cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Предложение за избор на НПО членове в Съвет за развитие на гражданското общество

11 Февруари 2013
Според приетата от Министерски съвет Стратегия за подкрепа на развитието на гражданското общество в периода 2012 – 2015 г. и Плана за изпълнението й Министерски съвет трябва да създаде Съвет за развитие на гражданското общество до април 2013 г.

Публикуваме проект на процедура за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество. Моля всички заинтересовани да изпращат мнения и становища по предложението до Български център за нестопанско право на имейл: ruja@bcnl.org  до 28 февруари 2013 г.  След този срок предстои предложението с нанесените изменения в резултат на получените становища да бъде внесено за разглеждане в Министерски съвет. Ако процедурата бъде одобрена, се очаква през април да стартира създаването на първия Съвет за развитие на гражданското общество.


Въведение

Съветът се създава към министър-председателя и ще се подпомага административно от администрацията на Министерския съвет. Съветът ще има следните основни функции:

•    Координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;
•    Приема Годишен план (включително финансов) за изпълнение на Стратегията за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението й;
•    Събира информация за финансирането на гражданските организации със средства по консолидираната фискална програма с цел определяне ефективността на отпусканите публични средства;
•    Прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения;
•    Подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните власти и гражданските организации;
•    Други дейности и отговорности, свързани пряко с изпълнението на стратегията и развитието на гражданското общество в Република България.

В Съвета ще участват представители на политическо ниво на ключови министерства (напр. Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика) и държавни структури и представители на гражданските организации, които те самите излъчат по специално определен ред. Представителите на гражданския сектор са равен брой на представителите на институциите.

Предложение за броя на членовете на Съвета и кои държавни институции следва да бъдат поканени

В Съвета следва да участват институциите, които работят по проблеми, свързани с цялостното развитие на третия сектор или управляващи средства за НПО. Съветът следва да има представители от следните институции (общо 9):
•    Министерски съвет;
•    Министър за управление на средствата от ЕС;
•    Министерство на правосъдието;
•    Министерство на финансите;
•    Министерство на труда и социалната политика;
•    Министерство на околната среда и водите;
•    Министерство на образованието, младежта и науката;
•    Министерство на здравеопазването;
•    Министерство на културата.

Предложение за избор на представители на НПО в Съвета

В съответствие с разписаните правила за състава на Съвета в Стратегията за развитие на гражданското общество, броят на представителите на НПО трябва да е равен на броя на институциите т.е. 9 (девет). Тъй като избираме Съвет за развитие на гражданското общество, който трябва да обсъжда структурни проблеми за НПО сектора и да следи изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации, е добре в него да влязат организации, които са фокусирани върху ключови за целия сектор проблеми. Такива са сферите, които са предмет и на самата стратегия (гражданско участие, финансова устойчивост на НПО сектора, дарителство и доброволчество).

От процедурата по номиниране и избор трябва да бъдат изключени вероизповеданията, социалните партньори, общините и техните сдружения, браншови организации и организации, зависими от политически партии (такива, които са финансирани от политически партии, създадени са от политически партии или учредителите им са учредители на политически партии).

Затова предлагаме следното разделение на местата в съвета:

1. Гражданско участие и добро управление – 1 място
2. Дарителство и доброволчество – 1 място
3. Развитие на средата за гражданските организации – 1 място
4. Човешки права и уязвими групи – 1 място

5. Представителство в други ключови области  – 5 места
Общо 5 места, по едно в някоя от изброените области:
•    Деца и младежи
•    Здравеопазване
•    Култура
•    Образование
•    Околна среда
•    Социална сфера
•    Други.

Предложение за процедура за номиниране и избор

В процеса на номиниране/избор могат да се включат само организации регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.

Процесът има следните стъпки:

a)    Предварителна регистрация на всички желаещи да участват в процеса на номиниране и избор. Организация, която не се е регистрирала, не може да номинира кандидати за Съвета и не може да участва в избора на членовете на Съвета впоследствие. Всяка организация може да се регистрира само в една от петте категории: 1. Гражданско участие и добро управление; 2. Дарителство и доброволчество; 3. Развитие на средата за гражданските организации; 4. Човешки права и уязвими групи; и 5. Представителство в други ключови области.
b)    Номинация на кандидати за Съвета – всяка регистрирана организация може да номинира свой представител за член на Съвета. За целта е необходимо съгласието на номинирания човек и кратка автобиография, показваща опита на номинирания (половин страница).
c)    Гласуване – Всяка регистрирана организация има право на 3 гласа (за 3 различни организации), от които поне един в собствената си сфера.
d)    Първите 5 кандидата по брой получени гласове във всяка от първите 4 категории формират комисия, която определя един титуляр и един заместник за член на Съвета за развитие на гражданското общество за всяка една от четирите категории. Ако има повече от 5 кандидата с равни гласове, всички те формират комисията. При петата категория (Представителство в други ключови области) комисията се състои от първите 15 номинирани. Ако представител на някоя от изброените области (например култура) не попада сред първите 15, то той автоматично се добавя, за да може в комисията да има поне по един представител на всяка ключова област.

Организация на процеса

Процесът на избор ще протича чрез Информационния портал на НПО (www.ngobg.info) – там се публикува информация за всеки етап, списъци на регистрираните, номинираните и избраните кандидати. Ще бъде съставена комисия от наблюдатели, които нямат право да участват в процеса по номиниране и избор. За членове на комисията ще бъдат поканени представители на международни организации, работещи в България; донорски организации, подкрепящи развитието на гражданското общество; представители на медии и други.

назад