cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Процесът по изготвяне на Секторна оценка на риска от финансиране на тероризъм и изпиране на пари при НПО продължава – важна информация и следващи стъпки

21 Септември 2022
Какво представлява Секторната оценка на риска за НПО и защо се прави?

Съгласно Препоръка 8 на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и Тълкувателна бележка към нея, държавите следва да идентифицират кои видове организации попадат в обхвата на определението на FATF за „неправителствена организация" (НПО) – юридическо лице или правно образувание, или организация, която се занимава основно с набиране или разпределение на средства за дейности с благотворителни, религиозни, културни, образователни, социални или полезни за обществото цели или за извършване на други видове „добри дела". При изпълнение на горепосоченото, държавите следва да използват всички съотносими източници на информация, с цел да идентифицират онези категории и видове организации, които по смисъла на своите дейности и характеристики,  е вероятно да са изложени на риск от злоупотреба за целите на финансиране на тероризъм (ФТ). Изключително важно е да бъде идентифицирано естеството на заплахите от терористичните организации за НПО в риск, както и как точно лицата, извършващи терористична дейност, злоупотребяват с НПО.

Освен това, държавите следва да направят преглед на адекватността на мерките, включително законови и подзаконови разпоредби, отнасящи се до онези категории и видове НПО, които е вероятно да са изложени на риск от злоупотреба за целите на ФТ, с оглед  предприемането на пропорционални и ефективни действия за ограничаване на идентифицираните рискове.

Напомняме, че към момента всяко юридическо лице с нестопанска цел попада в задължените лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

Изготвяне на Секторната оценка на риска и участие на НПО

С цел да бъдат приложени гореспоменатите международни стандарти и изисквания, българските органи започнаха оценка на риска от ФТ в НПО сектора, следвайки Методологията на Съвета на Европа. Oценката на риска от ФТ в сектора на НПО в България се извършва в тясно сътрудничество с НПО, които са включени като активни участници в дейности по повишаване на осведомеността. Например, активен в тази област е Българският център за нестопанско право (БЦНП), включително и чрез извършване на анализ на регистрирани в България НПО, относно съотносимостта им към дефиницията на FATF. Както е и предвидено в Методологията на Съвета на Европа, участието на НПО сектора в процеса на оценка на риска е от голяма полза, тъй като цели да осигури трайни резултати и подходящо последващо развитие при ограничаване на идентифицираните рискове от ФТ при НПО в риск.

За целите на Секторната оценка на риска ще се проведе анонимно проучване сред случайно подбрани НПО. Провеждането на проучването също се подпомага от БЦНП. В тази връзка, ако сте представител на НПО, е възможно да получите през следващия месец анкетна форма изпратена от БЦНП. Молим ви да вземете участие в анкетата, ако я получите, т.к. предоставената информация ще е важна за изготвяне на коректна Секторна оценка на риска.

Резултати от Секторната оценка на НПО и защо те са важни за НПО

Резултатите от секторната оценка на риска от ФТ на НПО сектора в България ще бъдат представени на НПО, на други задължени лица, съгласно законодателството в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм (включително банки, счетоводители, данъчни консултанти и други относими лица), както и на обществеността, след като окончателният доклад бъде приет от Постоянно действащата междуведомствена работна група за целите на национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, създадена с Решение № 314 от 30 май 2019 г. на Министерския съвет, изменено с Решение № 523 от 2 септември 2019 г. на Министерския съвет на Република България.

Секторната оценка на риска от своя страна (наред с вече изготвената Национална оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма и други секторни оценки) е основополагаща за предприемането на съответстващи на риска мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това означава, че резултатите от Секторната оценка ще имат директно влияние върху политиката на държавата и нейните органи за прилагане на различни административни и други мерки целящи превенция използването на юридическите лица с нестопанска цел за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

назад