Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Къде се отчитат гражданските организации?

12 Ноември 2020

Къде се отчитат НПО?

Сдруженията и фондациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни ежегодно да се отчитат за дейността си пред 3 основни държавни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

Читалища като специален вид юридически лица с нестопанска цел, които се регистрират по Закона за народните читалища, също се отчитат за дейността си пред Националния статистически институт (НСИ), Националната агенция по приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ), като имат и допълнителното задължение за ежегодно пред общината, на чиято територия се намира читалището.

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията.

 

Отчитане в РЕГИСТЪРа НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Всички сдружения и фондации, независимо дали са в обществена или в частна полза, както и читалищата са длъжни ежегодно да обявят  Годишния си финансов отчет и Годишния си доклад за дейността (последното важи само за сдруженията и фондациите в обществена полза) в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) и чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Срокът е до 30 юни на всяка година.

Годишният доклад за дейността на сдруженията и фондациите в обществена полза трябва да съдържа информация за:

  • съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
  • размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
  • размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
  • финансовия резултат.

Сдруженията, фондациите и читалищата, които не са осъществявали дейност през предходна отчетна година, имат задължението да декларират това обстоятелство с Декларация за неактивност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството по образец в срок до 31 март на съответната година.

Сдруженията, фондациите и читалищата, пререгистрирани между 1 юни и 31 декември 2020 г., дължат обявяване накуп на отчетите и докладите си за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в Регистъра на ЮЛНЦ в срок до 30 юни 2021 г.

Годишните финансови отчети, Годишните доклади за дейността и Декларациите за неактивност са публично видими и достъпни по партидите на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

***

За непререгистрираните до 31 декември 2020 г. сдружения, фондации и читалища в Регистъра на ЮЛНЦ се запазва задължението да имат обявени Годишни финансови отчети и Годишни доклади за дейността (ако са в обществена полза) за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. на своя уебсайт, в НПО Портала, в икономическо издание или в интернет. Същото важи, ако организацията не е извършвала дейност през този период – тя следва да е обявила неактивността си с Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Достъпът до тези отчети и доклади, съотв. декларации трябва да бъде свободен и безплатен и при поискване - да се посочи мястото, където са публикувани. 

Санкции 

За неизпълнение от ЮЛНЦ на задълженията им за подаване в срок на Годишен финансов отчет и на Годишен доклад за дейността в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията са предвидени парични санкции по чл. 72 от Закона за счетоводството.

За сдруженията и фондациите в обществена полза, които 2 поредни години не са обявявали Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността в срок до 30 юни на съответната година – Агенция по вписванията служебно вписва по партидата им „с временно спрян статут в обществена полза“ съгласно чл. 44а, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

Системното неизпълнение на задълженията за обявяване на ГДД и ГФО в срок може да е основание за прекратяване на юридическото лице по чл. 44а, ал. 4 от ЗЮЛНЦ.

 

Отчитане пред Националния статистически институт (НСИ)

Всички сдружения, фондации и читалища, които са предприятия с нестопанска цел по смисъла на Закона за статистиката (чл. 20), независимо дали са в обществена или в частна полза, са длъжни да подават Годишен отчет за дейността в Националния статистически институт (НСИ). Срокът е до 31 март на всяка година.

Дори и да когато не са извършвали дейност през предходната година, ЮЛНЦ отново имат задължение за отчитане пред НСИ. Сдружения, фондации и читалища, които не са осъществявали дейност през преходна отчетна година или са имали дейност, но приходите и разходите за дейността са били под 500 лева по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч), са длъжни да подадат Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност в срок до 31 март.

Същите условия важат за новорегистрирани ЮЛНЦ, които са били вписани в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията през предходна календарна година. Периодът, за който ще се отнася Годишният отчет за дейността, съотв. Декларацията за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност, ще бъде от деня на регистрацията до края на съответната календарна година – 31 декември.

ЮЛНЦ нямат индивидуални партиди в НСИ. Техните годишни отчети за дейността, съотв. декларации не са публично видими и достъпни, а се използват за статистически цели и изследвания от НСИ.

Санкции

Санкциите за неизпълнение на задълженията за подаване на Годишен отчет за дейността, съотв. на Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност са предвидени в чл. 52, ал. 2 от Закона за статистиката и чл. 276 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Отчитане пред Национална агенция за приходите

Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през предходната отчетна година, са длъжни да подадат Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) пред Националната агенция за приходите (НАП) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за предходната отчетна година. Срокът е до 31 март на всяка година.

Годишна данъчна декларация се подава и когато за данъчния период, през който не е осъществявана стопанска дейност по смисъла на ЗКПО, възникне задължение за данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

Годишна данъчна декларация в НАП не подават единствено ЮЛНЦ, които през предходната отчетна година не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЮЛНЦ нямат индивидуални партиди в НАП. Техните годишни данъчни декларации не са публично видими и достъпни, а се използват за целите на данъчното облагане от НАП.

Санкции

За неподаване в срок на Годишна данъчна декларация в НАП юридическите лица с нестопанска цел подлежат на имуществена санкция по 276 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Отчитане пред общината по седалище на читалището

Читалищата са самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Те са единствените юридически лица с нестопанска цел, които имат допълнителното задължение за ежегодно отчитане пред общината, на чиято територия се намира седалището им. Съгласно чл. 26а от Закона за народните читалища (ЗНЧ) председателят всяка година представя пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в съответната община и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Срокът е до 31 март на всяка година.

Санкции

За непредставяне в срок на доклада за изпълнението на читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства председателят на читалището подлежи на парична глоба по чл. 33 от Закона за народните читалища.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)

Всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) трябва да обявят в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията физическите лица действителни собственици по смисъла на параграф 2, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП (в случаите, когато тези лица не са вече обявени на друго основание – пр. като членове на управителния орган.) Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) е публикувала Указания как ЮЛНЦ да определят, кои лица се считат за техни действителни собственици.

Всички ЮЛНЦ следва, също така, да уведомят ДАНС в следните случаи:

  • При извършване на разплащания в брой на стойност над 30, 000 лв. – уведомлението се изпраща на ДАНС в срок до 15-о число на месеца следващ месеца, когато разплащането е осъществено.
  • При съмнения за изпиране на пари – уведомление се изпраща на ДАНС преди транзакцията или при първа възможност. ЮЛНЦ трябва да подържат регистър на сигналите, получени от техни служители за подозрения за изпиране на пари.

Без да имат задължение да изпращат документи до ДАНС, ЮЛНЦ, които:

  • имат годишен оборот над 20 хил. лв. за предходната отчетна година (чл. 98, ал. 4 ЗМИП) – в срок до 31 юли на годината, следваща годината, за която годишният оборот на ЮЛНЦ надвишава сумата от 20 000 лева;
  • и ЮЛНЦ, които преценят, че има опасност дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 98, ал. 5) - в едномесечен срок от изготвянето на оценката на риска, когато ЮЛНЦ е преценило, че има опасност дейността му да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

трябва да приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тези ЮЛНЦ следва да определят лице отговорно за вътрешния контрол по спазване на задълженията по ЗМИП. Това лице може да е директорът, представляващият или друго лице с управленски функции в организацията.  В срок от 7 дни след като представляващият определи отговорното лице (представляващият може да определи себе си) контактите на това лице трябва да се изпратят на ДАНС, като се попълни Уведомление по образец, което се изпраща на адрес: vatreshni_pravilaFID@dans.bg.

Повече за Вътрешните правила и оценката на риска – виж тук. Още за задълженията на ЮЛНЦ по ЗМИПвиж тук.

Санкции

За нарушения на задълженията по ЗМИП се налагат глоби и имуществени санкции съгласно чл. 116 и следващите от ЗМИП.

 

ЗА ГОДИШНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2019 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СРОКОВЕ – ВИЖ ТУК

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 

назад