cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се регистрира фондация в Регистъра на ЮЛНЦ – необходими документи

10 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), което се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията придобива качеството на юридическо лице с вписването ѝ в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на фондацията се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Задължителните документи, които трябва да приложите при регистрацията на фондацията в Регистъра на ЮЛНЦ, са описани в чл. 33с от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: При учредяването на фондация подготвяте следния задължителен комплект от документи:

 1. Учредителен акт – с нотариално заверен/и подпис/и на учредителя/ите (при учредяване на фондация приживе), ИЛИ Завещаниев нотариално заверен копие и Акт за смърт на завещателя (при учредяване на фондация по случай на смърт);
 2. Копие (препис) от Учредителния акт ИЛИ Завещанието с Акта за смърт, в което личните данни на учредителя/ите (ЕГН-та, лични адреси, подписи) са заличени. Не се заличават само трите имена на учредителя/ите;
 3. Решение на учредителя/ите за определяне на състава на органите на фондацията – на управителния орган и на представляващия/ите;
 4. Ако един или повече от учредителите са български юридически лица – Протокол с Решения на компетентния орган на това юридическо лице - учредител, за участието му в учредяването на новата фондация и за определянето на негов представител в органите на фондацията - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола;
 5. Ако един или повече от учредителите или един или повече от членовете на управителния орган на фондацията са чуждестранни юридически лица, които не са регистрирани в ТРРЮЛНЦ или не са учредени по българския закон - Документ, установяващ съществуването на юридическо лице – учредител и/или на юридическо лице – член на управителен орган на фондацията, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
 6. Ако за член на управителния орган на фондацията е избрано юридическо лице – Протокол с Решения на компетентния орган на това юридическо лице за определяне на физическо лице, което ще го представлява в управителния орган на фондацията (в случай че е различно от законния представител);
 7. Образец от подписа на представляващия (т. нар. Спесимен) - подписан саморъчно от лицето, избрано за представляващ, без нотариална заверка на подписа;
 8. Вносна бележка за внесеното учредително дарение в набирателна банкова сметка на фондацията;
 9. Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – представляващ фондацията;
 10. Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява фондацията Пълномощно (без нотариална заверка) И Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);
 11. Документ за платена държавна такса – 50 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 25 лв. – по електронен път с електронен подпис.

ВАЖНО! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.

Виж тук:

Кога ни трябва нотариус?

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Стъпка 2: Заявление А16 (по образец) за вписване на обстоятелства относно фондация – попълвате полетата с основната информация за фондацията:

 • Идентификация – не се попълва при първоначална регистрация;
 • Допълнително заявление„няма“, освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват фондацията заедно (З1);
 • Вид на вписването - „Първоначално вписване“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо фондацията (ако има двама или повече души, които представляват фондацията заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.
 • (2.) Наименование на фондацията – на български език (с обозначение на вида „фондация“ в името) и на (4.) чужд език (с обозначение на вида „Foundation“ и начинът, по който наименованието се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително).
 • (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание.
 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – САМО ако фондацията има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;
 • (6б.) Цели на фондацията – преписват се дословно, както са описани в Учредителния акт;
 • (6в.) Средства за постигане на целите – преписват се дословно, както са описани в Учредителния акт;
 • (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейностСАМО ако има такава - преписва се дословно, както е описан в Учредителния акт;
 • (6а.) Код КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълването на това поле не е задължително;
 • (10а.) Представляващи – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите фондацията (например, на Директора, на Председателя на Настоятелството или ако управителният орган е колективен – на членовете на Изпълнителния съвет);     
 • (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Учредителния акт е написано „заедно и поотделно“, това трябва да изпишете в полето „по друг начин“;
 • (12г.) Органи – изписват се САМО имената на органите (например, Настоятелство, Директор, съответно само Управител и други подобни);
 • (12д.) Органи на управление – посочват се поотделно имената, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ, държава, чуждестранно ЮЛ (ако има такова) на управителния орган (например, Настоятелство, Директор, съответно само Управител и други подобни), както и датата на изтичане на мандата на този орган и начинът, по който се определя;
 • (17.) Специални условия – ако например има запазени права за учредителя/ите или трети лица;
 • (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в частна полза – маркира се видът на дейността;
 • (25б.) Общ размер на първоначалните имуществени вноски – попълва се размерът на паричната сума на учредителното дарение за създаването на фондацията;
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложения“ се маркират кутийките „Приложени документи“:
 1. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
 2. Доказателства за безвъзмездно предоставено имущество;
 3. Документ за внесена държавна такса;
 4. Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител и/или юридическо лице - член на управителен орган и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (ако е приложимо);
 5. Нотариално заверен препис от завещание (ако е приложимо);
 6. Образци от подписите на лицата, които представляват фондацията;
 7. Препис от учредителния акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 8. Решение за определяне състава на органите на фондацията;
 9. Решение за определяне на представляващ/и
 10. Учредителен акт;

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

 1. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
 2. В поле "Други" се дописва „Пълномощно“.
 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А16 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява фондацията, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако регистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А16 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

Стъпка 3: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате комплекта документи за регистрация на фондацията.

Виж тук:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

Стъпка 4: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки“ регулярно проверявате „По входящ номер на заявление“ за регистрацията на фондацията. Когато бъде регистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида и ЕИК номер.

Виж тук:

Получихме Указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?

Получихме Отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?

Как се обявява действителният собственик на ЮЛНЦ?

 

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“.

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 


Заглавна снимка: Bob Dmyt / Pixabay

назад