cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Знаци за внимание #3: Нови законови промени ограничават правото на сдружаване

9 Септември 2020

На 8 септември 2020 г. Комисията по образованието и науката към Народното събрание е гласувала на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2020 г. С гласуваните промени за пореден път се прави опит за налагане на контрол върху дейността на гражданските организации и за ограничаване на правото на сдружаване, този път чрез рестрикции в дейността на училищните настоятелства и настоятелствата към детски градини.

Измененията предвиждат:

•           Министърът на образованието и науката или упълномощени от него лица, както и регионалните инспекторати по образование да имат свободен достъп по всяко време и без повод до офисите и документацията на училищните настоятелства.

•           При прекратяване дейността на настоятелствата, останалото след ликвидация тяхно имущество да се предоставя на училището, съответно детската градина или на центъра за подкрепа на личностно развитие, към които са били създадени.

Настоятелствата към училища и детски градини са независими и самостоятелни юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Като такива, за тях важат общите процедури и правила за упражняване на контрол по законосъобразност върху дейността им, който контрол се осъществява от съответните ресорни институции – прокуратура, ако има съмнение за извършено престъпление, Национална агенция по приходите, ако има данни за нарушения на данъчно и осигурително законодателство и т. н. Даването на възможност на образователни институции от изпълнителната власт да упражняват пряк контрол, и то по целесъобразност върху дейността на юридически лица, които не са част от системата на образованието и които не се финансират с публични средства, е прецедент, който противоречи на редица правни принципи и норми в една демократична държава.

По отношение на новият ред за разпределяне на имуществото, останало след ликвидация, за настоятелствата към момента важат общите правила на ЗЮЛНЦ - имуществото да се предостави на друго юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с близка или сходна цел, а ако такова няма – на общината по седалището му. Освен че предложеният нов ред противоречи на принципа, че със специален закон не може да се въвежда изключение от императивна норма на общ закон, в който не е изначално предвидена такава възможност (какъвто е случаят с реда за разпределяне на имущество на ЮЛНЦ след ликвидация), той създава и опасната възможност за упражняване на принуда от страна на изпълнителната власт върху иначе независими и самостоятелни юридически лица, каквито са настоятелствата, за да може собствеността им да бъде придобивана от определени образователни институции и организации един вид „по право“.         

Посочените промени са гласувани на второ четене в Комисия и предстои тяхното финално разглеждане в пленарна зала. Предложенията са преминали през обществено обсъждане още през февруари 2020 г. и още тогава сред подадените становища е обърнато специално внимание за правната недопустимост на предложените изменения, но не са взети предвид. 

Снимка: belahistory.com


За съжаление, тези действия са част от поредицата политически атаки срещу дейността на гражданските организации и основни човешки права (за всяка една държава, възприемаща се за демократична и свободна). Преди два месеца в аналогичен стил и с подобен тон, без никакво обществено обсъждане и гласност, ПГ "Обединени патриоти" внесе Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), вх. № 054-01-60. Предложенията в него са в разрез с международни, европейски и национални стандарти за гарантиране на правото на сдружаване в България. В отговор над 300 организации се обединихме и изпратихме становище до народните представители с искане законопроектът да бъде отхвърлен. Надявахме се, че така ще дадем достатъчно гласност на последиците от подобни действия и политически решения, но за съжаление ситуацията, в която сме в момента показва друго.

Гласуваните сега промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование трябва да се възприемат като червена лампа от гражданското общество в България! Подобни идеи и опитите за тяхното реализиране затвърждават повтарящата се стратегия за ограничаване на независимостта и дейността на гражданските организации и поставянето им под контрола на актуалните за деня политически решения и нужди.

 

назад