cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

За любопитните социални предприемачи – поглед към Европа

28 Ноември 2017

Съчетанието между предприемаческа дейност и социална цел само по себе си е предизвикателство. Всички социални предприемачи обаче казват, че си струва. Защото основният смисъл на съществуването на социалното предприятие е постигането на положително въздействие в една или няколко обществени сфери, а това означава по-добър живот за всички.


Социалното предприемачество е свързано с адресиране на значими социални проблеми, а всички знаем, че те не са лесни за преодоляване. Ето защо е необходимо използването на различни подходи за справяне с тях, в това число и навременното разработване и прилагане на нови идеи, услуги и модели в отговор на належащите социални въпроси. Този процес и изобщо успешното развиване на предприемачески идеи със сигурност е свързано с намирането на съмишленици, с обмяната на опит с тях, с взаимното мотивиране и вдъхновяване. Участниците в Лабораторията за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество ще обърнат поглед към добрите примери в Европа, за да почерпят от техния опит и да погледнат по нов начин на бъдещето си развитие.

Като първа стъпка в проучването на чуждестранния опит, експертите в Лабораторията подготвиха доклад с Добри практики в сферата на социалното предприемачество, в който са представени практики на социални предприятия в Холандия, Италия, както и в други европейски страни. Ето и няколко полезни и интересни факта, които са поместени в доклада благодарение на партньорите ни по проекта – фондация „Де Пасерел“ (Холандия), Регионален институт за образование и кооперативно обучение „Ирекооп Венето“ (Италия) и Сдружение „ПРИЗМ – международно насърчаване Сицилия – Свят“ (Италия).
 
  • В Холандия правителството счита за изключително важно всички хора, независимо с увреждания или не, да участват на пазара на труда и да имат своя принос за обществото.
През 2013 година правителството и социалните партньори в Холандия подписват споразумение, което предвижда пакет от мерки за стимулиране на икономиката и за подобряване функционирането на пазара на труда с цел да се дадат на възможно най-голям брой хора справедливи шансове за намиране на работа и за постигане на икономическа независимост. В резултат на това, от началото на 2015 година е в сила Законът за участието, който въвежда единна система за създаване на по-добри възможности за редовна работа за хората в неравностойно положение или, ако това не е възможно, други форми на участие чрез субсидиран труд. Отправна точка на съществуващата законова регулация в Холандия е: Някой, който може да работи, не бива да зависи от обезщетения (помощи), защото всеки има талант и може да допринесе за обществото.

Към 2015 г. социалните предприятия в Холандия са между 5 и 6 хиляди. Годишният им оборот е около 3,5 млрд. евро, което е 0,3% от целия БВП на Холандия за 2015 г. За периода 2010-2015 година социалните предприятия създават повече от 25 000 работни места, с което заетостта в сектора към 2016 г. е между 65 000-80 000. Интересен факт е, че тези 25 000 нови работни места възникват във време, когато Холандия е загубила близо 75 000 работни места в други сектори.
 
  • В Италия терминът „социално предприятие“ се използва за първи път през 80-те години на миналия век, за да обозначи иновативни частни инициативи, създадени от доброволчески групи за предоставяне на социални услуги или за улесняване на интеграцията на хората в неравностойно положение на пазара на труда. Тези инициативи биват разпознати от правото със Закона за социалните кооперации през 1991 г. През 2006 г. е приет първия закон, регламентиращ конкретно социалните предприятия.
През 2016 г. в Италия стартира реформа в сферата на социалното предприемачество. Целта е да се подобрят регулациите спрямо социалните предприятия, като се изясни приложимият данъчен режим и бъдат премахнати основните пречки пред развитието на социалното предприемачество. Съгласно новата дефиниция статут на социално предприятие могат да придобият всички частни организации, включително и търговски дружества, които развиват предприемаческа дейност в обществен интерес, с нестопанска цел, в израз на гражданска солидарност и със социална полза чрез приемане на отговорни и прозрачни методи за управление и чрез насърчаване на по-широко участие на работниците, служителите и другите заинтересовани страни в техните дейности.

По данни на проучване от Търговската камара в Милано, публикувано в началото на 2016 г., социалните предприятия, които извършват дейност в Италия, са 56 650, като общият брой на служителите в тях е над 682 000. 
 
  • В България през последните години се наблюдава тенденция за повишаване на интереса към социалното предприемачество.
През 2015 г. 2 713 организации са се самоопределили като „социални предприятия“. Те са осигурили 21 768 броя работни места. Събраните до момента данни показват, че най-предпочитаната форма за регистрация е като неправителствена организация. Профилът на социалните предприятия в България, отчетен в редица изследвания, показва, също така, че те попадат в квалификацията на микро или малки предприятия. Голяма част от социалните предприятия работят в сферата на предоставяне на социални услуги. Най-често социалната си мисия постигат чрез осигуряване на временна заетост, подкрепена заетост, специални квалификационни и обучителни програми за хора от уязвимите групи, с които пряко работят.

С оглед развитието на сектора у нас все по-често се поставя въпросът за обследване на сектора от гледна точка на социалното въздействие, което той генерира. 
 
 
Любопитните социални предприемачи, които са готови да развиват дейността си и ще се включат в учебните пътувания до Холандия и Италия в рамките на проекта, предстои да разказват от първо лице какво са научили и да доказват на практика, че обмяната на опит ражда идеи и вдъхновява стъпките напред към успеха. А успехът за социалните предприятия означава успех за общото ни съжителство.
 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проектът „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.​
 
назад