Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2020 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ, СРОКОВЕ

9 Юни 2021

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) през изминалата 2020 година – отговорите ще намерите в настоящия материал.

 

ОТЧИТАНЕ ПРЕД НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) 

 

>> Отчитане пред НСИ на ЮЛНЦ с дейност през 2020 г.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

Представянето на ГОД трябва да се извърши в срок от 1 март до 30 юни 2021 г.

- Чл. 20 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

 

* ВАЖНО: Предприятия с нестопанска цел, които през 2020 г. са извършвали стопанска дейност, имат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация пред НАП за 2020 г.

А тези, които през 2020 г. не са извършвали стопанска дейност, нямат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация пред НАП за 2020 г.

 

>> Отчитане пред НСИ на ЮЛНЦ без дейност през 2020 г. или с приходи и разходи под 500 лв.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако не са осъществявали дейност през 2020 г. ИЛИ са имали дейност, но приходите и разходите от дейността са били под 500 лева по смисъла на Закона за счетоводство, са длъжни да подадат ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2020 г. в НСИ.

Представянето на Декларацията трябва да се извърши в срок от 1 март до 30 юни 2021 г.

I. За предприятия с нестопанска цел без дейност през 2020 г.:

 1. По електронен път /с електронен подпис/, в Информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ, или
 2. По електронната поща - до имейл адреса на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра, или
 3. На хартия - в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.
 • Какво е важно да помните: Предприятия, които не са осъществявали дейност, декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат Декларацията в НСИ.
 • Какъв е срокът: от 1 март до 30 юни 2021 г.
 • Къде има повече информация: на сайта на НСИ
 • В кои закони го пише: 

- Чл. 20 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

 

II. За предприятия с нестопанска цел с дейност, но с приходи и разходи под 500 лв. през 2020 г.:

 • Как се подава Декларацията: По електронен път /с електронен подпис/
 • Къде се подава Декларацията: В подстраницата на НСИ: ИС „Бизнес статистика“
 • Какво е важно да помните: Първо трябва да сте подали Декларацията по електронен път в НСИ и да сте получили входящ номер, за да може да подадете Годишна данъчна декларация в НАП, ако имате задължение да подадете такава.
 • Какъв е срокът: от 1 март до 30 юни 2021 г.
 • Къде има повече информация: на сайта на НСИ
 • В кои закони го пише: 

- Чл. 20 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

 

>> Отчитане пред НСИ на новорегистрирани ЮЛНЦ през 2020 г.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако през 2020 г. са се вписали в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, съответно ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2020 г. в НСИ. Периодът, за който се отнася ГОД, съотв. Декларацията, е от деня на регистрацията до 31 декември 2020 г.

За тях ще важат същите правила и срокове, описани по-горе за ЮЛНЦ с дейност или без дейност през 2020 г.

Санкции – неотчитане пред НСИ:

За неизпълнение на задължението за подаване на ГОД, съотв. на Декларацията в НСИ в срок до 30 юни  2021 г. организацията се санкционира с парична санкция от 200 лв. до 2000 лв. При повторно нарушение санкцията е от 2000 лв. до 6000 лв. (чл. 52, ал. 2 от Закона за статистиката).

 

__________________________

 

Отчитане пред НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

 

>> Отчитане пред НАП на ЮЛНЦ с дейност през 2020 г.

Всички ЮЛНЦ - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални, облагаеми представителни разходи и/или други видове облагаеми разходи през 2020 г., са длъжни да подадат ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2020 г. в НАП.

ЮЛНЦ, които не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на ЗКПО, но през 2020 г. за тях е възникнало задължение за данък върху разходите или желаят да декларират други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията, също са длъжни да подадат ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО в НАП.

Представянето на ГДД трябва да се извърши в срок от 1 март до 30 юни 2021 г.

- Чл. 92, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

 

>> ЮЛНЦ, които не се отчитат пред НАП за дейност през 2020 г.

ЮЛНЦ - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, които през 2020 г. не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане, не подават ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО в НАП.

 

Санкции – неотчитане пред НАП:

За неизпълнение на задълженията за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО в НАП и ГОД в НСИ в срок до 30 юни 2021 г. организацията се санкционира с парична санкция от 500 лв. до 2000 лв. При повторно нарушение санкцията е от 500 лв. до 2000 лв. (чл. 276 във връзка с чл. 92, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане).

 

__________________________

 

 

ОТЧИТАНЕ ПРЕД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА –

РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ)

 

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на ЮЛНЦ с дейност през 2020 г.

Всички юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., са длъжни да обявят ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) за 2020 г. Всички ЮЛНЦ в обществена полза са длъжни заедно с ГФО да обяват и ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (ГДД) за 2020 г.

ГФО и ГДД за 2020 г. се заявяват за обявяване в РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Заявяването за обявяване на ГФО и ГДД трябва да се извърши в срок до 30 септември 2021 г.

 • Как се подават ГФО и ГДД: По електронен път /с електронен подпис/ или на хартиен носител
 • Къде се подават ГФО и ГДД (Избирате 1 от 2-та варианта):
 1. В сайта на Регистъра на ЮЛНЦ чрез Електронните услуги за обявяване на годишни финансови отчети /с електронен подпис на заявителя/, или
 2. На гише във всеки териториален офис на Агенция по вписванията в страната.
 • Какви документи се подават:
 1. Заявление № Г2 за обявяване на годишен финансов отчет (по образец), към което се прилагат:
 2. Годишен финансов отчет по чл. 35, ал. 2 от ЗСч. (включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит) – за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза;
 3. Годишен доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – само за ЮЛНЦ в обществена полза;
 4. Заверени копия на ГФО и ГДД, в които личните данни са заличени;
 5. Декларация от законния представител, удостоверяваща приемането от компетентния орган на ГФО и ГДД по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ - подписана от законния представител и с отбелязване към коя категория предприятие по смисъла на Закона за счетоводството попада организацията – микро, малко или средно
 6. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец), подписана от заявителя;
 7. Платежно нареждане за платената държавна такса (40 лв. – при подаване на заявлението на хартиен носител, или 20 лв. – по електронен път) по банковата сметка на Регистъра на ЮЛНЦ.

- Чл. 35, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за счетоводството

- Чл. 18, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на пререгистрирани ЮЛНЦ в периода 1 юни - 31 декември 2020 г., които не са подавали ГФО и ГДД до момента 

Всички ЮЛНЦ - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са се пререгистрирали в периода от 1 юни до 31 декември 2020 г. са длъжни да заявяват за обявяване ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ГФО), както и ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГДД) /само за ЮЛНЦ в обществена полза/ за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. със съответно приложимите документи, описани по-горе, в РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Заявяването за обявяване на всички ГФО и ГДД за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. трябва да се извърши в срок до 30 септември 2021 г.

- § 55, т. 4 от Закона за счетоводството

- Чл. 35, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за счетоводството

- Чл. 18, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на пререгистрирани ЮЛНЦ през 2021 г.* 

Към момента в Закона за счетоводството липсва текст, който да урежда в какви срокове и за кои години пререгистрираните през 2021 г. ЮЛНЦ трябва да публикуват ГФО, както и ГДД в РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Въпреки това, ние Ви насърчаваме да обявите всички ГФО и ГДД за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в Регистъра на ЮЛНЦ в срок до 30 септември 2021 г. или, ако организацията е пререгистрирана след 30 септември 2021 г. - в срок до 1 месец след пререгистрацията.

*ВАЖНО: След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел бе удължен до 31.12.2022 г.

 

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на ЮЛНЦ без дейност през 2020 г. 

Всички юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, които не са осъществявали дейност през 2020 г., са длъжни да заявят за обявяване това с ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ) в РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Заявяването за обявяване на Декларацията за неактивност трябва да се извърши в срок до 30 юни 2021 г.

 1. В сайта на Регистъра на ЮЛНЦ чрез Електронните услуги за обявяване на годишни финансови отчети /с електронен подпис на заявителя/, или
 2. На гише във всеки териториален офис на Агенция по вписванията в страната.
 • Какви документи се подават:
 1. Заявление № Г3 за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. (по образец), към което се прилагат:
 2. Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
 3. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец), подписана от заявителя;
 • Какво е важно да помните:

- ЮЛНЦ, които са подали декларация за липса на дейност за 2019 г. и не са осъществявали дейност през 2020 г. НЕ подават нова декларация през 2021 г.

- Не се дължи такса за обявяване на Декларацията за неактивност.

- Чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

- §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството

 

>> Отчитане на непререгистрирани ЮЛНЦ* с дейност през 2020 г.

Юридическо лица с нестопанска цел - сдружение, фондация или читалище - независимо дали е в обществена или в частна полза, ако не се е пререгистрирало в Регистъра на ЮЛНЦ от 1 януари 2018 г. до момента, то организацията е длъжна да обяви ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО), както и ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГДД) /само за ЮЛНЦ в обществена полза/ за 2020 г. в САЙТА СИ, НПО ПОРТАЛА, ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДАНИЕ или ИНТЕРНЕТ. Организацията е задължена да осигури и свободен, безплатен достъп до публикуваните отчет и доклад и при поискване - да посочи мястото, където те са публикувани. 

Онлайн обявяването на ГФО и ГДД трябва да се извърши в срок до 30 юни 2021 г.

 • Какъв е срокът: до 30 юни 2021 г.
 • В кои закони го пише:

- §55, т. 1 от Закона за счетоводството

- Чл. 35, ал. 2 от Закона за счетоводството

- Чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

*ВАЖНО: След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел бе удължен до 31.12.2022 г.

 

>> Отчитане на непререгистрирани ЮЛНЦ* без дейност през 2020 г.

Към момента в Закона за счетоводството липсва текст, който да урежда задълженията на ЮЛНЦ, които не са се пререгистрирали и не са имали дейност през 2020 г.

Въпреки това, ние Ви насърчаваме да обявите ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ) за 2020 г. в САЙТА СИ, НПО ПОРТАЛА, ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДАНИЕ или ИНТЕРНЕТ. Организацията е задължена да осигури и свободен, безплатен достъп до публикуваната Декларация за неактивност и при поискване - да посочи мястото, където те са публикувани. 

Онлайн обявяването на Декларацията за неактивност трябва да се извърши в срок до 30 юни 2021 г.

Санкции – неотчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

За неизпълнение на задължението за обявяване на ГФО и ГДД в срок организацията се санкционира с парична санкция от 2000 лв. до 5000 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от Закона за счетоводството).

За ЮЛНЦ в обществена полза, които 2 поредни години не са обявявали ГФО и ГДД в срок през съответната година, се вписва служебно по тяхната партида, че са „с временно спрян статут в обществена полза“. Системното неизпълнение на задълженията за обявяване на ГФО и ГДД в срок е основание за прекратяване на юридическото лице (чл. 44а. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел).

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 

_______________________________

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПОКак да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

назад