cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Започва процесът по сформиране на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. – Важна информация за ЮЛНЦ, които искат да членуват в тях

23 Август 2022

До 29.08.2022 г. се провежда обществена консултация относно Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. С Постановлението ще се създадат:

  • Комитетът за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕФСУ, за периода 2021 – 2027 г. (Комитета)
  • Както и 13 комитета за наблюдение на отделните програми по Споразумението. (Комитети за наблюдение на програмите)

Предвижда се в Комитета и Комитети за наблюдение на програмите да се включат по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • организации, работещи в областта на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • организации за защита на околната среда; организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

В Комитети за наблюдение на програмите също така е предвидена възможност за членове да могат да бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които се финансират по съответната програма.
Предвидените условия в Проекта на Постановлението за ЮЛНЦ, които да участват в Комитета и Комитети за наблюдение на програмите са:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;

2. да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;

3. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики;

4. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

Предвижда се избраните ЮЛНЦ определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета за наблюдение на програмата или програмите. Определеният основен член, както и резервните ще трябва да отговарят на следните условия:

1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;

2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;

3. да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от избраните ЮЛНЦ.

След приключване на обществената консултация се очаква Постановлението да бъде прието и да започнат процедурите за избор на ЮЛНЦ. Поканите за тях ще бъдат публикувани на https://www.eufunds.bg/

Съгласно сроковете определени РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА част от  Комитета за наблюдение на програмата или програмите следва да бъдат сформирани не по-късно от 08.11.2022 г.

назад