Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се прекратява и ликвидира ЮЛНЦ? – стъпка по стъпка

21 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Ако поради една или друга причина сте решили окончателно да прекратите дейността на Вашата организация, то в този случай следва да предприемете действия по нейното ликвидиране и заличаване. Процедурата по прекратяване преминава през 2 основни етапа:

Етап 1: Прекратяване на дейността и ликвидация на организацията (минималният срок за ликвидация е 6 месеца); И

Етап 2: Заличаване на организацията.

Задължителните документи, които трябва да приложите при заличаването на организацията са описани в Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ:

 

ПЪРВИ ЕТАП: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Стъпка 1: Свиквате на заседание върховния орган на организацията (Общо събрание на сдружение/читалище, Настоятелство на фондация), следвайки процедурния ред и сроковете във вашия Устройствен документ (Устав на сдружение/читалище, Учредителен акт на фондация). На заседанието трябва да вземете решения най-малко по следните въпроси:

 1. Прекратяване на дейността на организацията.
 2. Започване на процедура по ликвидация на организацията.
 3. Определяне на срока на ликвидацията на организацията.
 4. Приемане на първоначален ликвидационен отчет и баланс на организацията.
 5. Избор на ликвидатор, определяне на възнаграждението му и определяне обема на представителната му власт.

Виж тук:

Как се свиква и провежда Общо събрание на сдружение – необходими документи

Как се свиква и провежда заседание на Настоятелството на фондация – необходими документи

 

Стъпка 2: Попълвате Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК за предстоящо откриване на процедура за прекратяване на юридическо лице (по образец).

Подавате Уведомлението в съответната териториална дирекция/офис на Национална агенция за приходите (НАП) според седалището на организацията. Уведомлението се подава от законния представляващ или упълномощено лице.

След указания срок от същата дирекция/офис ще получите Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК, че институцията е уведомена за предстоящото прекратяване и започване на ликвидацията на организацията.

 

Стъпка 3: При прекратяване и ликвидация на организацията подготвяте следния задължителен комплект от документи:

 • Протокол от заседанието на върховния орган с Решения за:

- Прекратяване на организацията;

- Назначаване на ликвидатора (често това е представляващия организацията);

- Срока на ликвидацията.

 • Нотариално заверено съгласие с образец от подпис на ликвидатора;
 • Покана от ликвидатора до кредиторите;
 • Копие (препис) на поканата до кредиторите, в което личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 • Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – законен представляващ или адвокат с изрично пълномощно;
 • Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява ЮЛНЦ -  Пълномощно (без нотариална заверка) и Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);
 • Документ за платена държавна такса по Заявление Б6 за прекратяване и ликвидация40 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 20 лв. – по електронен път с електронен подпис.
 • Документ за платена държавна такса по Заявление Г1 за обявяване на поканата до кредиторите40 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 20 лв. – по електронен път с електронен подпис.

ВАЖНО! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.

Виж тук:

Кога ни трябва нотариус?

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Стъпка 4: Попълвате задължителните полета в Заявление Б6 (по образец) за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация: 

 • Идентификация – ЕИК и наименование на организацията;
 • Допълнително заявление – „Няма“, освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват организацията заедно (З1);
 • Вид на вписването - „Първоначално вписване“;
 • (1.) Данни на заявителя – Три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо организацията (ако има двама или повече души, които представляват организацията заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.
 • (501.) Срок за ликвидацияПопълва се крайният срок за провеждане на ликвидацията ИЛИ се описва начинът, по който се определя срокът (например,6 месеца, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите);
 • (502.) Ликвидатори – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и постоянен адрес на ликвидатора/ликвидаторите;    
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложения“ маркирате кутийките „Приложени документи“:

x Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

x Документ за внесена държавна такса;

x Документ, удостоверяващ назначаването на ликвидатор;

x Документ, удостоверяващ прекратяването на търговеца / ЕОИИ / ЮЛНЦ;

x Документ, удостоверяващ срока на ликвидация;

x Нотариално заверено съгласие с образец от подпис на ликвидатора;

x Решение на орган на търговец / ЕОИИ / ЮЛНЦ;

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

x Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;

x В поле „Други“ се дописва „Пълномощно“.

 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

 

Стъпка 5Попълвате задължителните полета в Заявление Г1 (по образец) за обявяване на актове: 

 • Идентификация ЕИК и наименование на организацията;
 • Допълнително заявление – „Няма“, освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват организацията заедно (З1);
 • (1.) Данни на заявителя – Три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо организацията (ако има двама или повече души, които представляват организацията заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.
 • (1001.) Описание на обявения акт – В дясната колона „Актове за обявяване от настоящото заявление“ маркирате с „Х“ кутийката „Покана до кредиторите“;
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложения“ маркирате кутийките „Приложени документи“:

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

x  Документ за внесена държавна такса;

x  Препис от подлежащия на обявяване акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

Х   Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;

Х   В поле „Други“ се дописва „Пълномощно“.

 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

 

ВНИМАНИЕ! Ако двете заявления - Заявление Б6 и Заявление Г1 се подават на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява организацията, но има писмено пълномощно за това, то двете заявления трябва да се подпишат поотделно от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното, което също е в два екземпляра, към двете заявления поотделно се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако подавате документите по електронен път, то двете заявления - Заявление Б6 и Заявление Г1 могат да се подадат само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

 

Стъпка 6: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате едновременно двата комплекта документи за прекратяване и ликвидация и за обявяване на поканата до кредиторите.

Виж тук:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

 

Стъпка 7: Регулярно проверявате в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ от секция „Справки“ по партидата на Вашата организация.

Ако сте представили всички необходими документи и сте попълнили правилно заявленията, в рамките на до 3 работни дни след подаване на документите следва ликвидацията да бъде вписана по партидата на организацията, съответно и поканата до кредиторите – обявена. От датата на обявяване на поканата до кредиторите, отразена в поле „Обявени актове“, започва да тече срокът за ликвидация, който сте определили.

Виж тук:

Получихме Указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?

Получихме Отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?

 

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 

________________

Заглавна снимка: Tina Bosse / Unsplash

назад