cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Полезна информация по повод платени услуги на „публични регистри“

27 Октомври 2017

 

През последния месец получихме нееднократно сигнали от различни юридически лица с нестопанска цел относно зачестилата практика да бъдат търсени и принуждавани да заплащат определена сума пари за „задължително вписване в публични регистри“ или за „пререгистрация“. Предупреждаваме всички организации с нестопанска цел да бъдат внимателни и да НЕ предприемат действия по заплащане на парични суми на лица, които се свързват с тях по телефона или чрез посещения на място във връзка с каквито и да било регистрации или пререгистрации в „публични регистри“.  


По сигнали на организациите, свързали се с нас, лица, представящи се за действащи от името на  „Публични регистри и информационни портали“ ЕООД използват твърдението, че регистрацията в „публични регистри“ е задължителна и може да бъде извършена срещу определена такса. На практика, въпросната фирма поддържа интернет справочници и услугата, която предоставя е създаване на профил на юридически лица в тези интернет страници. Подчертаваме, че подобни профили в интернет са изцяло доброволни и незадължителни.


С цел избягване на потенциални бъдещи измами напомняме следната важна информация, касаеща регистрацията и пререгистрацията на НПО в отделните публични регистри съгласно законовите изисквания и задължението им за заплащане на държавни такси при заявяване на тези услуги.

I.    Съгласно последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел предстои прехвърляне на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища по седалището на нестопанските организации към териториалното поделение на Агенция по вписванията. Обявената дата на влизане в сила на промените е 1 януари 2018 г. След нея всички първоначални регистрации на ЮЛНЦ ще се правят в Агенция по вписванията, която ще поддържа регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Предвиденият период за пререгистрация на съществуващите ЮЛНЦ, към момента вписани в окръжните съдилища, е тригодишен – от 1 януари 2018 до 31 декември 2020 г. Пререгистрацията от съда към Агенция по вписванията ще бъде безплатна.


Повече информация можете да видите в статията, както и да следите сайта на БЦНП за предстоящата информационна кампания във връзка с измененията в ЗЮЛНЦ.

II.    Към момента все още продължават да действат настоящите законови изисквания за първоначална регистрация, вписване на промени и допълнителни регистрации за юридическите лица с нестопанска цел, а именно:

1)    Първоначалното вписване на ЮЛНЦ в съдебния регистър на съответния окръжен съд става по инициатива на самите учредители с подаването на изискуемите документи. Последващо вписване на промени по партидата на организацията в съдебния регистър (пререгистрация) или искане за заличаване отново става единствено по инициатива на самата организация в лицето на нейните управителни органи.

Размерът на държавните такси, събирани при заявяване за първоначално вписване или последващо вписване на промени, са изчерпателно посочени в ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.

2)    Регистрацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието е безплатна и при подаване на документи за първоначално вписване в Регистъра не се заплаща държавна такса. Заявяването за вписване следва да се извърши в 2-месечен срок от получаване на съдебното решение за вписване на конкретната организация в съдебния регистър. Този срок е инструктивен и след неговото изтичане за организацията се запазва правото в по-късен момент да иска вписване в Централния регистър.

Вписваните в Централния регистър при МП организации в обществена полза имат задължението по чл. 46 от ЗЮЛНЦ ежегодно да представят информация за дейността си за предходната година пред ЦР, но и в тези случаи няма такса за заявяването на необходимите документи.

Съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗЮЛНЦ искане за заличаване на вписана организация в Централния регистър при МП може да прави прокурорът или съответните държавни контролни органи, когато ЮЛНЦ в обществена ползва:

1. системно не представя в определените срокове информацията по отношение подлежащите на вписване обстоятелства;
2. две поредни години не представи в срок информация за дейността по смисъла на чл. 46, ал. 1;
3. извършва дейност в нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "б" ЗЮЛНЦ;
4. системно не внася в срок публични вземания;
5. е останало с членове под законово изискуемия минимум за период повече от 6 месеца.

В случаите, когато ЮЛНЦ не изпълнява тези задължения министърът на правосъдието изпраща писмено уведомление до организацията, в което определя допълнителен срок за представяне на информацията, след който, ако тя не бъде представена, вписването се заличава (чл. 45, ал. 2 ЗЮЛНЦ).


Заличаването на вписването в Централния регистър не освобождава ЮЛНЦ в обществена полза и членовете на управителните му органи от задълженията и отговорността им по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, т.е. тяхното съществуване продължава независимо от регистрацията в ЦР. Заличена от Централния регистър организация може еднократно да заяви повторно вписване.  

3)    Регистрация в Регистър БУЛСТАТ  към Агенцията по вписванията и заявяване за обявяване на промени се извършва в едноседмичен срок от получаване на съдебното решение за първоначална регистрация, съответно за пререгистрация. Държавните такси, които се събират за извършване на тези услуги, са посочени в ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г.

4)    В четиримесечен срок от получаване на съдебното решение за първоначална регистрация в Държавна агенция „Национална сигурност" следва да бъдат изпратени вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на документи. ДАНС не събира държавни такси, а кореспонденцията с администрацията се извършва писмено.

5)    Регистрация пред Комисията за защита на личните данни, в случай че ЮЛНЦ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни - заявяването за регистрация е безплатно и се извършва непосредствено преди да започне обработването на лични данни.

 

назад