Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се пререгистрира сдружение и фондация – стъпка по стъпка

9 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или клонове на чуждестранно ЮЛНЦ – независимо дали са в частна или в обществена полза, трябва да се пререгистрират до 31 декември 2022 г.*, за да продължат съществуването си.

* Крайният срок за пререгистрация е актуализиран съгласно промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г.

 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: Подготвяте предварително комплекта от документи, който трябва да съдържа:

 1. Устав на сдружението (този, който е последно вписван в окръжния съд по регистрация) – законният представляващ подписва и заверява „Вярно с оригинала“ всяка страница от копието на Устава ИЛИ получава от съда по регистрация заверено от съда копие (препис с мокър печат) на Устава.
 2. Копие (препис) на Устава на сдружението със заличени лични данни (заличени ЕГН/ЛНЧ, подписи и други подобни лични данни);
 3. Декларация по образец за истинността на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ – подписана от заявителя;
 4. Заявление А15 (по образец) за вписване на обстоятелства относно сдружение попълват се полетата с информация, каквато е последно вписвана в съдебния регистър и в Устава:
 • Идентификация – посочват се досегашният БУЛСТАТ номер, фирменото дело с номер и година на регистрация в съда и номерът на съда съгласно Единен информационен код на съдилищата в Република България;
 • Допълнително заявление„няма“, освен ако с пререгистрацията се иска вписване на клон (Б2) или промени в обстоятелства (А15) или в документ (Г1);
 • Вид на вписването - „Пререгистрация на сдружението“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо сдружението (ако има двама или повече души, които представляват сдружението заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни;
 • (2.) Наименование – на български език (с обозначение на вида „сдружение“ в името) и на (4.) чужд език (с обозначение на вида „Association“ и начинът, по който наименование се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително);
 • (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание;
 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП САМО ако сдружението има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;
 • (6б.) Цели на сдружението – преписват се дословно, както са посочени в Устава;
 • (6в.) Средства за постигане на целите – преписват се дословно, както са посочени в Устава;
 • (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейностСАМО ако има такава - преписва се дословно, както е посочен в Устава;
 • (6а.) Основна дейност по КИД - Код КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълва се по желание;
 • (10а.) Представляващи – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите сдружението (например, на Председателя на Управителния съвет и евентуално, ако има – на друг/и представляващ/и член/ове на Управителния съвет);     
 • (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Устава е написано „заедно и поотделно“, това трябва да изпишете в полето „по друг начин“;
 • (12г.) Органи – изписват се САМО имената на органите (например, Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, съответно само Управител и други подобни);
 • (12д.) Органи на управление – посочват се данните на членовете на Управителния съвет, съответно – на Управителя (имената, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ, държава, чуждестранно ЮЛ, ако има такова), както и срокът на изтичане на мандата на този орган и начинът, по който се определя;
 • (17.) Специални условия – ако, например, има специфични условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на сдружението;
 • (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза – маркира се видът на дейността;
 • (25б.) Общ размер на първоначалните имуществени вноски – попълва се САМО ако при първоначалното учредяване на сдружението е била внесена сума като първоначален членски внос;
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание;
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл;
 • В полето „Приложения се маркират кутийките „Приложени документи“:
 1. Устав;
 2. Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 3. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

И САМО ако заявлението се подава от пълномощник:

 1. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
 2. В поле „Други“ се дописва „Пълномощно“ и се прилага към заявлението.
 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А15 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява сдружението, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва предварително да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако пререгистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А15 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

ВНИМАНИЕ! За процедурата за пререгистрация на сдружение не се плаща държавна такса!

Стъпка 2: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате комплекта документи за пререгистрация на сдружението.

Стъпка 3: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки” регулярно проверявате „По входящ номер на заявление“ за пререгистрацията на сдружението.

Когато бъде пререгистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида.

 

  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: Подготвяте предварително комплекта от документи, който трябва да съдържа:

 1. Учредителен акт на фондацията (този, който е последно вписван в окръжния съд по регистрация) – законният представляващ подписва и заверява „Вярно с оригинала“ всяка страница от копието на Учредителния акт ИЛИ получава от съда по регистрация заверено от съда копие (препис с мокър печат) на Учредителния акт.

ВНИМАНИЕ! Ако при създаване на фондацията сте изнесли вътрешно-устройствените правила на организацията в отделен документ, наречен Устройствен акт, в този случай Устройствения акт ще добавите към Учредителния акт и при пререгистрацията ще приложите двата акта като две неразделни части.

 1. Копие (препис) на Учредителния акт на фондацията (включително и на Устройствения акт, ако има такъв) със заличени лични данни (заличени ЕГН/ЛНЧ, подписи и други подобни лични данни);
 2. Декларация по образец за истинността на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ – подписана от заявителя;
 3. Заявление А16 (по образец) за вписване на обстоятелства относно фондация попълват се полетата с информация, каквато е последно вписвана в съдебния регистър и в Учредителния акт:
 • Идентификация – посочват се досегашният БУЛСТАТ номер, фирменото дело с номер и година на регистрация в съда и номерът на съда съгласно Единен информационен код на съдилищата в Република България;
 • Допълнително заявление„няма“, освен ако с пререгистрацията се иска вписване на клон (Б2) или промени в обстоятелства (А16) или в документ (Г1);
 • Вид на вписването - „Пререгистрация на фондацията“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо фондацията (ако има двама или повече души, които представляват фондацията заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни;
 • (2.) Наименование – на български език (с обозначение на вида „фондацията“ в името) и на (4.) чужд език (с обозначение на вида „Foundation“ и начинът, по който наименование се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително);
 • (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание;
 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП САМО ако фондацията има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;
 • (6б.) Цели на фондацията – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт;
 • (6в.) Средства за постигане на целите – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт;
 • (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейностСАМО ако има такава - преписва се дословно, както е посочен в Учредителния акт;
 • (6а.) Основна дейност по КИД - Код КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълва се по желание.
 • (10а.) Представляващи – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите фондацията (например, три имена, ЕГН/ЛНЧ и държава на Изпълнителния директор, на Управителя, на Председателя на Настоятелството и други подобни);     
 • (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Учредителния акт е написано „заедно и поотделно“, това трябва да изпишете в полето „по друг начин“.
 • (12г.) Органи – изписват се САМО имената на органите (например, Настоятелство и Изпълнителен директор, съответно само Управител и други подобни).
 • (12д.) Органи на управление – посочват се САМО данните на лицата, които пряко управляват фондацията, а не които са във върховния орган (Настоятелство или Съвет на настоятелите), тоест, в тези полета се попълват имената, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ, държава, чуждестранно ЮЛ (ако има такова) на лицата в управителния орган (например, на Изпълнителния директор, на Управителния съвет, на Управителя и други подобни), както и срокът на изтичане на мандата на този орган и начинът, по който се определя.
 • (17.) Специални условия – ако например, има запазени права на учредителя;
 • (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза – маркира се видът на дейността;
 • (25б.) Общ размер на първоначалните имуществени вноски посочва се паричният размер на учредителното дарение, предоставено от учредителя/ите при създаване на фондацията;
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание;
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложения се маркират кутийките „Приложени документи“:
 1. Учредителен акт;
 2. Препис от Учредителния акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 3. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

И САМО ако заявлението се подава от пълномощник:

 1. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
 2. В поле „Други“ се дописва „Пълномощно“ и се прилага към заявлението.
 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А16 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява фондацията, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва предварително да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако пререгистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А16 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

ВНИМАНИЕ! За процедурата за пререгистрация на фондация не се плаща държавна такса!

Стъпка 2: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате комплекта документи за пререгистрация на фондацията.

Стъпка 3: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки” регулярно проверявате „По входящ номер на заявление“ за пререгистрацията на фондацията.

Когато бъде пререгистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида.

 

Повече информация ще намерите в публикацията „Пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Въпроси и отговори“

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 


Заглавна снимка: Athree23 / Pixabay

назад