cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се регистрира читалище в Регистъра на ЮЛНЦ – необходими документи

10 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Народното читалище е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), което се учредява на основание Закона за народните читалища (ЗНЧ). Читалището придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на читалището се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).  

Задължителните документи, които трябва да приложите при регистрацията на читалище в Регистъра на ЮЛНЦ, са описани в чл. 33у от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: При учредяването на читалище подготвяте следния задължителен комплект от документи:

 1. Протокол от Учредителното събрание - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, в който се съдържат:
 • Решението за учредяване на читалището;
 • Решението за приемане на Устава на читалището;
 • Решението за избор на състава на органите на читалището;
 • Решението за избор на представляващ/и читалището;
 1. Устав – подписан саморъчно от всеки един от учредителите;
 2. Копие (препис) от Устава, в което личните данни на учредителите (ЕГН-та, лични адреси, подписи) са заличени. Не се заличават само трите имена на учредителя/ите;
 3. нотариално заверени образци (т. нар. Спесимени) от подписите на лицата, представляващи читалището, и от валидния печат на читалището;
 4. Декларации от членовете на настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от Закона за народните читалища;
 5. Декларация от секретаря за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 6. Декларации от членовете на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 7. Свидетелства за съдимост за членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря;
 8. Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – представляващ читалището;
 9. Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява читалищетоПълномощно (без нотариална заверка) И Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);

ВАЖНО! Вписването на читалищата в Регистъра на ЮЛНЦ се извършва без плащане на държавни такси.

ВАЖНО! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.

Стъпка 2: Заявление А17 (по образец) за вписване на обстоятелства относно народно читалище – попълвате полетата с основната информация за читалището:

 • Идентификация – не се попълва при първоначална регистрация;
 • Допълнително заявление„няма“, освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват читалището заедно (З1);
 • Вид на вписването - „Първоначално вписване“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо читалището (ако има двама или повече души, които представляват читалището заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни. ;
 • (2.) Наименование на читалището – на български език (с обозначение на вида „Нарочно читалище“ и годината на неговото първоначално създаване) и на (4.) чужд език (посочва начинът, по който наименование се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително);
 • (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание;
 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – САМО ако читалището има друг адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;
 • (10а.) Представляващи – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на Председателя на Настоятелството и на Секретаря;     
 • (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Устава е написано „заедно и поотделно“, това трябва да изпишете в полето „по друг начин“;
 • (13г.) Настоятелство – посочват се поотделно имената, ЕГН/ЛНЧ и държавата на членовете на Настоятелството, както и срокът на изтичане на мандата на този орган ИЛИ начинът, по който се определя.
 • (15б.) Проверителна комисия – посочват се поотделно имената, ЕГН/ЛНЧ и държавата на членовете на Проверителната комисия, както и срокът на изтичане на мандата на този орган ИЛИ начинът, по който се определя;
 • (25в.) Източници на първоначално финансиране – маркират се кутийките с едно или повече от посочените средства за финансиране и евентуално се допълват други приходи по чл. 21 от Закона за народните читалища;
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложения“ се маркират кутийките „Приложени документи“:
 1. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
 2. Декларации от членовете на настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от Закона за народните читалища;
 3. Декларация от секретаря за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 4. Декларации от членовете на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 5. Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на читалището и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон; (само ако е приложимо)
 6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи читалището;
 7. Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 8. Протокол за учредителното събрание;
 9. Свидетелства за съдимост за членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря;
 10. Устав;

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

 1. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
 2. В поле „Други“ се дописва „Пълномощно“.
 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А17 се подава в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява читалището, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако регистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А17 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

Стъпка 3: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате комплекта документи за регистрация на читалището.

Виж тук:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

Стъпка 4: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки“ регулярно проверявате „По входящ номер на заявление“ за регистрацията на читалището. Когато бъде регистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида и ЕИК номер.

Виж тук:

Получихме Указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?

Получихме Отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?

Как се обявява действителният собственик на ЮЛНЦ?

 

Повече информация ще намерите в публикацията „Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“.

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 


Заглавна снимка: Pixabay

назад