cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Представяне

Български център за нестопанско право (БЦНП) е създаден през юли 2001 г. и е вписан в Централния регистър към Министерството на правосъдието като фондация в обществена полза.

Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.

БЦНП следва мисията си, вярвайки, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.

БЦНП работи в тясно сътрудничество с Международния център за нестопанско право (ICNL), базирано на споразумение за парньорство. Организацията ни има достъп до богатия документален архив на ICNL, където се съхранява информация за националните законодателства и изследвания за нестопански организации за повече от 115 страни в света.
БЦНП е учредител и работи в партньорство с Европейския център за нестопанско право (ECNL) със седалище в Будапеща.

Ние работим с висококвалифицирани консултанти и поддържаме контакти с експерти от всички сфери, отнасящи се до развитието на ЮЛНЦ.

Органите на фондацията са:

  • Настоятелство (Върховен орган)
  • Директор (Управителен орган)

Организационна структура на БЦНП

извлечение от Устройствения Акт на БЦНП:

ІІІ. Органи

Чл. 11 Настоятелство

(1)Настоятелството е върховният орган на Фондацията.

(2)Настоятелството се състои от уважавани български или чуждестранни лица, които могат да допринесат за постигане на целите на Фондацията. То се състои от минимум 5 члена с мандат от 3 години. Директорът е член по право на Настоятелството. Първоначалните членове на Настоятелството ще имат мандати от по 1, 2 и 3 години съответно, за да има три приблизително равни броя членове на Настоятелството във всяка квота.

(3)Настоятелството избира новите си членове. В случай на прекратяване на членството преди изтичане на мандата на член на Настоятелството, избраният нов член заема мястото на освободения член до изтичане на мандата му. Член на Настоятелството не може да има повече от два последователни мандата. 

(4)Настоятелството взема решения чрез провеждането на заседания с изключение на разпоредбите на чл. 11 (5) на настоящия Устройствен акт. Проект на дневния ред на заседанията и всички материали за обсъждане, ще бъдат предоставяни на членовете на Настоятелството поне една седмица предварително.

(5)Настоятелството се събира поне 3 пъти годишно. Заседанията на Настоятелството се свикват от Директора, от Председателя или от всеки друг член на Настоятелството с поне 20-дневно писмено предизвестие, и ще бъдат считани за валидни, ако присъстват поне 2/3 от членовете. Настоятелството може да взема решения писмено или чрез електронна поща и без заседание, ако никой член на Настоятелството няма възражения срещу решението.

(6)Председателят на Настоятелството председателства неговите заседания. Той се избира за мандат от 1 година, който мандат се удължава автоматично освен, ако Настоятелството не реши да избере нов Председател. Ако Председателят не присъства, заседанията се ръководят от заместник председателят, избран на конкретното заседание.

(7)Настоятелството взема решения с мнозинство от присъстващите членове лично или чрез двустранна телефонна връзка с членовете освен, ако не е указано друго в настоящия Устройствен акт. Всеки член има право на един глас.

(8)Настоятелството разрешава всички въпроси, които не са специално делегирани на другите органи на Фонадцията според закона и този Устройствен акт.

(9)Членовете на Настоятелството не получават възнаграждение освен за възстановяване на направени от тях разумни разходи във връзка с участието им в Настоятелството; допуска се, обаче, възможността всеки член да получава разумно възнаграждение за професионални услуги, предоставени на организацията, предварително одобрени от Настоятелството.

Чл. 12 Права на Настоятелството

(1) Настоятелството:

а) променя Устройствения акт;

б) приема Правилник и други вътрешни актове на Фондацията;

в) избира и освобождава членовете на настоятелството;

г) назначава и освобождава Директора;

д) взема решения за откриването и закриване на клонове и участие в други юридически лица;

е) взема решения за преобразуването и прекратяването на Фондацията;

ж) одобрява предложения от Директора годишен план и бюджет на Фондацията;

з) одобрява направения от Директора годишен доклад и финансов отчет;

и) взема решения за безвъзмездното предоставяне на средства, в случай че това право не е било делегирано на друг орган;

й) разрешава действия по разпореждането с недвижимото имущество, участието в търговски дружества и разпореждане с резервните фондове съобразно разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от настоящия документ; 

к) избира Председател на Настоятелството и други служители, каквито счете за нужно;

л) приема правила за заседанията си;

м) прекратява или променя всякакви програми или дейности на Фондацията, които са несъвместими с целите й или с политиката приета от Настоятелството;

н) решава по законността на решенията на другите органи на Фондацията;

о) определя всякакви други органи или комисии, които са необходими.

п) взема решение за започването на ликвидация и определя ликвидатор при прекратяване на фондацията.

(2) Решенията по чл. 12, ал. 1, букви а), е), и), и й) ще бъдат вземани с мнозинство ¾ от присъстващите.

(3) Директорът няма право на глас.

Чл. 13 Директор

(1) Директорът ще е управляващия орган на Фондацията.

(2) Всяко способно лице, което отговаря на критериите за членство в Настоятелството и притежава безспорни управленски качества, може да бъде назначен за Директор, който ще бъде по право член на Настоятелството. Настоятелството назначава Директора, преглежда неговата дейност всяка година и определя размера на възнаграждението му. Директорът има правото да наема, уволнява и осъществява контрол над другите служители на Фондацията и да определя тяхното възнаграждение.

(3) Първият Директор се назначава от учредителят.

(4) Директорът трябва да спазва разпоредбите на настоящия Устройствен акт и управлява бюджета, както и ежедневната дейност на Фондацията. Подробно описание на функциите му е включено Правилника, който Настоятелството приема.

Основните цели, които си поставяме е да подкрепяме развитието и утвърждаването на благоприятна правна и политическа среда за независимо гражданско общество, в това число и за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България; да съдействаме за по-доброто взаимодействие между държавата и ЮЛНЦ, както и за реализиране на активно гражданското участие в процесите на вземане на решения.

Основните дейности на БЦНП включват:

  • Законодателни инициативи, застъпнически кампании и предоставяне на техническа помощ на ЮЛНЦ и институции при подготовка и прилагане на законодателство;
  • Повишаване на капацитета на ЮЛНЦ по въпроси на законодателството, регламентиращо дейността им, застъпничество и добро управление;
  • Предоставяне на правна помощ за ЮЛНЦ чрез консултации по правната и данъчната рамка за дейността на фондациите и сдруженията;
  • Подготовка правни проучвания, анализи и изследвания по теми свързани с правната регламентация и дейността на ЮЛНЦ, разработване на стратегии и планове за развитие на организации;
  • Организиране на обучения по теми, свързани с правната регламентация и дейността на ЮЛНЦ, доброто управелние , предоставяне на социални услуги, застъпничество и др.