cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ПОВЕЧЕ КОМУНИКАЦИЯ = ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ

24 Юни 2021

Среща на държавни органи, банки и НПО за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

 

На 16 и 17 юни се проведе практически семинар на тема “Финансирането на тероризма и неправителствения сектор в България” с участието на представители на държавни органи, финансови институции и граждански организации. Семинарът се организира от RUSI Europe[1], с участието на експерти от Greenacre Group[2] и в партньорство с Дирекция “Финансово разузнаване” на ДАНС и Български център за нестопанско право

“В момента мерките са достатъчни, но има нужда от повече комуникация, за да има по-добра ефективност.” - мнение на представител на банкова институция, споделено и от останалите участници в семинара

България е в процес на оценка относно спазването на международните стандарти в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, зададени от FATF[3]. По време на семинара беше поставен акцент върху това, че предмет на оценката е не само техническото изпълнение на стандартите - определена нормативна уредба, но и ефектът от прилагането на тази уредба.

 

Каква е връзката между финансирането на тероризма и неправителствените организации

Според стандартите на FATF финансовите институции и определени нефинансови предприятия и професии са задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (това са т.нар. задължени лица).

През 2012 г. FATF възприема, че регулациите и мерките трябва да се базират на основан на риска подход и да се държи сметка за ефекта от тях.

„Не всички НПО са изложени на висок риск, а при някои рискът може  да е нисък и дори да не съществува.“[4]

В настоящия Закон за мерките срещу изпирането на пари, приет през 2018 г., е залегнал подходът основан на риска. В закона има специално третиране на ЮЛНЦ като задължени субекти с цел да се отчетат някои техни характеристики като нестопански организации и да не се допуска ограничаване на легитимната им дейност.

“10.2. В каква степен, без да нарушава законните дейности на НПО, страната е приложила целенасочен подход, действала е на терен и е упражнявала надзор при работата с НПО, застрашени от злоупотреби с финансиране на тероризма?”[5] - отговорът на този въпрос показва какъв е ефектът от действията на държавата върху гражданския сектор и това ще бъде анализирано при оценката на страна ни от MONEYVAL.

 

Гледната точка на държавните органи, банки и НПО

Участниците в семинара имаха възможност да обсъдят текущите предизвикателства, да помислят за решения и да срещнат гледните си точки относно това как да се гарантира, че гражданският сектор като цяло няма да бъде ненужно ограничаван и че подходящи и ефективни мерки ще бъдат насочени към онези организации, за които е установено, че са уязвими на риска да бъдат използвани за финансиране на тероризъм.

 

Пътят минава през секторна оценка на риска


"Необходимо е да разберем кои са рисковите фактори конкретно в нашата страна." - мнение на един от участниците, представител на НПО.


Какво е необходимо да направим, за да постигнем по-добро разбиране за това кои организации са по-уязвими и какви биха били подходящите мерки, за да се намали тази уязвимост? Този въпрос беше ключов в дискусиите между участниците.

Всички се обединиха, че трябва да бъде направена оценка на риска за НПО сектора. Тя ще повиши разбирането както на другите задължени лица за гражданските организации като техни клиенти (например, на банките), така и на организациите за самите тях. Разбирането за това кои са рисковите фактори, за които трябва да внимават, и доколко са уязвими на тези фактори е отправна точка за създаването на нормативна рамка и прилагането на действие от страна на надзорник органи и задължение лица, които са ефективни и не водят до ограничаване легитимна дейност на организациите.

Представителите на ДФР-ДАНС споделиха, че оценка на НПО сектора е планирано да бъде извършена и че ще се търси участието както на самите граждански организации, така и на другите държавни органи и задължени лица, които могат да допринесат за събирането и анализа на данните за сектора. Важна обратна връзка от всички участници - НПО, банкови инстититуции и държавни органи бе, че е от значение всеки да има своята активна роля, готовност за взаимодействие и сътрудничество с цел намиране на най-добрите решения за ефективно прилагане на правната рамка.


[1] RUSI Europe e европейското подразделение на Royal United Services Institute (RUSI), мозъчен тръст (think-thank), работещ за по-безопасна и по-стабилна Европа. Организацията провежда серия от семинари в различни държави по света по въпросите за мерките срещу финансирането на тероризма и ефекта им върху гражданските организации, в изпълнение на проект CRAAFT (Collaboration, Research & Analysis Against the Financing of Terrorism), финансиран от Фонда за вътрешна сигурност-Полиция на Европейския съюз.

[2] Greenacre Group е водещата световна консултантска компания, фокусирана върху създаването на безопасна, прозрачна и свободна среда за развитие на гражданското общество.

[3] Работната група за финансови действия (FATF) е междуправителствен орган, който определя международните стандарти с цел предотвратяване незаконни дейности по финансиране на тероризъм и изпиране на пари и вредата, която причиняват на обществото. Като орган за създаване на политики FATF работи за генериране на необходимата политическа воля за осъществяване на национални законодателни и регулаторни реформи в тези области.

[4] Международни добри практики: Борба със злоупотребата с организациите с нестопанска цел, FATF (2015)

[5] Непосредствен резултат 10, Препоръки на FATF ; Immediate Outcome 10, FATF Recommmendations

назад