cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Приет е нов Закон за туризма

7 Юни 2002

Парламентът прие на второ четене нов Закон за туризма, който влиза в сила от 01.10.2002г.
Законът изрично предвижда възможността за създаването на туристически сдружения, като юридически лица с нестопанска цел на териториален и професионален принцип - национални, регионални, местни, браншови и продуктови сдружения.


Основните цели на тези сдружения са да:
1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местната администрация и на местното самоуправление;
2. участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на региона и на общината и съдействат за тяхното изпълнение;
3. съдействат за повишаването на професионалната квалификация на кадрите в туризма;
4. участват в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма. Според закона, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.
Законът предвижда, че туристическо сдружение, което е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на туризма, както и това че туристическите сдружения подпомагат работата на държавните и на местните органи за осъществяване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола на качеството в туризма.
Според новия закон туроператорска и туристическа агентска дейност, както и хотелиерство и ресторантьорство може да извършва освен търговец по смисъла на Търговския закон и юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност.


Така юридическите лица с нестопанска цел попадат в кръга на лица имащи право да осъществяват такива дейности, предвид разпоредбата на чл. 3 от ЗЮЛНЦ, уреждаща възможността за извършване на допълнителна стопанска дейност.


Разбира се, тези дейности ще могат да бъдат осъществяване след получаване на необходимите за това лицензи.

назад