cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ПРЕДСТОЯТ ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ГОДИШНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ

6 Февруари 2020

По-малко документи да се прилагат към Годишния финансов отчет пред Агенция по вписванията

Да не се подават заедно с Годишния финансов отчет (ГФО) документи, които да доказват, че е била спазена процедурата за свикване и провеждане на заседание на компетентния за приемане на отчета орган в ЮЛНЦ (напр., покани за общо събрание, списък на актуалните членове на сдружение, протокол от общо събрание и прочие) – това цели предложеното изменение в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Вместо целия набор от документи се предвижда към заявлението Г2, с което се обявяват Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността (за организациите в обществена полза), да се прилага декларация по образец, в която представляващият ЮЛНЦ декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган.

В декларацията по образец е предвидено лицата да отбелязват в коя категория предприятие по смисъла на Закона за счетоводството попадат – микро, малко или средно.

Очаква се измененията в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да бъдат приети преди 30 юни 2020 г. и съответно да са валидни за тазгодишната кампания по подаване на ГФО и ГДД в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Пълният текст на промените, декларацията по образец, както и възможността да се включите в обществените консултации по предложените промени - може да нaмерите тук.

Краен срок на обществените консултации: 5 март 2020 г.

За всички задължения и срокове за годишно отчитане на едно ЮЛНЦ - вижте повече информация тук.

Внимание!

Промяната не се отнася за ЮЛНЦ, които отговарят на условията за голямо предприятие. Съгласно чл. 19 Закона за счетоводството големи предприятия са тези, които към 31 декември на отчетния период надвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; 2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; 3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

назад