cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

20 Януари 2022
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 25 ФЕВРУАРИ 2022

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество отвори процедурата за съставяне на Обществения съвет от граждански организации към нея.

Общественият съвет ще се състои от 21 члена – представители на организации в 21 сфери на компетентност. Неговата основна роля е да оказва подкрепа и да консултира Комисията в нейната работа, както и да поставя на дневен ред въпроси от значение за гражданския сектор.

В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е изрично посочено, че взаимодействието между комисията и обществения съвет ще е активно, чрез редовни заседания минимум веднъж на три месеца. Така, Комисията и Общественият съвет към нея остават важни пространства за диалог между институциите и гражданските организации.

Наша е задачата като граждански организации да бъдем активни и да участваме в тези пространства, за да ги изпълним със съдържание и:

 • да се стига до решения на проблемите, срещу които се борим;
 • да се развива средата, в която работим, и състоянието на всяка от сферите, в които сме експерти.
 
Как може вашата организация да стане член на Обществения съвет към КПУГВГО

Кандидатствайте до 25 февруари, като изпратите Заявлението по образец (вижте по-долу) и небходимите приложения към него по имейл до Комисията: 47_kpugvgo@parliament.bg  или на адрес: Народно събрание на Република България, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, град София, пл.“Княз Александър I“ № 1.

Кои организации могат да станат член на Обществения съвет към КПУГВГО:

Неправителствените организации, които отговарят на следните критерии:

•            Да  са регистрирани за извършване на общественополезна дейност при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и са осъществявали своята дейност не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението за участие с предмет на дейност в поне една от следните области:

 • Развитие на гражданското общество;
 • Правни въпроси и борба с корупцията;
 • Правосъдие, вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана;
 • Икономическо развитие, иновации, финанси и туризъм;
 • Социална политика и пазар на труда;
 • Здравеопазване;
 • Образование и наука;
 • Култура;
 • Физическо възпитание, спорт, младежки въпроси и политики;
 • Екология и околна среда;
 • Земеделие и здравословен начин на живот;
 • Регионално и местно развитие;
 • Транспорт и безопасност на придвижването;
 • Права на хората с увреждания и хора от уязвими групи;
 • Защита правата на човека и борба с дискриминацията;
 • Защита правата на децата;
 • Международни въпроси;
 • Политики за българите в чужбина;
 • Етнически въпроси и миграция;
 • Дарителство и доброволчество;
 • Електронно управление и информационни технологии.

•            Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга  или оценката на стратегии, програми, проекти и политики в посочената област.

•            Да притежават експертен капацитет.

Към заявлението по образец следва да приложите и:
 1. Удостоверение за актуално състояние; ( за НПО не пререгистрирани в Търговския регистър  и регистъра на ЮЛНЦ)
 2. Удостоверение от Общината по седалище на ЮЛНЦ за наличие или липса на задължения съгласно чл.87, ал.6 ДОПК, във връзка с Закона за местните данъци и такси чл.4, ал.1, чл.4, ал.3 , чл.9а, ал.1 и чл.9б;
 3. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения съгласно чл.87, ал.6 във връзка с чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК.
 4. Годишните доклади за дейността по чл.40,ал.2 от ЗЮЛНЦ на неправителствените организации за 2019 и 2020 г.
 5. Копие от решението на компетентния управителен орган на юридическото лице за номиниране на съответния кандидат за член на ОС;
 6. Резюме на основните инициативи на организацията през последните 3 години, както и приоритетите и в областта на компетентност, за която се заявява като член.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

Покана за участие в избора на членове на Обществения съвет

Заявление по образец

Разяснение на процедурата за избор

Правила за избор на членове на Обществения съвет

Линк към документите, публикувани на страницата на Парламентарната комисия

назад