cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

СУБСИДИИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЮЛНЦ ЗА ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ ИМАТ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ФОРМУЛЯР

19 Февруари 2007

За трети път, в Закон за държавния бюджет за 2007 година, освен преки субсидии от централния бюджет за определени юридически лица с нестопанска цел е предвиден резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието. Определената за това сума е 740 500 лв.

 

За разлика от предишните години, в Закона за държавния бюджет за 2007 г. е предвидено, че  организациите в обществена полза могат да кандидатстват за финансиране на общественозначими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 


Според Постановление № 20 от 2 февруари 2007 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г., лицата, кандидатстващи за финансиране на общественозначими проекти, до 16 април 2007 г. подават в Министерството на правосъдието проектите и следните документи:

 

1. удостоверение за актуално правно състояние;

 

2. списък на лицата от състава на управителните органи;

 

3. удостоверения от компетентните органи за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 

4. декларация за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и че не са налагани имуществени санкции или глоби по този закон на лицето, съответно на членовете на неговия управителен орган.

 


За първи път е предвидено, че Министърът на финансите съгласувано с министъра на правосъдието издава насоки за кандидатстване за финансиране на проектите, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите в срок най-късно до края на февруари 2007 г., както и формуляр за кандидатстване по образец, утвърден от министъра на финансите, който се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите в същия срок.

 

Проектите, по подобие на предните години, ще се оценяват от 10-членна комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в която се определят и правилата за работа на комисията. Председател на комисията е заместник-министър на правосъдието, а членове - по един представител на администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта, предложени от съответните ръководители.

 


Новият момент, обаче е че комисията ще оценява проектите при спазване на Закона за държавния бюджет за 2007 г., който гласи, че при преценката на обществената значимост на проектите ще се вземат предвид следните критерии:

 

1. съответствие с областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

 

2. ефективност на предлаганите дейности, с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;

 

3. устойчивост на резултатите;

 

4. ефективност на разходите;

 

5. капацитет на кандидата.

 

До 30 април 2007 г. тя ще представи на министъра на правосъдието протокол с предложение за разпределение на средствата по това перо от бюджета. Въз основа на протокола министърът на правосъдието внася в Министерския съвет проект на постановление за разпределение на средствата. Освен това, комисията извършва и служебна проверка относно това дали ЮЛНЦ е вписано в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

 

назад