cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ЮЛНЦ в обществена полза, които не са пререгистрирани до юни 2018 г. няма да бъдат санкционирани ако не подадат годишните си отчети

11 Юни 2018

Обществения съвет съвместно с Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите към 44 Народното събрание проведе на 8 юни среща на тема „ЗЮЛНЦ: шест месеца след влизане в сила на промените“. Дискусията имаше за цел да се обсъдят предизвикателствата, предимствата и резултатите от приетите през 2016 г. промени в ЗЮЛНЦ.

В дискусията се включиха заместник-министър на правосъдието г-жа Ахладова и изпълнителния директор на Агенция по вписванията г-жа Зорница Даскалова, народни представители и представители на НПО.

Темите, върху които се фокусираха участниците в дискусията бяха регистрация и пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията и режима за отчетност на ЮЛНЦ, включително таксите, които следва да се събират. Дискусията започна със статистика, представена от ангажираните в прилагането на новия ЗЮЛНЦ органи, според която за периода 01.01. – 06.06.2018 г. в Агенция по вписвания са подадени близо 10 хиляди заявления. От тях 6368 са само за пререгистрация, като успешно пререгистрираните по тях организации са 4027 на брой, а от подадените 1254 заявления за първоначална регистрация, близо 600 са вписаните вече нови ЮЛНЦ. Нямаше как да не се отбележи и броят на изчакващите удостоверение за актуално състояние от съдилищата заявления – 1616 към момента.

Важна тема, която бе обсъдена бе свързана с тълкуване на сроковете – 3-годишния за пререгистрация и срока за обявяване на отчетите на НПО в обществена полза до края на юни 2018 г. Представителите на правоприлагащите органи изрично поясниха, че 3-годишният срок не се скъсява от срока за отчитане и насочиха организациите към указания на Министерство на правосъдието и Министерство на финансите, публикувани на техните електронни страници, които гласят, че всички непререгистрирали се все още НПО в обществена полза не подават своите отчети и доклади за дейността в Агенция по вписванията, докато не бъдат пререгистрирани. Те ще могат да обявяват отчетите си за изминалите отчетни периоди в рамките на 3-годишния срок за пререгистрация, когато подадат своите заявления за това. Изрази се желание от страна на някои организации тези указания да бъдат „облечени“ в подзаконов нормативен акт, който да осигури по-добра защита за да не се допусне в бъдеще „различно“ тълкуване по отношение на сроковете. Напомни се, също така, че 3-годишният законов срок е бил въведен с цел повече прозрачност на сектора и отсяване активни от неактивни организации. Важна тема, която бе поставена от НПО бе и въведената нова такса за подаване на годишни отчети.

Ключово предизвикателство бе изведено и забавянето по обработване на подадените заявления, с което се движи Агенция по вписвания, което се дължи до голяма степен на общото забавяне предизвикано от подаване на декларациите за неизвършване на дейност от всички юридически лица по Закона за счетоводството, свързани с годишното отчитане за предходната година. Друго предизвикателство, което беше изтъканото бе и краткия срок за изпълнение на указания (3 днвен), който дава АВ, който при неподаване на поисканите документи приключва с отказ.

Относно самата регистърна процедура, представителите на НПО споделиха и конкретни правно-технически затруднения, които всеки от тях е срещнал в практиката си за този 6-месечен период, свързани с техническите различия при подаване на документи по електронен път и на хартиен носител, пропуски при попълване на самите формуляри и други, а от правоприлагащите органи помолиха за разбиране към натовареността и все още новата материя, с която длъжностните лица по регистрация се сблъскват при прилагането на ЗЮЛНЦ.

Дискусията завърши с всеобщо желание тези срещи по оценка на въздействието на законодателните промени да станат регулярни, за да може държавни органи и НПО да си съдействат и взаимно да работят за повече прозрачност и ефективност в НПО сектор.

назад