cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ПОКАНА за кандидатстване на юридическите лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за закрила на детето

29 Юли 2011

Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/ е структура към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/с консултативни и координационни функции по отношение на политиките за закрила на детето. В неговата работа участват както заместник-министри от институциите, които имат отговорности по прилагането на политиките за детето, така и граждански организации, които имат предмет на дейност закрилата на децата в България. Броят на неправителствените организации, които участват в работата на НСЗД е 12, което представлява 1/3 от общия състав на Съвета.

 

След последното заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе на 24.02.2011 г., ДАЗД инициира и проведе широка дискусия за промяна на Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД. Промените в Правилника са факт от 15.07.2011 г. и включват нов механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в работата на Съвета. Новият механизъм дава по-демократичен подход и ясна легитимност на избраните представители на гражданските организации. Според новия механизъм само организации регистрирани в обществена полза, осъществяващи дейности за закрила на детето, могат да се включат в работата на Съвета.

 

Нов момент в предложения механизъм е, че неправителствените организации чрез изборна процедура сами ще изберат бъдещите членове на Съвета. Право да гласуват ще имат организациите, които са заявили интерес за участие в работата на Съвета и отговорят на законовите изисквания за представителство в него: да са регистрирани отпреди минимум 3 години, да имат предмет на дейност в областта на услугите за деца и семейства и/или в областта на правата на децата, както и да осъществяват дейност в обществена полза.

 

Гласуването ще се извършва чрез изборна листа, изпратена до председателя на Държавната агенция за закрила на детето по електронен път или по пощата. Преброяването на гласовете и класирането на участниците ще се извършва от комисия, упълномощена от председателя на ДАЗД, в която като наблюдатели ще могат да бъдат канени и граждански организации, неучастващи в процедурата по избор и ползващи се с добро име и авторитет в гражданския сектор.

 

Ето защо поради изтичането на двугодишния мандат на неправителствените организации-досегашни членове на НСЗД, председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя поканадо гражданските организации да заявят, че желаят да участват в работата на Националния съвет за закрила на детето.

 

Заявлениeто се изразява писмено чрез депозирана молба до председателя на ДАЗД в срок до 9 септември 2011 г. включително. Към заявлението се прилагат следните копия на документи:

1. Решение за първоначална съдебна регистрация;

2. Устав или учредителен акт на организацията;

3. Карта за идентификация по БУЛСТАТ;

4. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;

5. Удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза;

6. Кратък отчет за осъществяваната дейност през последните три години, подписан от представляващия кандидатстващата организация. /в рамките на 3 страници/

 

Копията на документите от 1 до 5 се представят с печат и подпис на представляващия организацията.

 

Документите и заявлението до председателя на ДАЗД можете да изпратите по пощата на адрес: гр. София 1051, ул. Триадица 2 или да сканирате документите и да изпратите на e-mail: sacp@sacp.government.bg.

 

В периода 12-16 септември 2011 г. Комисията, упълномощена от председателя на ДАЗД, ще извърши преглед на документите на кандидатстващите организации, след което ще състави списък на допуснатите организации за участие в избора за членове на НСЗД.

 

В периода 19-26 септември 2011 г. председателят на ДАЗД ще уведоми всички кандидатстващи организации за допускането им /недопускането им за участие в процедура по избор и ще публикува списъка с допуснатите за участие в избора организации, както и ще публикува на интернет страницата на Агенцията изборната листа, с която ще се осъществи самото гласуване.

 

В периода 26 септември – 7 октомври 2011 г. ще се проведе самата изборна процедура. Изборът ще се проведе чрез гласуване по електронен път или по пощата. За целта организациите ще трябва да попълнят изборната листа. Попълнената изборна листа следва да се изпрати в ДАЗД по пощата или по електронен път.

 

Право за участие в избора ще имат само организациите, включени в общия списък. Всяка организация ще гласува за най-много 12 организации, включени в общия списък, в т.ч и за собствената си кандидатура.

В периода 10-12 октомври 2011 г. Комисията, упълномощена от председателя на ДАЗД ще извърши преброяването на гласовете и класирането на участниците. Класирането на организациите ще се публикува на официалната интернет страница на ДАЗД.

 

В периода 13-14 октомври 2011 г. ще бъде изготвена заповед на председателя на ДАЗД с новоизбраните членове на НСЗД с мандат 2 години. Първите 12 организации, получили най-много гласове ще се включват в заповедта на председателя на ДАЗД

 

Повече информация по процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел може да получите на следните телефонии е-mail:

02/933 90 42 Милена Дянкова, държавен експерт в ДАЗД, е-mail: mdiankova_icp@sacp.government.bg

02/933 90 43 Радислава Калиникова, гл. експерти в ДАЗД, е-mail: r.kalinikova@sacp.government.bg

02/933 90 43 Милена Николова, гл. експерт в ДАЗД, е-mail: mnikolova@sacp.government.bg

 

 

Текста на Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето може да изтеглите от тук
назад