cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Провеждат се обществени консултации за процедурата, по която ще се изберат членовете на Съвет за развитие на гражданското общество

27 Септември 2018

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество.  Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е важна стъпка към осъществяването от законодателните промени, насочени към развитие и подкрепа на гражданските организации, част от Стратегията за подкрепата и развитието на гражданските организации, приета през 2012г.

 С Правилникът уреждат подробно структурата, организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, който е консултативен орган към Министерския съвет и чиято основна цел е разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието на гражданското общество. Според промените в ЗЮЛНЦ от 2016г., с които бе предвидено създаването на Съвета, той следва да включи 15 членове, с мандат от 3 години. Председател на Съвета е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Членове на Съвета могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел, които имат минимум 5 години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

С правилника се регламентира в детайли процедурата за избор на членовете  на Съвета – юридически лица с нестопанска цел, както и правилата за организацията на дейността му. Организацията на работата на Съвета ще се подпомага от секретариат в администрацията на Министерски съвет.

Съветът ще бъде ангажиран с даването на становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации, с координиране изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор, с разработването на финансов план за подпомагане на проекти на неправителствени организации, както и с осъществяването на контрол за ефективното изразходване на публичните средства.

Приканваме всички юридически лица с нестопанска цел, които биха желали да изразят своята позиция по темата,  да се включат в общественото обсъждане на проекта до 20 октомври, когато е датата на приключване на обществените консултации.

назад