cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Определен е срокът и изискванията за кандидатстване за бюджетни субсидии от ЮЛНЦ

25 Февруари 2009

В брой 13 от 17 февруари 2009 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет за 2009 г., с което се определят сроковете в рамките, на които трябва да бъдат изготвени и публикувани насоките и формуляра за кандидатстване за финансиране на общественозначими проекти на нестопански организации, сроковете за кандидатстване, както и документите, които трябва да представят организациите.

 

Най-късно до края на февруари 2009 г. министърът на финансите заедно с министъра на правосъдието следва да издадат насоките за кандидатстване, които следва и да се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите. Формулярът за кандидатстване също следва да бъде одобрен до края на февруари от министъра на финансите и да бъде публикуван на страницата на Министерство на финансите.

 

 

Нестопанските организации, регистрирани в Централен регистър на ЮЛНЦ при Министерство на правосъдието следва да подадат проектите си до 10 април 2009 г. в Министерство на правосъдието, като приложат удостоверение за актуално състояние; списък на лицата от състава на управителните органи; удостоверения от компетентните органи за наличието или липсата на задължения, представляващи публични вземания по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; декларация за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и че не са налагани имуществени санкции или глоби по този закон на лицето, съответно на членовете на неговия управителен орган.

 

 

Проектите се оценяват от комисия, в състава на която участват заместник-министър на правосъдието, който е неин председател и по един представител на администрацията на Министерския съвет, на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта. До 30 април 2009 г. комисията представя на министъра на правосъдието протокол за разпределението на средствата, заделени за финансиране на общественозначими проекти. 

 

назад