Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се пререгистрира читалище и клон на чуждестранно ЮЛНЦ – стъпка по стъпка

9 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или клонове на чуждестранно ЮЛНЦ – независимо дали са в частна или в обществена полза, трябва да се пререгистрират до 31 декември 2022 г.*, за да продължат съществуването си.

* Крайният срок за пререгистрация е актуализиран съгласно промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г.

 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: Подготвяте предварително комплекта от документи, който трябва да съдържа:

 1. Устав на читалището (този, който е последно вписван в окръжния съд по регистрация) – законният представляващ подписва и заверява „Вярно с оригинала“ всяка страница от копието на Устава ИЛИ получава от съда по регистрация заверено от съда копие (препис с мокър печат) на Устава.
 2. Копие (препис) на Устава на читалището със заличени лични данни (заличени ЕГН/ЛНЧ, подписи и други подобни лични данни);
 3. Декларация по образец за истинността на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ – подписана от заявителя;
 4. Заявление А17 (по образец) за вписване на обстоятелства относно народно читалище попълват се полетата с информация, каквато е последно вписвана в съдебния регистър и в Устава:
 • Идентификация – посочват се досегашният БУЛСТАТ номер, фирменото дело с номер и година на регистрация в съда и номерът на съда съгласно Единен информационен код на съдилищата в Република България;
 • Допълнително заявление„няма“, освен ако с пререгистрацията се иска вписване на клон (Б2) или промени в обстоятелства (А17) или в документ (Г1);
 • Вид на вписването - „Пререгистрация на народно читалище“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо читалището (ако има двама или повече души, които представляват читалището заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни;
 • (2.) Наименование на читалището – на български език (с обозначение на вида „Нарочно читалище“ и годината на неговото първоначално създаване) и на (4.) чужд език (посочва начинът, по който наименование се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително);
 • (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание;
 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП САМО ако читалището има друг адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;
 • (10а.) Представляващи – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на Председателя на Настоятелството и на Секретаря;     
 • (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Устава е написано „заедно и поотделно“, това трябва да изпишете в полето „по друг начин“;
 • (13г.) Настоятелство – посочват се поотделно имената, ЕГН/ЛНЧ и държавата на членовете на Настоятелството, както и срокът на изтичане на мандата на този орган ИЛИ начинът, по който се определя.
 • (15б.) Проверителна комисия – посочват се поотделно имената, ЕГН/ЛНЧ и държавата на членовете на Проверителната комисия, както и срокът на изтичане на мандата на този орган ИЛИ начинът, по който се определя;
 • (25в.) Източници на първоначално финансиране – маркират се кутийките с едно или повече от посочените средства за финансиране и евентуално се допълват други приходи по чл. 21 от Закона за народните читалища;
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание;
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл;
 • В полето „Приложениясе маркират кутийките „Приложени документи“:
 1. Устав;
 2. Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 3. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

 1. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
 2. Дописва се „Пълномощно“.
 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А17 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява читалището, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако пререгистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А17 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

ВНИМАНИЕ! За процедурата за пререгистрация на читалище не се плаща държавна такса!

Стъпка 2: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате комплекта документи за пререгистрация на читалището.

Стъпка 3: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки” регулярно проверявате „По входящ номер на заявление“ за пререгистрацията на читалището. Когато бъде пререгистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида.

 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: Подготвяте предварително комплекта от документи, който трябва да съдържа:

 1. Учредителен акт или Устав на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел (този, който е последно вписван в окръжния съд по регистрация) – законният представляващ подписва и заверява „Вярно с оригинала“ всяка страница от копието на Учредителния акт или Устава ИЛИ получава от съда по регистрация заверено от съда копие (препис с мокър печат) на Учредителния акт или Устава.
 2. Копие (препис) на Учредителния акт или Устава на чуждестранно ЮЛНЦ със заличени лични данни (заличени ЕГН/ЛНЧ, подписи и други подобни лични данни);
 3. Декларация по образец за истинността на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ – подписана от заявителя;
 4. Заявление А18 (по образец) за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – попълват се полетата с информация, каквато е последно вписвана в съдебния регистър и в Учредителния акт или Устава:
 • Идентификация – посочват се досегашният БУЛСТАТ номер, фирменото дело с номер и година на регистрация в съда и номерът на съда съгласно Единен информационен код на съдилищата в Република България;
 • Допълнително заявление„няма“, освен ако с пререгистрацията се иска вписване на промени в обстоятелства (А18) или в документ (Г1);
 • Вид на вписването - „Пререгистрация на клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел (ако има двама или повече души, които представляват клона заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни;
 • (2.) Наименование на клона на чуждестранно ЮЛНЦ – на български език (без обозначение на вида „клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“) и на (4.) чужд език (посочва начинът, по който наименование се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително);
 • (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание;
 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП САМО ако клонът има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;
 • (6б.) Цели на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава на чуждестранното ЮЛНЦ;
 • Цели, които се осъществяват чрез клона на чуждестранното ЮЛНЦ – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава на клона на чуждестранното ЮЛНЦ;
 • (6в.) Средства за постигане на целите – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава;
 • (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейностСАМО ако има такава - преписва се дословно, както е посочен в Учредителния акт или Устава;
 • (6а.) Основна икономическа дейност от КИД - Код КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълва се по желание.
 • (10а.) Представители – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите клона (например, Управител/Изпълнителен директор/Председател);     
 • (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Учредителния акт или Устава е написано „заедно и поотделно“, това трябва да изпишете в полето „по друг начин“.
 • (54.) Обем на представителна власт – описва се начинът, по който избраният представляващ (например, Управител/Изпълнителен директор/Председател) представлява клона на чуждестранното ЮЛНЦ в България - преписва се дословно, както е посочен в Учредителния акт или Устава;.
 • (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза – маркира се видът на дейността.
 • (22.) Чуждестранно ЮЛНЦ попълва се информацията за чуждестранното юридическо лице –наименованието му, чуждестранният регистър и номерът, под който е вписан, дали е от държава-членка на ЕС или друга държава – посочва се коя, имената на представляващите чуждестранното ЮЛНЦ и начинът на представителство.
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложениясе маркират кутийките „Приложени документи“:
 1. Актуален Учредителен акт или Устав на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
 2. Препис от Учредителен акт или Устав на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 3. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

 1. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
 2. Дописва се „Пълномощно“.
 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А18 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява клона, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако пререгистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А18 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

ВНИМАНИЕ! За процедурата за пререгистрация на клон на чуждестранно ЮЛНЦ не се плаща държавна такса!

Стъпка 2: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате комплекта документи за пререгистрация на клон на чуждестранно ЮЛНЦ.

Стъпка 3: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки” регулярно проверявате „По входящ номер на заявление“ за пререгистрацията на клона на чуждестранно ЮЛНЦ. Когато бъде пререгистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида.

Повече информация ще намерите в публикацията

„Пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Въпроси и отговори“.

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 


Заглавна снимка: Pixabay

назад