cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се регистрира клон в Регистъра на ЮЛНЦ – необходими документи

10 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Клонът на всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – на сдружение, на фондация или на читалище - се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Клонът не е самостоятелно юридическо лице, а част от организацията-майка, и се легитимира с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на клон се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Задължителните документи, които трябва да приложите при регистрацията на клона в Регистъра на ЮЛНЦ, са описани в чл. 36 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА ЮЛНЦ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: При откриването на клона на сдружението / на фондацията / на читалището подготвяте следния задължителен комплект от документи:

 1. Протокол от Общо събрание на сдружение /Протокол от заседание на Настоятелството / Протокол от Общо събрание И Присъствен списък - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, в който се съдържат:
 • Решението за откриване на клона;
 • Решението за избор на лицето, определено за представляващ клона;
 1. Копие (препис) от Протокола с Решението за откриване на клона и Присъствения списък, в което личните данни на присъстващите (ЕГН-та, лични адреси, подписи и пр.) са заличени.
 2. Съгласие и образец от подписа (т.нар. Спесимен) на лицето, определено за представляващ клона на ЮЛНЦ – с нотариална заверка на подписа на представляващия;
 3. Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – представляващ клона;
 4. Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява клона Пълномощно (без нотариална заверка) И Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);
 5. Документ за платена държавна такса50 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 25 лв. – по електронен път с електронен подпис.

ВАЖНО! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.

Виж тук:

Кога ни трябва нотариус?

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Стъпка 2: Заявление Б2 (по образец) за вписване на обстоятелства относно клон – попълвате полетата с основната информация за клона:

 • Идентификация – попълват се ЕИК-то и наименованието на организацията-майка;
 • Допълнително заявление„няма“, освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват клона заедно (З1);
 • Вид на вписването - „Първоначално вписване“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо ЮЛНЦ (ако има двама или повече души, които представляват клона заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.
 • (51) Седалище и адрес на управление на клон – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание.
 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – САМО ако клонът има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;
 • (51а.) Наименование на клона – посочва се САМО частта от наименованието на клона, която го отличава от всички останали клонове на юридическото лице с нестопанска цел;
 • (52а.) Основна дейност по КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълването на това поле не е задължително.
 • (10а.) Представляващ клон на ЮЛНЦ – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите клона на ЮЛНЦ;     
 • (54.) Обем на представителната власт – описва се начинът, по който лицето ще управлява и представлява клона на ЮЛНЦ, както е разписано в протоколното решение на компетентния орган;
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложения“ се маркират кутийките „Приложени документи“:
 1. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
 2. Документ за внесена държавна такса;
 3. Образец от подписа на представляващия клона на юридическото лице с нестопанска цел;
 4. Решение за откриване на клона

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

 1. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
 2. В поле „Други“ се дописва „Пълномощно“.
 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление Б2 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява клона, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако регистрацията се извършва по електронен път, то Заявление Б2 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

Стъпка 3: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате комплекта документи за регистрация на сдружението.

Виж тук:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

Стъпка 4: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки“ регулярно проверявате „По входящ номер на заявление“ за регистрацията на клона. Когато бъде регистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида с ЕИК номер.

Виж тук:

Получихме Указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?

Получихме Отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?

Как се обявява действителният собственик на ЮЛНЦ?

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“.

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

назад