cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ВЛЯЗОХА В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

27 Януари 2003

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха публикувани в Държавен вестник бр. 120 от 29.12.2002 г. и влязоха в сила от 01.01.2003 г. Същността на измененията се свежда до следното:
1. Дейностите по социалното подпомагане са организирани на основата на нова философия и цели заложени в закона. Една от целите в закона е укрепване и развитие на обществената солидарност за да могат различните слоеве от обществото, включително и нестопанския сектор, да работят съвместно в сферата на социалното подпомагане. Промените в закона целят насърчаване на социалното предприемачество в областта на социалното подпомагане чрез разнообразни социални услуги и лица предоставящи такива услуги. Идеята е физическите лица и различните юридически лица, включително нестопанските организации да бъдат насърчавани да предоставят социални услуги наред с общините и държавата (чл. 1, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от закона).
2. Социалните услуги са разгледани като елемент от социалното подпомагане. Законът за социално подпомагане дава нова легална дефиниция на понятието “социални услуги”. Тази дефиниция е по широка в сравнение с досега съществуващата. Според нея социалните услуги са описани като дейности, които имат за цел да подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността.
3. Според чл. 4, ал. 3 и 4 от закона, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза имат съществена роля в определянето на политиката в сферата на социалното подпомагане. Представители на такива организации участват в Съвета за социално подпомагане, който е обществен консултативен орган в областта на социалното подпомагане към министерството на труда и социалната политика.
4. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към създаването на по-добри условия и възможности подпомаганите лица да могат пълноценно да участват в социалния живот, индивидът да не бъде изолиран и предоставянето на услугите да бъде институционализирано. В резултат на това институциите, които понастоящем предоставят една голяма част от социалните услуги ще загубят тази възможност и социалните услуги ще бъдат разнообразени и ще се предоставят в общността, което създава по-добри възможности за нестопанските организации да предложат алтернативни форми за предоставянето им.
5. Социални услуги могат да предоставят - държавата, общините, физически лица регистрирани по Търговския закон и юридически лица. В последната група се включват и юридическите лица с нестопанска цел.
Юридическите лица, включително тези с нестопанска цел могат да предоставят социални услуги след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане (нов орган, създаден към Министерството на труда и социалната политика). Правилата за вписване ще бъдат уредени с Правилника за приложени на Закона за социално подпомагане, който в момента се подготвя.
За предоставящите социални услуги за деца е предвидено допълнително изискване те да имат лицензия. Социални услуги могат да се предоставят при съвместно участие въз основа на договор между държавата, общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително и такива с нестопанска цел. От една страна, законът за първи път урежда правната възможност кметът да възлага управлението на специализираните институции и на социалните услуги, предоставяни в общността, на лицата, вписани в Агенцията за социално подпомагане, сред които са и юридическите лица с нестопанска цел.
От друга страна, всички дейности в областта на социалните услуги ще бъдат предоставяни чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат. Критериите и стандартите за конкурса ще бъдат определени с правилника за прилагане на закона. За първи път Министерството на труда и социалната политика е задължено да разработи стандарти за качеството на социалните услуги и всички лица, предоставящи такива услуги ще трябва да отговарят на тях. Неизпълнението на тези стандарти ще представлява основание за заличаване на съответния доставчик на социални услуги от регистъра при Агенцията за социално подпомагане.
6. Лицата, предоставящи социални услуги могат да кандидатстват за финансиране от фонд “Социално подпомагане”. Средствата по фонд “Социално подпомагане” се набират от държавния бюджет, от дарения и завещания, от такси събрани за издаване на лицензии и от таксите за социални услуги, като 30% от размера на тези такси, заплащани от лицата ползващи социални услуги се превеждат във фонда. В него се превеждат и приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на Държавната лотария и Българския спортен тотализатор. Като резултат от това, фондът ще може да финансира социални проекти на доставчици на социални услуги, включително ЮЛНЦ.
7. Отменени са разпоредбите на закона, които поставяха ЮЛНЦ в неравностойно положение спрямо останалите доставчици на социални услуги.
8. В Закона за местните данъци и такси, бяха отменени дискриминационните разпоредби, които изискваха социалните заведения учредени като ЮЛНЦ да превеждат обратно във фонд "Социално подпомагане”, положителната разлика между приходите реализирани от социални услуги и направените разходи за това, съгласно годишния им счетоводен отчет.

 

назад