cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Столична програма „Социални иновации“ е отворена за кандидатстване с проекти в социалната сфера

9 Януари 2019

На 4 януари 2019 г. стартира новата програма „Социални иновации" на Столична община. Целта на Програмата е да насърчава подобряването на качеството на живот, съблюдаването на човешките права и социалното включване на уязвимите групи, като стимулира прилагането на краткосрочни иновативни проекти в социалната сфера на граждански организации, реализирани на територията на Столична община (СО).

Създаването на програма за финансиране на проекти за социални иновации на НПО стана възможно благодарение на съвместните усилия на страните по Споразумението за сътрудничество между Столична община и граждански организации за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги. През 2018 г. с Решение № 287 от 17.05.2018 г. Столичният общински съвет прие изготвените в рамките на Споразумението Правила за Столична програма „Социални иновации” и Годишен План-график за 2018-2019 г. за дейността на програмата.

 

Столична програма „Социални иновации“ за 2019 г.

Всеки проект за социална иновация може да получи безвъзмездно финансиране в размер до 5 000 лева. Идеите следва да бъдат реализирани в рамките на 8 месеца в периода от 16.03.2019 г. до 15.11.2019 г. Един кандидат има право да кандидатства само с един проект. Средствата се предоставят от бюджета на Столична община, като прогнозният годишен бюджет на Програмата за 2019 г. е 100 000 лева.

За проекти за социални иновации се приемат дейности, които са насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Програмата няма да подкрепя проекти за развиване на стопанска дейност.

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати по Програмата са:

  • Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на Столична община
  • Народни читалища със седалище на територията на Столична община

Недопустими кандидати са: синдикални организации, политически партии, вероизповедания, организации с общинско или държавно участие, търговски дружества и кооперации; ЮЛНЦ, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; които се намират в ликвидация; които имат парични задължения към държавата или към Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; чиито членове на управителните и контролните органи – физически лица са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; които са с установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства.

Каква е процедурата за кандидатстване?

В срок от 04.01.2019 г. до 04.02.2019 г., включително, кандидатите могат да подават проектни предложения по образец на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

В периода от 05.02.2019 г. до 06.03.2019 г. ще се извърши оценяването и класирането на проектните предложения, след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор.

Повече информация за Програмата, процедурата за кандидатстване и необходимите формуляри може да намерите на интернет портала на Столична община, секция „Социална закрила“, Програма „Социални иновации“.

 

 

назад