cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ПРИЕТИ СА НОВИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЮЛНЦ

9 Януари 2003
Уважаеми колеги,

Като резултат от дейността на съвместната работна група между Министерството на финансите и представители на Български център за нестопанско право, Фондация “Отворено общество” и народни представители и с подкрепата на Фондация “Ресурсен център”, Фондация “Помощ за благотворителността в България” и Център за изследване на демокрацията, както и благодарение на получената подкрепа от десетки нестопански организации от цялата страна за организираната кампания за приемането на данъчните предложения, в края на 2002 г. бяха приети измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане доходите на физическите лица, с които се въвеждат облекчения в режима на данъчното облагане на ЮЛНЦ и техните дарители.

По силата на изменения чл. 48, ал. 2 от ЗКПО данъкът върху даренията, отчетени като разходи е в размер 15 на сто, когато дарението е в полза на законно регистрираните в страната вероизповедания и юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието. Тази разпоредба се прилага в случаите, когато дарението не се приспада от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване на юридическото лице дарител, а се отчита като разход, за което се дължи еднократен данък удържан при източника. Досега този данък беше в размер на 25 на сто. Според приетите изменения в ЗОДФЛ - чл. 20 ал. 6, данъчната основа за доходите на физическите лица от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения за данъчната година се намалява с облекченията за дарения в размер до 10 на сто, направени при условие, че дарението е за постигане на определени цели или е в полза на определени организации, сред които са юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или в полза на юридически лица, които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели.

Направеното предложение от Министерство на финансите за отпадане на облекчението за неплащане на ДДС при внос на безвъзмездни помощи, когато са в полза на ЮЛНЦ извършващи общественополезна дейност, вписани в Централния регистър не беше прието. В резултат на нашата кампания това облекчение, регламентирано в чл. 59, т. 6 от Закона за ДДС, остава в сила.

Министерство на финансите и Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание не възприеха предложението за премахване на данъка при източника за дивидентите и ликвидационните дялова, начислени от местни юридически лица на ЮЛНЦ в обществена полза вписани в Централния регистър, който е в размер на 15 %, както и предложението за освобождаване от данък дарение по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (5 % понастоящем) на организациите в частна полза за получените и предоставени от тях дарения.

Бихме желали, най-сърдечно да благодарим на всички онези организации от цяла България, които подкрепиха кампанията за промяна на данъчния режим на ЮЛНЦ и да подчертаем още веднъж, че и за в бъдеще ще продължим да работим за подобряване на данъчната среда на юридическите лица с нестопанска цел и ще разчитаме на Вашата активност и подкрепа.

Пълните текстове на новите данъчни закони можете да намерите на нашата интернет страница - www.bcnl.org в раздел Българско законодателство.

С уважение,

Любен Панов

Директор

Български център за нестопанско право
назад