Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

(2002) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

17 Октомври 2002

§1.Член 4 се изменя така:

Чл. 4. (1) Държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони. Държавата може да финансира регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и чрез специализирани държавни фондове, създадени с решение на Министерския съвет и специализирани общински фондове, създадени с решение на съответния общински съвет.

(2) Финансирането по ал.1 чрез специализирани държавни или общински фондове се осъществява на конкурсен принцип чрез кандидатстване с проекти. Орган по провеждането на конкурса е съответният държавен или общински фонд.

§2. Създава се член 4а със следното съдържание:

Чл.4а. (1) Държавата и общините могат да възлагат на регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел извършането на социални услуги. Възлагането се извършва след провеждане на конкурс, чрез сключване на договор за възлагане със спечелилия конкурса изпълнител.
(2)Държавата и общините подпомагат и насърчават дейността на регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел при извършване от тях на социални услуги, като им предоставят за ползване частна държавна и/или частна общинска собственост по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Собствеността се предоставя за ползване след провеждането на конкурс.
(3) Конкурсът по ал.2 се провежда по инициатива на съответния държавен или общински орган, на когото е вменено разпореждането със собствеността, или по искане на юридическо лице с нестопанска цел определено за извършване на общественополезна дейност. Тогава, когато е постъпило искане на юридическо лице, съответният държавен или общински орган насрочва и провежда конкурса не по-късно от 3 месеца след постъпване на искането.

§3. Създава се член 4б със следното съдържание:

Чл.4б. (1)При провеждането на конкурсите по чл.4 ал.2 и чл.4а, органът по провеждане на конкурса е длъжен:
1. Да оповести чрез съобщение в пресата не по-малко от 45 дни преди обявяването на конкурса:
а)приоритетите;
б)описание на качеството, количеството и времетраенето на очакваните от кандидатите услуги за съответната общност или целева група;
в)други условия за предоставянето на финансиране, съответно за предоставяне на собствеността или за възлагане извършването на обществена услуга, заедно със задълженията на възложителя и изпълнителя;
г)изискваните от кандидатите документи;
д)мястото и срока за подаването им;

2. Да осигури преди разглеждането на подадените проекти, съответно на представените кандидатури, подписването на декларация за липса на свързани лица от всички физически лица, участващи в процеса на взимането на решения за финансирането, съответно предоставянето на собственост или възлагане извършването на социални услуги.

(2) При провеждането на конкурс по чл.4 ал.2, съответният фонд е длъжен:
1. да пренасрочи или отмени конкурса, когато на него не са се явили най-малко две кандидатури от различни юридически лица с нестопанска цел.
2. Да се произнесе с решение за резултатите от конкурса не по-късно от 45 дни след срока на подаването на кандидатурите. Решението се публикува в пресата, а кандидатите се уведомяват за него писмено

(3) При провеждането на конкурс по чл.4а ал.1, възлагащият държавен или общински орган е длъжен да се произнесе с решение за резултатите от конкурса не по-късно от 45 дни след срока на подаването на кандидатурите. Решението се публикува в пресата, а кандидатите се уведомяват за него писмено.Възлагащият държавен или общински орган е длъжен да сключи договор за възлагане извършването на обществена услуга не по-късно от 60 дни след срока на подаването на кандидатурите.

(4) При провеждането на конкурс по чл.4а ал.2, съответният държавен или общински орган е длъжен да се произнесе с решение за резултатите от конкурса не по-късно от 30 дни след срока на подаването на кандидатурите. Решението се публикува в пресата, а кандидатите се уведомяват за него писмено.

§4 Създава се Допълнителна разпоредба:

По смисъла на този закон:

т.1.Социални услуги са дейности, които подпомагат лица, семейства, групи, общности в затруднено неравностойно положение и разширяват възможностите им да водят самостоятелен начин на живот.

т.2 Свързани лица, по чл.4б, ал.1 т.2, са лицата, членуващи в кандидатстващото юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, както и такива, които участват в органите му на управление, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на лицата, участващи в тези органи, както и лицата, получавали възнаграждения или подпомогнати материално от кандидатстващото юридическо лице в период от три години преди срока на конкурса.

 

МОТИВИ

Сега действащият ЗЮЛНЦ не предвижда ясни механизми за финансиране на ЮЛНЦ, възлагане от държавата и общините изпълнението на социални услуги от ЮЛНЦ, както и реда за предоставяне на тези организации на сгради и помещения - частна общинска и държавна собственост.
Тези празноти в законодателството са предпоставка за произволни практики, корупция и ниска ефективност на използването както на обществените финансови средства и други ресурси, така и на потенциала на ЮЛНЦ за извършване на социални услуги. Много от организациите вече открито негодуват заради липсата на прозрачност и конкурсно начало при разпределянето на обществени средства и ресурси за ЮЛНЦ, както и създаваната по този начин среда на показност, липса на качествени стандарти и облагодетелстване на тесен кръг организации и физически лица за сметка на обществени ресурси, които би следвало да се разпределят по справедлив начин за развитието на нестопанския сектор.
Предлаганите промени осигуряват:
- разширено участие на организациите на гражданското общество в развитието и предоставянето на социални услуги за хора в неблагоприятно положение и разширяване на възможностите на лица и семейства, които са затруднени, да водят самостоятелен начин на живот;
- конкурсно начало и прозрачност при разпределянето на държавните и общински субсидии за граждански организации, възлагането на социални услуги, предоставянето на сгради и помещения за ползване;
- изпълнение на ангажиментите на България, поети на срещата на високо равнище по въпросите на социалното развитие през 1995 г. в Копенхаген относно по-широк достъп до социални услуги за хората в неблагоприятно положение и разширяване на възможностите за участие на гражданските организации в развитието на тези услуги;
- възможности за организациите на хората, живеещи в бедност, да имат активна роля при реализацията на социални програми на местно и национално ниво.
Настоящият законопроект цели да гарантира устойчиво развитие на българския нестопански сектор през следващите години, установяването в него на равнопоставеност на различните граждански организации, защита на почтената конкуренция между тях, създаването на условия за удовлетворяване по справедлив начин на нуждите от обществени услуги на различни целеви групи и общности - най-вече на хора в неравностойно социално положение.
Предложението е в съответствие с нормативната уредба в тази сфера в страните от ЕС и другите страни с развит нестопански сектор. Предлаганите промени насърчават добрата практика както на държавно ниво, така и на общинско - за да се удовлетворяват ефективно и нуждите на местните общности.
Промените в 3ЮЛНЦ се подкрепят от гражданските организации в страната, мнозинството от които са неудовлетворени от сега действащия декларативен стил на обещания от страна на държавата за прозрачно и конкурсно финансиране, от разпределянето за ползване на държавни и общински сгради и помещения без конкурс и от срещащите се корупционни практики при възлагането на социални услуги за изпълнение от ЮЛНЦ.

Вносител: Панайот Ляков

назад