cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ЗА ПЪРВИ ПЪТ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЮЛНЦ СА ПРЕДВИДЕНИ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 г.

7 Март 2005

За първи път в държавния бюджет за 2005 година, освен преки субсидии от централния бюджет за определени юридически лица с нестопанска цел е предвиден резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

 

Определената за това сума за 2005 г. е 798,8 хил. лв. Според Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г., ЮЛНЦ вписани в Централния регистър могат да кандидатстват за финансиране от този резерв с обществено значими проекти в областта на общественото образование или физическо възпитание и социален туризъм, общественото здравеопазване, социалното дело, опазването на околната среда, опазването на историческото или културното наследство. Законът не допуска финансиране на проекти на ЮЛНЦ, които вече се финансират или следва да бъдат финансирани със средства от държавния бюджет или от бюджетите на общините. Според Постановление № 11 на Министерски съвет от 19 януари 2005 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г., лицата, кандидатстващи за финансиране на общественозначими проекти, до 15 март 2005 г. следва да подадат в Министерството на правосъдието проектите и следните документи: 1. удостоверение за актуално правно състояние; 2. списък на лицата от състава на управителните органи; 3. удостоверение за данъчна регистрация; 4. удостоверения от компетентните органи за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс; 5. декларация за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и че не са налагани имуществени санкции или глоби по този закон на лицето, съответно на членовете на неговия управителен орган; 6. декларация за броя на членовете на лицето по ал. 1.

 

Самите проекти се оценяват от 10-членна комисия, определена със заповед на министър-председателя, в която се определят и правилата за работа на комисията. Председател на комисията е заместник-министър на правосъдието, а членове - по един представител на администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, предложени от съответните министри. Комисията оценява проектите като при преценката на обществената значимост на проектите е длъжна да вземе предвид броя на лицата, които се очаква да получат ползи от осъществяването на проекта, разходите за осъществяване на проекта на едно лице, броят на лицата, членуващи в юридическото лице с нестопанска цел и други. До 15 април 2005 г. тя представя на министър-председателя протокол с предложение за разпределение на средствата по това перо от бюджета (т. 19 от приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.) Освен това, комисията извършва и служебна проверка относно това дали ЮЛНЦ е вписано в Централния регистър при Министерство на правосъдието. Въз основа на протокола на комисията, министър-председателят внася в Министерския съвет проект на постановление за разпределение на средствата. Пълният списък на юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от държавния бюджет можете да намерите в Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г., публикуван на страницата на БЦНП в рубриката Българско законодателство/Закони и кодекси. За повече информация можете да ни пишете във форума на страницата на БЦНП или на електронна поща: info@bcnl.org.

назад