Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

3 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

 

Два са начините за подаване на документи в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията – на гише или през сайта с електронен подпис.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ГИШЕ:

Стъпка 1: Подготвяте предварително комплекта от документи, който трябва да съдържа най-малко:

1. Заявление по образец (А15, А16, А17, А18, Б2, Б6, Б7, Г1, Г2, Г3, Д1, Ж1, З1):

 

2. Декларация по образец за истинността на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ;

3. Приложения – какви допълнителни документи трябва да приложите (напр., платежно нареждане, изменен Устав/Учредителен акт, Годишен финансов отчет и Доклад за дейността, Декларация за неактивност и прочие) зависи от избраната регистърна процедура.

Необходими документи при:

Стъпка 2: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ.

Списък с адреси и контакти на териториалните звена на Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ - по областни градове  

Стъпка 3: Ако регистърната процедура изисква плащането на държавна такса, първо проверявате какъв е размерът на таксата, плащате сумата по сметката на Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ и полученото платежно нареждане прилагате към заявлението.

Виж тук:

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Плащането на държавната такса може да се извърши чрез ПОС терминал на гише в Регистъра на ЮЛНЦ, в банка или чрез електронно банкиране.

 

ВНИМАНИЕ! Държавна такса НЕ се дължи при:

 

Стъпка 4: На гишето на Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията подавате целия комплект документи.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Стъпка 1: Влизате в сайта на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ - portal.registryagency.bg/commercial-register

Стъпка 2: Ако ползвате електронния си подпис за първи път – от полето най-отдолу на главното меню влизате в секция „Тестово подписване“

Поставяте флашката на електронния подпис в компютъра и проверявате дали системата на сайта го разпознава. Ако е необходимо – инсталирате всички необходими актуализации.

Когато приключите успешно тестовото подписване, преминавате към следващата стъпка.

Стъпка 3: От главното меню на сайта влизате в секция „Електронни услуги“

 

 

  • Ако искате да регистрирате / пререгистрирате или впишете промени в обстоятелства относно СДРУЖЕНИЕ – от падащото меню избирате услугата:

- 3068 Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на сдружение

  • Ако искате да регистрирате / пререгистрирате или впишете промени в обстоятелства относно ФОНДАЦИЯ – от падащото меню избирате услугата:

- 3067 Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на фондация

  • Ако искате да регистрирате / пререгистрирате или впишете промени в обстоятелства относно НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ – от падащото меню избирате услугата:

- 3066 Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на народно читалище

  • Ако искате да регистрирате / пререгистрирате или впишете промени в обстоятелства относно КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮЛНЦ – от падащото меню избирате услугата:

- 3065 Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел

  • Ако вписвате клон, прекратяване и ликвидация, действителен собственик на сдружение / фондация / читалище / клон на чуждестранно ЮЛНЦ – от падащото меню избирате съответната услуга:

- 3057 Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени за клон на търговец или юридическо лице с нестопанска цел

- 3053 Вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация на търговци и юридически лица с нестопанска цел

- 3052 Вписване на обстоятелства относно действителни собственици и собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

  • Ако обявявате актове или промени в актове на сдружение / фондация / читалище / клон на чуждестранно ЮЛНЦ – от падащото меню избирате съответната услуга:

- Обявяване на актове за търговци и юридически лица с нестопанска цел

- Обявяване на годишен финансов отчет

- Обявяване на декларация за липса на дейност

  • Ако искате да запазите предварително наименование на новоучредяващо се на сдружение / фондация / читалище / клон на чуждестранно ЮЛНЦ – от падащото меню избирате услугата:

- 2979 Запазване на фирма на търговец или наименование на юридическо лице с нестопанска цел

  • Ако подавате документи в изпълнение на указания от падащото меню избирате услугата:

- Отстраняване на нередовности към подадено заявление за вписване, обявяване или заличаване за търговци или юридически лица с нестопанска цел

  • Ако искате да бъде отсранена грешка или непълнота, допусната от страна на длъжностното лице по регистрацията за конкретно вписано обстоятелство или обявен акт от падащото меню избирате услугата:

- 3090 Вписване на обстоятелства при допуснати грешки и непълноти по партидата на търговец или юридическо лице с нестопанска цел

  • Ако искате да подадете жалба срещу постановен отказ на длъжностното лице за конкретно вписване или обявяване от падащото меню избирате услугата:

- Подаване на жалба срещу постановен отказ от вписване от длъжностно лице по регистрацията

Стъпка 4: Попълвате съответното заявление на всички страници на необходимите места, прикачвате сканираните оригинали или заверени копия на документите към заявлението, както и тези със заличени лични данни и подписвате електронно.

Стъпка 5: Получавате входящ номер на заявлението, с което правите справки.

 

ВНИМАНИЕ! Ако  искате да подадете Искане за изправяне на грешки и непълноти по грешно или непълно вписвани обстоятелства по партидата на Вашата организация – влизате в секция „Електронни услуги“ и избирате услугата 3090 Вписване на обстоятелства при допуснати грешки и непълноти по партидата на търговец или юридическо лице с нестопанска цел. Попълвате искането, прилагате необходимите документи, запазвате и подписвате електронно.

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

назад