cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Съдът не вписва промени, ако нестопанските организации не представят доказателства за спазване на реда за свикване на органа приел ...

25 Ноември 2009

От известно време има проблем с вписването на промени в съда, взети по решение на върховния орган на НПО. Основната констатирана причина за това е, че НПО не представят доказателства пред съда за редовното свикване на органа. Преди измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел от 2006 г., като доказателство за това се представяше копие от поканата, обнародвана в Държавен вестник. С измененията се даде възможността НПО да определят друг ред за свикване на върховния орган в уставите/ учредителните актове като най-често използваните начини бяха по пощата, по електронна поща, по факс, лично на членовете на организацията, чрез куриер като практиката показа, че НПО не събира или не пази доказателства, че е спазен този ред и са уведомени всички членове по надлежния начин.

С оглед избягване на забавяне при съдебна регистрация на промени, БЦНП съветва да се представят подходящи доказателства за спазване на реда за свикване и уведомяване на членовете пред съда. Като такива доказателства могат да се използват следните документи:

1. при свикване по пощата – да се представят копия от обратните разписки получени от разпратените писма;

2. при свикване по електронна поща – да се разпечатат и представят известията (send receipt) от пощенските кутии на всеки един от членовете;

3. при свикване по факс – да се представи копие от извлечението от факса;

4. по куриер – да се представят копия от обратните разписки;

5. при връчване лично на членовете – да се подготви поименна декларация към всяка една поименна покана, която да се подписва от получилият поканата както и да се посочи датата на получаване и впоследствие да се представят тези декларации.

назад