cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Правилникът за прилагане на новия Закон за хората с увреждания е в процес на обществено обсъждане

8 Март 2019

На Портала за обществени консултации  е публикуван за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Правилникът е изготвен в изпълнение на новия Закон за хората с увреждания, който влезе в сила от 1.01.2019 г. и урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България.

Правилникът ще регламентира редица процедури, като: реда за избор на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение, реда за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане, реда за създаване на Центрове за защитена заетост и начинът за упражняване на контрол на дейността им, реда за отпускане, изплащане и прекратяване на финансовата подкрепа на хората с увреждания, както и реда за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания и други.

Ще се даде възможност на определени физически и юридически лица да бъдат финансирани за дейности за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, която ще се утвърждава от министъра на труда и социалната политика и ще се изпълнява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година. За финансиране по програмата могат да кандидатстват: хора с увреждания, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения или юридически лица, учредени по реда на Закона за етажната собственост, чийто член е човек с увреждане, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения.

Също така в Правилника ще залегне уредба на видовете алтернативни мерки за заетост и начинът за тяхното прилагане, както и на създаването, воденето, съхраняването и използването на различни база данни, отнасящи се до хора с увреждания, а именно: информационна система за хората с увреждания и регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Съществено място ще бъде отредено и на условията и реда за предоставяне на субсидии от държавния бюджет на организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност, както и на механизмите за контрол върху разходването на средства по субсидираните от държавата дейности.

За съжаление Правилникът не доразви разделa за Достъп до правосъдие от закона и с това ще остави празнота, която практиката ще трябва да допълни.

Мнения и коментари по проекта на Постановлението за приемане на Правилника можете да изпращате до 23.3.2019 г. чрез Портала за обществени консултации.

назад