cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Приети са промените, свързани с годишното отчитане на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията

16 Март 2020

Приемането на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на ЮЛНЦ от компетентния му орган ще се удостоверява само с Декларация от законния представител на организацията

При подаване на Заявление Г2 за обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията вече няма да се изискват документи, които да доказват, че е била спазена процедурата за свикване и провеждане на заседание на компетентния за приемане на отчетите орган в ЮЛНЦ (напр., покани за общо събрание, списък на актуалните членове на сдружение, протокол от общо събрание и прочие). Удостоверяването, че процедурата е била спазена ще става с представянето на ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, с която законният представител на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган. Промените в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел влязоха в сила с обнародването им в Държавен вестник, бр. 23 от 14 март 2020 г.

В Декларацията по образец законният представител отбелязва в коя категория предприятие по смисъла на Закона за счетоводството попада организацията – микро, малко или средно.

Измененията в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са валидни за тазгодишната кампания по подаване на ГФО и ГДД в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията до 30 юни.

 

ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СРОКОВЕ ЗА ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЕДНО ЮЛНЦ - ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК.

 

ВНИМАНИЕ!

Облекченият режим за деклариране на годишни финансови отчети и доклади за дейността не се отнася за ЮЛНЦ, които отговарят на условията за голямо предприятие. За тях продължава да важи старият режим, при който са задължени към Заявление Г2 да прилагат пълния набор от документи, доказващи, че отчетите са били приети от компетентния орган на организацията -  Съгласно чл. 19 Закона за счетоводството „големи предприятия са тези, които към 31 декември на отчетния период надвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; 2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; 3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души“.

назад