cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Плана за действие за европейската демокрация

5 Февруари 2021

Дигитална демокрация“ (“Digital Democracy”) е поредица на Български център за нестопанско право, в която чрез онлайн материали и семинари говорим за човешките и гражданските ни права в дигиталната среда. Ще търсим отговори на актуални въпроси заедно с участието на граждански организации и активисти, младежи, правозащитници, професионалисти в IT сектора, журналисти, институции.

  • За да сте част от дискусията онлайн – включете се в пространството „Дигитално участие“ в платформата и приложение Slack
  • За да получавате известия за нови материали и събития – присъединете се към общността „Дигитално участие“ във Viber, като напишете ДИГИТАЛНО УЧАСТИЕ в полето за търсене и изберете опцията Join.

Демокрацията може да процъфтява само в среда, в която са защитени както свободата на информация, така и свободата на изразяване на мнение

На 3.12.2020 г. Европейската комисия представи своя План за действие за европейската демокрация, чиято цел е оправомощаване на гражданите и изграждане на по-устойчиви демокрации в целия ЕС.

Планът за действие за европейската демокрация е създаден в отговор на сериозните предизвикателства в ерата на дигиталната революция пред демокрациите в ЕС - намеса в избори, разпространяване на манипулативна информация и заплахи срещу журналисти. С него се цели овластяване на гражданите и изграждане на по-устойчиви демокрации в ЕС чрез:

  • насърчаване на свободни и честни избори
  • укрепване на свободата на медиите
  • борба с дезинформацията

Планът е разработен след проведена обществена консултация между 15 юли и 18 септември 2020 г. Мерки по него ще бъдат прилагани през целия мандат на настоящата Комисия. През 2023 г. — година преди следващите избори за Европейски парламент — Комисията ще направи преглед на изпълнението на плана за действие.

В резюме Планът съдържа:

ЗАЩИТА НА ПОЧТЕНОСТТА НА ИЗБОРИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО УЧАСТИЕ

Поддържането на демокрацията изисква по-решителни действия за защита на изборните процеси, опазване на открития демократичен дебат и актуализиране на предпазните мерки в светлината на новата дигитална реалност. Демокрацията се състои в разнообразието от практики на участие, гражданска ангажираност и зачитане на демократичните стандарти и върховенството на закона, прилагани в рамките на целия изборен цикъл.

Прозрачност на политическата реклама и комуникация

Спазването на традиционните правила, свързани с политическите кампании, може да бъде особено предизвикателство в онлайн контекст. Прилагането на правилата в онлайн пространството е често пъти трудно или пък правилата се оказват неефективни, като същевременно компетентните органи може да не разполагат с правомощия или средства за справяне с онлайн дейността. Трансграничният потенциал на онлайн дейността предоставя възможности, но също така увеличава предизвикателството, тъй като въпросите, свързани с изборите, до голяма степен се уреждат от правила, приложими само в рамките на определена юрисдикция, или може да не са били формулирани така, че да е било взето предвид онлайн пространството без граници. Често в онлайн средата е трудно разпознаването на платените политически материали и разграничаването им от друго политическо съдържание, не на последно място защото то често може да изглежда като „органично“ съдържание, споделяно или създадено от други потребители.

Действия: 

∙ През 2021 г. — предложение за законодателство за гарантиране на по-голяма прозрачност в областта на спонсорираното съдържание в политически контекст („политическа реклама“) 

∙ Приемане на мерки за подкрепа и на насоки за политическите партии и държавите членки

По-ясни правила за финансирането на европейските политически партии

Финансирането на европейските политически партии се урежда от правото на ЕС. В доклада за изборите за Европейски парламент от 2019 г. се подчертава необходимостта от укрепване на някои от правилата, за да се предотврати външна намеса, по-специално чрез подобряване на прозрачността по отношение на източниците на финансиране за европейските политически партии, така че да се противодейства на непрякото финансиране от чуждестранни интереси чрез национални средства или частни дарения.

Действия: 

∙ През 2021 г. — предложение за преразглеждане на Регламент № 1141/2014 относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Засилено сътрудничество в ЕС за гарантиране на свободни и честни избори

Организирането на национални избори е от компетентността на държавите членки въз основа на международни стандарти, като някои въпроси като защитата на данните се уреждат от по-широката рамка на правото на ЕС. Изборите за Европейски парламент и избирателните права на мобилните граждани на ЕС се уреждат от специално законодателство на ЕС, докато повечето аспекти, свързани с изборния процес, все още се основават на националното избирателно право. Опитът в навечерието на изборите за Европейски парламент през 2019 г. показа как по-тясната координация и сътрудничество на национално равнище и на равнище ЕС могат да имат ключов принос в това отношение.

Действия: 

∙ Създаване на нов съвместен оперативен механизъм и други мерки за подкрепа въз основа на работата на Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите с цел насърчаване на устойчиви изборни процеси и предприемане на допълнителни практически мерки за защита на изборната инфраструктура от заплахи, включително кибератаки 

∙ Комисията ще организира проява на високо равнище, на която ще се срещнат различни органи в областта на изборите, за да преодолеят предизвикателствата, посочени в настоящия план 

∙ Засилване на сътрудничеството за равно третиране и балансирано медийно отразяване по време на избори 

∙ Изготвяне на сборник с практики за електронно гласуване 

∙ Улесняване на сътрудничеството между мрежите на ЕС и партньорските държави и международните организации с цел изграждане на капацитет и обмен на най-добри практики за противодействие на заплахите за изборите и насърчаване на високи международни стандарти при използването на нови технологии 

∙ Консолидиране на капацитета на мисиите на ЕС за наблюдение на избори в трети държави, за да наблюдават и оценяват онлайн изборни кампании и да предприемат последващи действия във връзка със своите препоръки

Насърчаване на демократичната ангажираност и активното участие отвъд изборите

Усилията за подкрепа на жизненоспособно гражданско общество и за насърчаване и засилване на демократичното участие ще бъдат в основата на работата на Комисията в много области — от гражданството на ЕС, равенството и недискриминацията, младежта, образованието, културата и политиките в областта на научните изследвания до използването на фондовете на ЕС както в рамките на Съюза, така и в държавите в съседство.

Ще бъдат положени и допълнителни усилия в борбата срещу онлайн изказванията, пораждащи омраза, които могат да възпрат хората да изразяват своите възгледи и да участват в онлайн дискусии. През 2021 г. Комисията ще предложи инициатива за разширяване на списъка на престъпленията в ЕС съгласно член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да обхване престъпленията от омраза и изказванията, подбуждащи към омраза, включително онлайн изказвания, пораждащи омраза.

Действия: 

∙ Насърчаване на използването на структурните фондове на ЕС за финансиране на гражданското общество и за изграждане на капацитет и институционална/ административна инфраструктура за съвещателно ангажиране на гражданите и политическо участие 

∙ Използване на фондовете и възможностите на ЕС в рамките на стратегията на ЕС за младежта, гражданското образование, програма „Творческа Европа“ и програмата за равенство с цел насърчаване на достъпа до демократично участие и доверие в демокрацията 

∙ Борба с изказванията, подбуждащи към омраза, и насърчаване на уважението в обществения дебат чрез разширяване на списъка на престъпленията в ЕС, така че да бъдат обхванати престъпленията от омраза и изказванията, проповядващи омраза

 

УКРЕПВАНЕ НА МЕДИЙНАТА СВОБОДА И ПЛУРАЛИЗЪМ

Медийната свобода и плурализъм са от съществено значение за нашите демокрации и са залегнали в Хартата на основните права. Свободните и плуралистични медии са от ключово значение, за да се търси отговорност от властимащите и да се помага на гражданите да вземат информирани решения. Като предоставят достоверна информация на обществеността, независимите медии играят важна роля в борбата с дезинформацията и манипулирането на демократичния дебат.

Безопасност на журналистите

Докладът относно върховенството на закона от 2020 г. показа, че физическите и онлайн заплахи и нападения срещу журналисти се увеличават в няколко държави членки (виж относно България.) Кампаниите за оклеветяване са често срещано явление и като цяло сплашването и политически мотивираната намеса се превърнаха в обичайна практика. Жените журналисти са заплашвани най-често. В Доклада относно върховенството на закона от 2020 г. се отбелязва, че този натиск има „възпиращ ефект“ върху журналистите. Това може да доведе до автоцензура и да свие пространството за обществен дебат по важни въпроси.

Действия: 

∙ Препоръка относно безопасността на журналистите през 2021 г., в която се вземат предвид новите онлайн заплахи, пред които са изправени по-специално жените журналисти 

∙ Структуриран диалог в рамките на Европейския форум на информационните медии с държавите членки, заинтересованите страни и международните организации, за да се подготви и изпълни препоръката 

∙ Устойчиво финансиране за проекти, които са насочени към предоставяне на правна и практическа помощ за журналистите в ЕС и другаде по света, включително обучение по безопасност и киберсигурност за журналисти, както и дипломатическа подкрепа

Борба с неправомерното използване на стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността

Стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (ССПНСУО), са особена форма на тормоз срещу журналисти и други лица, участващи в защитата на обществения интерес. Те представляват необосновани или преувеличени съдебни искове, заведени от държавни органи, бизнес корпорации или влиятелни физически лица срещу по-слаби страни, които изразяват критики или предават послания, неудобни за подалите иска, по въпроси от обществен интерес. Целта на подобни искове е да се цензурират, сплашват и заглушават критиците чрез натоварването им с разходи за правна защита, докато не се откажат от критиките или опозицията си. Въпреки че представителите на гражданското общество могат да бъдат уязвими по отношение на подобни инициативи, естеството на работата на журналистите ги прави особено уязвими.

Действия: 

∙ В началото на 2021 г. — създаване на експертна група по ССПНСУО 

∙ В края на 2021 г. — представяне на инициатива за защита на журналистите и гражданското общество от ССПНСУО

По-тясно сътрудничество за разработване и прилагане на професионални стандарти

Прозрачността и спазването на професионалните норми и стандарти са от съществено значение за общественото доверие в медиите. Засилващият се търговски, а понякога и политически натиск оказват негативно влияние върху независимостта на медиите и способността на журналистите да следват кодексите за поведение и стандартите за високи професионални постижения.

Действия: 

∙ Подкрепа за сътрудничеството в ЕС между националните медийни съвети, други органи за саморегулиране на медиите, независимите медийни регулатори и журналистическите мрежи, както и инициативи за насърчаване на журналистическите партньорства и стандарти

Допълнителни мерки в подкрепа на медийния плурализъм

Прозрачността на собствеността върху медиите е от голямо значение за оценката на плурализма на медийните пазари. Съветът на Европа също подчерта значението на прозрачността за даването на възможност на обществеността да оценява информацията и мненията, разпространявани от медиите. Обществената консултация относно този план за действие показа широка подкрепа за ясно определени задължения за всички медии и дружества да публикуват подробна информация за собствеността си. България е една от страните, в която „липсата на прозрачност относно собствеността върху медиите буди тревога“ съгласно Доклада относно върховенството на закона за 2020 г.

Действия: 

∙ Създаване на Обзор на собствеността върху медиите и разработване на евентуални допълнителни насоки относно прозрачността във връзка със собствеността върху медиите 

∙ Насърчаване на мерки за прозрачно и справедливо разпределение на държавната реклама 

∙ Набелязване на варианти за по-нататъшна подкрепа за медийното многообразие и насърчаване на европейски подход за популяризиране на аудио-визуалните медийни услуги от общ интерес

БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

В Плана се прави разграничение между различните явления, които обикновено се наричат „дезинформация“, за да се даде възможност за разработване на подходящи политически ответни мерки: 

невярна информация е невярно или подвеждащо съдържание, споделено без намерение да се нанесат вреди, въпреки че последиците могат да бъдат вредни, например, когато хората добросъвестно споделят невярна информация с приятели и членове на семейството;

 − дезинформация е невярно или подвеждащо съдържание, което се разпространява с цел измама или осигуряване на икономическа или политическа изгода и което може да бъде в ущърб на обществения интерес;

 − операции за информационно влияние са координирани усилия от страна на местни или чуждестранни участници за оказване на влияние върху целевата аудитория чрез използване на набор от средства за измама, включително потискане на независими източници на информация в съчетание с дезинформация; 

външна намеса в информационното пространство — тя често е част от по-широкомащабна хибридна операция и може да бъде определена като принудителни и подвеждащи усилия за нарушаване на свободното формиране и изразяване на политическата воля на отделни лица от страна на чуждестранен държавен участник или негови агенти.

Подобряване на капацитета на ЕС и държавите членки за борба с дезинформацията

Извършването на операции за влияние онлайн и офлайн може да бъде относително евтино и да има ограничени недостатъци за тези, които действат недобросъвестно, което отчасти обяснява тяхното разпространение. Когато чуждестранни субекти използват манипулативни тактики, за да подведат гражданите на ЕС за своя собствена изгода, заплахата за демокрацията изисква всеобхватен, колективен отговор. В същото време заплахата от дезинформация от страна на местни субекти също нараства.

Действия: 

∙ Разработване на инструментариума на ЕС за борба с външната намеса и операции за оказване на влияние, включително нови инструменти, които позволяват налагането на финансови санкции на извършителите, както и укрепване на стратегическите комуникационни дейности и работни групи на ЕСВД 

∙ Изготвяне на нов протокол за укрепване на съществуващите структури за сътрудничество за борба с дезинформацията както в ЕС, така и в международен план 

∙ Разработване на обща рамка и методология за събиране на систематични доказателства за външна намеса и структуриран диалог с гражданското общество, участници от частния промишлен сектор и други заинтересовани страни за редовен преглед на положението със заплахите 

∙ Повишаване на подкрепата за изграждане на капацитет на националните органи, независимите медии и гражданското общество в трети държави за откриване и реагиране на операции за дезинформация и външно влияние

Повече задължения и отчетност за онлайн платформите

Информацията, която се обменя на платформите на социалните медии, става все по-важна за потреблението на новини и за политическия дебат. Онлайн платформите обаче могат да бъдат използвани от злонамерени оператори за разпространение и разширяване на фалшиво и подвеждащо съдържание и са критикувани за липсата на прозрачност при използването на алгоритми за разпространение на съдържание онлайн и за таргетиране на ползвателите въз основа на огромното количество лични данни, генерирани при онлайн дейността.

Голям брой от респонденти в проведената от ЕК обществена консултация подкрепят варианта за прилагане на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията и съчетаването му с някаква форма на регулиране. Този подход се подкрепя по-специално от регулаторните органи, организациите на гражданското общество и академичните среди.

Действия: 

∙ Издаване на насоки за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията (пролет 2021 г.) 

∙ Призоваване на подписалите го страни и съответните групи заинтересовани страни да работят за укрепването на Кодекса в съответствие с насоките 

∙ Създаване на постоянна рамка за мониторинг на Кодекса

Даване на възможност на гражданите да вземат информирани решения

Всеки може да играе роля в борбата с дезинформацията и невярната информация. Медийната грамотност, както и критичното мислене, са ефективни способности, помагащи на гражданите от всички възрасти да се ориентират в информационната среда, да определят различните видове медии и как те работят, да имат критично разбиране за социалните мрежи и да вземат информирани решения. Уменията за медийна грамотност помагат на гражданите да проверяват информацията, преди да я споделят, да разберат кой стои зад нея, защо е разпространена сред тях и дали е надеждна. Цифровата грамотност дава възможност на хората да участват разумно, безопасно и етично в онлайн средата.

Действия: 

∙ Подкрепа за иновативни проекти за борба с дезинформацията в рамките на различни програми на ЕС, в частност от организации на гражданското общество и висши учебни заведения, с участието на журналисти 

∙ Повишаване на подкрепата и финансирането и разнообразяване на инициативите, включително от страна на организациите на гражданското общество, за насърчаване на медийната грамотност и подпомагане на гражданите да откриват дезинформацията в рамките на ЕС и извън него

 

Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право


Документи

  1. План за действие за европейска демокрация
  2. Фактшийт: Плана за действие за европейска демокрация
  3. Повече информация на сайта на Европейската комисия – ТУК.

Поредицата материали и онлайн семинари „Дигитална Демокрация“ (“Digital Democracy”) реализираме с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени в поредицата, принадлежат единствено на Български център за нестопанско право и участващите, автори и говорители и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.       

 

назад