cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

СЕМИНАР - ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ДА ИЗВЪРШВАТ ЗДРАВНИ УСЛУГИ”

20 Май 2003
На 20 Май 2003 г. в София в Хотел Рила, Българският център за нестопанско право съвместно с Института за изследване на интеграцията и с любезното съдействие на Фондация “Отворено общество” и Американската агенция за международно развитие (USAID) организираха семинар-дискусия на тема: “Предоставяне на възможност на юридическите лица с нестопанска цел да извършват здравни услуги”.

В проявата участваха народни представители, експерти към НС, представители на Министерство на здравеопазването, както и представители на нестопански организации, чиято дейност е свързана с извършване на социални и здравни услуги.

Семинарът започна с представяне на анализа “Правен режим на лечебните заведения в България, ЕС и САЩ: Потенциал на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза да предоставят услуги в здравната сфера”. Основното заключение направено в анализа е че законодателството на повечето от западноевропейските държави и на САЩ допуска изрично възможността нестопанските организации да осъществяват дейност, свързана с предоставянето на различен спектър от социални и медицински услуги.

След това, беше представено Изследване на икономическия ефект от създаването на лечебни заведения със статут на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза. Изводът, който беше направен в края на изложението бе, че предоставянето на възможност на ЮЛНЦ да създават лечебни заведения не би се отразил негативно върху консолидирания държавен бюджет, а дори би могло да се очакват допълнителни положителни икономически ефекти като намаляване на безработицата в сектора, възможност за привличане на допълнително финансиране и голям социален ефект.

След кратка дискуия, участнииците в семинара бяха запознати с изготвените предложения за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. С тях се предлага да бъде правно урудена възможността лечебни заведения да могат да бъдат регистрирани във формата на юридически лица с нестопанска цел, които са определени за извършване на общественополезна дейност и са вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието. По действащото ни законодателство лечебни заведения могат да създават само търговски дружества, регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

В рамките на дискусията, представителите на нестопанските организации разказаха за огромните пречки, които те срещат в своята дейност поради легалната невъзможност да предоставят медицински услуги, което ги поставя в неравностойно законово положение в сравнение с юридическите лица - търговци. Така например представителите на Каритас - България споделиха за проблемите, които имат създадените от тях местни центрове за предоставяне на безплатни социални и здравни услуги за хора в неравностойно социално положение, от страна на местни лечебни заведения и регионалните центрове по здравеопазване, както и за желанието на донорите да предоставят финансиране за подобни дейности не на юридически лица - търговци, а на организации с нестопанска цел.

Всички изказали се представители на юридически лица с нестопанска цел изразиха искреното си удовлетворение от идеята за създаване на правни възможности ЮЛНЦ да регистрират лечебни заведения и своето нетърпение измененията в закона да станат факт максимално бързо.

В своите изказвания, представителите на държавни органи също категорично подкрепиха представените предложения за изменение на Закона за лечебните заведения.
назад