cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 ГОДИНА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СУБСИДИИТЕ ЗА ПРОЕКТИ НА ЮЛНЦ

5 Януари 2007

Според Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2007 г. са общо в размер на 7 101 300 лв., от които 740 500 лв. са предвидени като резерв от средства за финансиране на проекти на ЮЛНЦ, вписани в Централния регистър.

Проектозаконът за държавния бюджет за 2007 година предвиждаше размерът на тези държавни субсидии да бъде 940 500 лв., като за съжаление, в рамките на обсъждането му в Парламента, в последния момент 200 000 лв. са били пренасочени за пряка субсидия на Съюза на слепите в България и за Националния център за рехабилитация на слепи - гр. Пловдив.

 

Законът за държавния бюджет за 2006 г. твърде неясно определяше областите, в които трябва да са проектите на кандидатстващите организации, както и критериите за тяхната оценка, като казваше следното:

 

ЮЛНЦ, вписани в Централния регистър могат да кандидатстват за финансиране на общественозначими проекти в областта на общественото образование или физическо възпитание и социален туризъм, общественото здравеопазване, социалното дело, опазването на околната среда, опазването на историческото или културното наследство. При преценката на обществената значимост на проектите ще се вземат предвид броят на лицата, които се очаква да получат ползи от осъществяването на проекта, разходите за осъществяване на проекта на едно лице, броят на лицата, членуващи в юридическото лице и други, сега правната уредба е значително подобрена.

 

С новия Закон за държавния бюджет за 2007 г. в чл. 8, вече е предвидено, че  организациите в обществена полза могат да кандидатстват за финансиране на общественозначими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, където са определени общественополезните цели, с което стават ясни основните сфери, за които ще се отпуска финансирането.

 

При преценката на обществената значимост на проектите ще се вземат предвид следните критерии:

1. съответствие с горните области;

2. ефективност на предлаганите дейности, с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;

3. устойчивост на резултатите;

4. ефективност на разходите;

5. капацитет на кандидата.

 

С тази промяна се въвеждат по ясни критерии за оценка на проектите.

Освен това, в изрична разпоредба от закона е предвидено, че организации, които получават преки субсидии от държавния бюджет, по ежегодно публикувания списък, не могат да получават средства от финансовия резерв за общественозначими проекти.

 

Последната стъпка, която предстои да бъде направена за подобряване на правната рамка за отпускането на бюджетни субсидии за ЮЛНЦ в обществена полза е да бъдат въведени насоки за кандидатстване и оценка, както и формуляр за кандидатстване с ясни правила за размера на отпусканото финансиране, срок на проектите и т.н.

назад