Разработване на механизъм за участие на гражданите и гражданските организации в работата на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) - мярка в тематична област Гражданско участие

Предложената от БЦНП мярка цели Съветът за развитие на гражданското общество да заработи и да се създаде единно онлайн пространство, което да представя информация за дейността на Съвета и, най-вече, да предоставя възжмоност бързо и лесно гражданите и организациите, които не са членове на Съвета, да изказват мнение, да дават предложения и да участват в обсъжданите от Съвета въпроси.

  • Разработване на шаблон за изпращане на онлайн петиции до държавните органи и адаптирането му в официална интернет страница за изпращане на онлайн петиции до правителството и парламента - мярка в тематична област Гражданско участие

БЦНП предложи тази мярка, която предстои да бъде изпълнено съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“ и останалите ангажирани институции и заинтересовани организации. Мярката цели създаване на сигурна платформа за подаване на онлайн петиции от гражданите, която е призната от държавните органи като инструмент за реализиране на тяхното конституционно право да изпращат исканията си към тях и да набират допълнителна обществена подкрепа за това. Платформата ще гарантира предвидимост и прозрачност в поведението на държавните органи при изпращане на онлайн петиция към тях.

Можете да се запознаете със всички предложени мерки и да вземете участие в общественото им обсъждане до 10.01.2022 г. тук.

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията чрез използваното на новите технологии и укрепване на управлението. Началото на инициативата е дадено на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, където осем държави-основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобряват Декларация за открито управление. България се присъединява към инициативата през април 2012 г.

Страните участници в инициативата изготвят национални планове с конкретни ангажименти за открито управление. Съгласно Независимия механизъм за оценка, възприет от Инициативата за открито управление (OGP Independent Reporting Mechanism – IRM) на двегодишен период се изготвят доклади за страните участнички в инициативата относно изпълнението на ангажиментите, залегнали в Плановете им за действие. В докладите се прави оценка на степента на изпълнение на ангажиментите, поети от правителството, тяхната релевантност към целите на Инициативата и се правят препоръки за ангажименти, които да залегнат в новите планове за действие. Докладите се подготвят от национални експерти в сътрудничество с правителствата и други заинтересовани страни.

До момента България е приела три Национални плана за действие и са изготвени три доклада във връзка с тяхното изпълнение. След общественото обсъждане на проекта на Четвъртия план предстои неговото приемане от Министерски съвет и изпълнение в периода 2022-2023 г.

назад