cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Важно за НПО: Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

24 Март 2020

На 24.03.2020 г. се обнародва Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С него се уреждат възникналите въпроси по отношение на изтичащи срокове и осъществяване на работа по време на наложителната социална изолация.

Снимка: Erik Kroon, Unspalsh

Срокове за годишно отчитане

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато стане дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ). В статията ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2019 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СРОКОВЕ можете да прочете подробно за задълженията на ЮЛНЦ за отчитане, но предвид извънредното положение сроковете за изпълнение са актуализирани.

Изрично се удължават сроковете:
  • Подаване на ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г. – срок до 30 юни 2020 г. (вместо 31 март 2020 г.)
  • Обявяване на Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. Годишните финансови отчети могат да бъдат подписани и само с електронни подписи – срок до 30 септември 2020 г. (вместо 30 юни 2020 г.)
  • Обявяване Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (задължение на ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 г.) в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията – срок до 30 юни 2020 г. (вместо 31 март 2020 г.)
  • Подаване на Годишен отчет за дейността пред Националния статистически институтсрок до 30 юни 2020 г. (вместо 31 март 2020 г. , още информация вижте на страницата на НСИ)

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение и всички срокове, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти.  

Специално за читалищата

В чл. 26а от Закона за народните читалища се създава нова разпоредба (ал. 6), според която при обявено извънредно положение срокът за подаване на доклад пред кмета и общинския съвет за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през предходната година се удължава с един месец от прекратяване на извънредното положение, в случай че срокът изтича докато извънредното положение е в сила.  За тази година изрично се посочва, че Председателите на читалищата представят в срок до 30 юни 2020 г. пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в общината и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г. (§ 14 и 15 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение).

 

Работа по време на извънредното положение

По време на извънредното положение работодателите могат със заповед в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие. Разрешава се на работодателите и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, както и да установят за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. В този случай работодателят може едностранно да пусне работник в целия му платен годишен отпуск, но независимо дали се ползва платен годишен отпуск или не, ще се изплаща заплата.

Вижте подробния коментар и препоръките на д-р Цвета Попова относно измененията в трудовото законодателство.

 

назад