cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ЮЛНЦ - ПОСРЕДНИЦИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

2 Септември 2003
Съгласно последните изменения на Семейния кодекс (ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г.) посредничество при международно осиновяване може да извършва само юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписано в ЦР на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието. Освен това общо условие обаче законът поставя и някои специфични изисквания към организациите, желаещи да извършват посредничество при международно осиновяване - според чл. 136б, ал. 2 СК в управителния орган на организацията могат да бъдат избирани само неосъждани лица с висше образование и с общ трудов стаж не по-малък от 5 години. За издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване, организацията трябва да подаде заявление до министъра на правосъдието, придружено с удостоверение за актуално състояние, удостоверение за вписване в ЦР на ЮЛНЦ, копие от учредителния акт или устава на организацията; информация за разноските и разходите на организацията, свързани с посредническата дейност, максималния размер на хонорарите за осъществяването й; посочване на държавите, по отношение на които ще се осъществява посредничеството. Първоначално заявления могат да се подават в тримесечен срок от влизане в сила на закона, т.е. до 19.10.2003 г. След изтичането на този срок заявленията за издаване на разрешение ще се подават до края на месец февруари всяка година. До края на месец април министърът на правосъдието по предложение на Съвета за международно осиновяване, който провежда проучване и събеседване с организацията, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му. За издаването на разрешение се дължи съответна такса. След получаване на разрешението акредитираната организация е задължена да го постави на видно място и да посочва неговия номер в кореспонденцията си.
Чуждестранни юридически лица с нестопанска цел също могат да упражняват посредническа дейност при международни осиновявания, ако отговарят на следните условия:
1. акредитирани са за посредничество в областта на международните осиновявания от съответен чуждестранен орган;
2. получили са разрешение от министъра на правосъдието за извършване на посредническа дейност със съответната държава.
3. спазват условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Разрешението за извършване на посредничество при международни осиновявания се издава за срок от 2 години. Особеност при срока съществува за чуждестранните юридически лица с нестопанска цел – разрешението е за срок от две години, но не по-дълъг от срока, за който е издадено разрешението от компетентния чуждестранен орган.
Разрешението може да бъде отнето преди изтичане на срока със заповед на Министъра на правосъдието, когато организацията не изпълнява посочените в него условия или нарушава други изисквания на закона.
Разрешението се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е издадено;
2. по молба на акредитираната организация;
3. с прекратяване на юридическото лице;
4. при заличаване на вписването в ЦР;
5. когато съответният компетентен орган е отнел разрешението за посредничество на чуждестранното юридическо лице.
Акредитираните организации са задължени да представят на всеки 6 месеца на Министерството на правосъдието доклад за състоянието на детето до 2 години след осиновяването му, който трябва да съдържа и оценка на акредитираната организация относно условията на живот, напредъка, нивото на физическо, умствено и емоционално развитие на детето, привързаността му към осиновителите, родителските грижи и умения, мерките за насърчаване на културната идентичност на детето и др. Акредитираната организация осигурява представителство на осиновяващия пред съда; безопасността и подходящите условия за транспортиране на детето, а при решение на осиновителите - осъществява транспортирането или осигурява придружаване на детето; предприема действия по осигуряване връщане на детето в държавата по произход в случай, че решението на българския съд не бъде признато в приемащата държава до една година от влизането му в сила и следи за състоянието на детето през този период.
назад