cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

СЕМИНАР ЗА ПРАВНАТА И ДАНЪЧНА СРЕДА НА ЮЛНЦ

22 Април 2002

Българският център за нестопанско право и Фондация Ресурсен център организираха първият от поредицата семинари - обсъждания на тема “Правна и данъчна среда на юридическите лица с нестопанска цел”.

Семинарът се проведе на 10 Април тази година в зала Мати - Д на НДК, като в него участваха представители на над 40 нестопански организации.
Първата част от семинара бе посветена на основните положения при данъчното облагане на юридическите лица с нестопанска цел и данъчното облагане на дарителите на юридически лица с нестопанска цел и бе представена от експерти от Главна Данъчна Дирекция.
Основните теми, които бяха изложени и обсъдени бяха свързани с режима при облагане с данъци по Закона за корпоративно подоходно облагане и по Закона за Данък добавена стойност.
Във връзка с дължимите от юридическите лица с нестопанска цел данък печалба и данък за общините бяха подробно разяснени разликите в облагането според това дали облагаемата основа е образувана от приходи от основната - нестопанска дейност или от допълнителна стопанска дейност.
Разграничен беше режимът на облагане на разходите за дейността от този на социалните разходи, както и бяха изяснени разликите при деклариране и облагане на възнагражденията, изплатени на служители на ЮЛНЦ в зависимост от това дали са наети по трудов договор или по граждански.
В лекцията, посветена на облагането с ДДС акцентът беше поставен върху последните изменения на Закона за ДДС, в сила от 01 Януари 2002 г., имащи отношение към юридическите лица с нестопанска цел.
Подробно беше изяснен смисълът на въведената нулева ставка на облагане с ДДС в случаите, когато в международни актове, по които РБ е страна е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от ДДС или от друг вид държавно вземане с еквивалентен на косвен данък ефект.
След обсъжданията по горните закони бе направен анализ на измененията свързани с насърчаване на благотворителността спрямо юридическите лица с нестопанска цел, предвидени в Закона за корпоративно подоходно облагане, Закона за облагане доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси.
В края лекциите от първата част на семинара накратко бяха представени предложенията за нови изменения на данъчните закони, свързани с подобряване данъчния режим на облагане на юридическите лица с нестопанска цел, както и за разширяване на хипотезите, при които могат да бъдат ползвани данъчни облекчения при дарения, извършени в полза на юридически лица с нестопанска цел.

Във втората част на семинара беше изнесена лекция за правния режим на сдруженията и фондациите по ЗЮЛНЦ, беше изяснен и смисълът на понятията стопанска дейност и общественополезната дейност на юридически лица с нестопанска цел.
Основните въпроси, които бяха разгледани по време на обсъждането бяха свързани с практическото приложението на закона - 15 месеца след неговото влизане в сила.
Семинарът приключи с обсъждане на проблеми, породени от практиката на някои съдилища при регистрацията и пререгистрацията на нестопанските организации., като бяха направени изводи относно необходимостта от извършване на определени изменения и допълнения на закона, свързани с усъвършенстване на правната уредба.

Поредицата от семинари, посветени на темата “Правна и данъчна среда на юридическите лица с нестопанска цел” продължава, като в края на месец Април ще бъде проведен семинар в Пловдив, а през май - във Варна и в Бургас.

назад