cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се регистрира клона на чуждестранно ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ – необходими документи

10 Април 2020

Този материал е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПОКак да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, която е посветена на регистърната реформа и наближаващия краен срок за пререгистрация на НПО (до 31.12.2020 г.) съгласно промените в ЗЮЛНЦ от 01.01.2018 г. Кампанията включва поредица от разяснителни материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелства и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Клонът на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България е вид ЮЛНЦ, което се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Клонът на чуждестранно ЮЛНЦ придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на клона на чуждестранно ЮЛНЦ се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Задължителните документи, които трябва да приложите при регистрацията на клона на чуждестранно ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ, са описани в чл. 33х от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮЛНЦ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: При учредяването на клон на чуждестранно ЮЛНЦ подготвяте следния задължителен комплект от документи:

 1. Документът*, установяващ съществуването на чуждестранното ЮЛНЦ, имената на лицата, които представляват чуждестранното ЮЛНЦ според регистъра, в който е вписано (ако има такъв регистър), и начинът на представляване (например, такъв документ може да бъде Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния орган);
 2. Протокол с Решение на чуждестранното ЮЛНЦ за откриване на клона - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола;
 3. Копие (препис) от Протокола с Решение на чуждестранното ЮЛНЦ за откриване на клона, в което личните данни (ЕГН-та, лични адреси, номерa на лични документи, подписи и пр.) са заличени;
 4. Учредителният акт или уставът на чуждестранното ЮЛНЦ, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранното юридическо лице в България;
 5. Пълномощно* за овластяване на представител на клона с нотариална заверка на подписа на представляващия чуждестранното ЮЛНЦ;
 6. Образец от подписа на лицето, което представлява клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел в България;
 7. Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – представляващ клона на чуждестранното ЮЛНЦ;
 8. Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява клона на чуждестранното ЮЛНЦПълномощно (без нотариална заверка) И Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);
 9. Документ за платена държавна такса – 50 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 25 лв. – по електронен път с електронен подпис.

* ВНИМАНИЕ! Когато документът, установяващ съществуването на чуждестранното ЮЛНЦ, или нотариално завереното пълномощно за овластяване на представител на клона се издават от публичен орган в чуждестранната държава, е необходимо тези документи да бъдат легализирани като официални документи – с поставяне или не на апостил от компетентния орган на издаващата държава, превод на български език от заклет преводач и заверяване от Министерството на външните работи.

ВАЖНО! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.

Виж тук:

Кога ни трябва нотариус?

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Стъпка 2: Заявление А18 (по образец) за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранното ЮЛНЦ – попълвате полетата с основната информация за клона на чуждестранното ЮЛНЦ:

 • Идентификация – не се попълва при първоначална регистрация;
 • Допълнително заявление„няма“, освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват клона на чуждестранното ЮЛНЦ заедно (З1);
 • Вид на вписването - „Първоначално вписване“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо клона на чуждестранното ЮЛНЦ (ако има двама или повече души, които представляват клона на чуждестранното ЮЛНЦ заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.  
 • (2.) Наименование на клона на чуждестранно ЮЛНЦ – на български език (без обозначение на вида „клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“) и на (4.) чужд език (посочва начинът, по който наименование се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително);
 • (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание;
 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – САМО ако клонът има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;
 • (6б.) Цели на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава на чуждестранното ЮЛНЦ;
 • Цели, които се осъществяват чрез клона на чуждестранното ЮЛНЦ – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава на клона на чуждестранното ЮЛНЦ;
 • (6в.) Средства за постигане на целите – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава;
 • (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейностСАМО ако има такава - преписва се дословно, както е посочен в Учредителния акт или Устава;
 • (6а.) Код КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълва се по желание.
 • (10а.) Представляващи – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите клона (например, Управител/Изпълнителен директор/Председател);     
 • (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Учредителния акт или Устава е написано „заедно и поотделно“, това трябва да изпишете в полето „по друг начин“.
 • (54.) Обем на представителна власт – описва се начинът, по който избраният представляващ (например, Управител/Изпълнителен директор/Председател) представлява клона на чуждестранното ЮЛНЦ в България - преписва се дословно, както е посочен в Учредителния акт или Устава;.
 • (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза – маркира се видът на дейността.
 • (22.) Чуждестранно ЮЛНЦ – попълва се информацията за чуждестранното юридическо лице –наименованието му, чуждестранният регистър и номерът, под който е вписан, дали е от държава-членка на ЕС или друга държава – посочва се коя, имената на представляващите чуждестранното ЮЛНЦ и начинът на представителство.
 • Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложения“ се маркират кутийките „Приложени документи“:
 1. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
 2. Документ за внесена държавна такса;
 3. Документ, удостоверяващ името на лицето, което представлява чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел според регистъра, в който е вписано (ако има такъв регистър);
 4. Документ, удостоверяващ начина на представляване на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
 5. Документ, удостоверяващ съществуването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
 6. Образец от подписа на лицето, което представляват клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
 7. Пълномощното за овластяване на управител на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел с нотариална заверка на подписа;
 8. Решение на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за откриване на клона;
 9. Препис от учредителния акт или устава на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

 1. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
 2. В поле „Други“ се дописва „Пълномощно“.
 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А18 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако регистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А18 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

Стъпка 3: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – www.brra.bg - и с електронен подпис подавате комплекта документи за регистрация на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел.

Виж тук:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

Стъпка 4: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки“ регулярно проверявате „По входящ номер на заявление“ за регистрацията на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел. Когато бъде регистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида и ЕИК номер.

Виж тук:

Получихме Указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?

Получихме Отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?

Как се обявява действителният собственик на НПО?

 

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“.

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас. Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на тел.: /02/ 981 66 17 или на моб. тел.: 0888 51 99 91.

 


Заглавна снимка: Helena Hertz / Unsplash

назад