Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Социално договаряне

Експерт от опит

28 Ноември 2012

„ЕКСПЕРТ ОТ ОПИТ"

нов отговор на стария въпрос

как да се справим със социалното изключване

изследване на възможностите за регламентиране и

осигуряване на устойчиво финансиране на

концепцията за „експерт от опит"

aнализ на българското законодателство
Проект „Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от опит, преживели социално изключване" се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и Република България чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема „Без граници – Компонент 1" и се изпълнява от фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София" в партньорство с обучителен център „Фокус" към „Инициатива за социална рехабилитация", Бремен и Български център за нестопанско право, София.Настоящият документ е изготвен по проект с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ГИП-София и партньорите носят цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган-Министерство на труда и социалната политика.

назад