cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

В СИЛА Е НОВ ЗАКОН ЗА ДДС

23 Януари 2007

От официалното ни приемане в ЕС (1 януари 2007 г.) е в сила новият Закон за ДДС приет на 4 август 2006 г. Законът въвежда няколко нови положения, които ще окажат влияние и върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).


Регистрация

Запазва се изискването за задължителна регистрация при облагаем оборот от 50 000 лева (получени от извършване на независима икономическа дейност, т.е. облагаеми по ДДС доставки на стоки и услуги). Разликата е, че в тази сума попада и оборота от облагаеми доставки със ставка нула.


Премахва се прага от 25 000 лева за доброволна регистрация и се дава възможност за доброволна регистрация без изискване за оборот. Регистрираното лице трябва да остане регистрирано в продължение на 2 години (считано от годината следваща годината на регистрация) преди да може да прекрати доброволната си регистрация.


Нов вид регистрация е регистрацията по повод на вътреобщностно придобиване (ВОП).

Това е режима заместващ вноса при закупуване на стоки от регистриран за целите на ДДС доставчик в друга страна членка на ЕС. ЮЛНЦ (и другите нерегистрирани лица) ще имат задължение за регистрация по ДДС, ако общата стойност на облагаемите ВОП за текущата календарна година надвиши 20 хил. лв. Тогава в седемдневен срок преди сделката, с която ще се прехвърли тази сума, следва да се подаде заявление за регистрация. След регистрацията ЮЛНЦ ще начислява и внася 20 % ДДС върху всички придобивани стоки от други страни членки. Регистрацията за целите на ВОП не води до начисляване на ДДС върху направените доставки и не дава право на данъчен кредит.


Внасяне на ДДС от нерегистрирани по ДДС лица

И без регистрация за ВОП, нерегистрираните лица ще трябва да начисляват и внасят ДДС при придобиване на ново моторно превозно средство (МПС). Те имат същото задължение и при ВОП на акцизни стоки, когато не са за лична употреба.

За тях може да възникне задължение за самоначисляване на ДДС и при получаване на услуги от регистрирани по ДДС доставчици от други страни на ЕС. В случай че ЮЛНЦ получава услуга, която се счита за освободена доставка, не възниква задължение за самоначисление на ДДС.


Освободени доставки

Новият Закон за ДДС въвежда някои изменения в категориите освободени доставки. Доставки, които касаят ЮЛНЦ са доставките свързани със здравеопазване, култура, образование и др. – дейности, които са типични за ЮЛНЦ. Особен интерес представлява и член 44 от ЗДДС, който регламентира проявите за набиране на средства като доставки с нестопански характер:


Доставка с нестопански характер

Чл. 44. (1) Освободена доставка е:

1. доставката на стоки и извършването на услуги от организациите по чл. 39, 40, 41 и 42, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност;

2. доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели;

3. доставката на стоки и предоставянето на услуги от организациите по т. 2 в полза на членовете им срещу членски внос, определен в съответствие с правилата на тези организации;

4. предоставянето от самостоятелни групи лица, чиито дейности са освободени или не са облагаеми с данък, на услуги на членовете им, които са пряко необходими за осъществяване на тяхната дейност, когато групите изискват от своите членове само възстановяване на дела им от общите разходи.

(2) Доставките по ал. 1 са освободени, доколкото не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията.

 

Международни договори

По отношение на основните изпълнители по международни договори, които са се регистрирали по ЗДДС за целите на изпълнението на проекти по такива договори, с въвеждането на доброволната регистрация, лицата могат да останат регистрирани по ЗДДС и след приключване на проектите. По този начин няма да възникне основание за начисляване на ДДС при ставка 20 %, в случаите когато за наличните към датата на дерегистрация активи възниква основание за облагане. Това означава, че в случаите когато тези лица изберат да останат регистрирани по ЗДДС лица, няма да се наложи да се облагат с ДДС наличните активи.

назад