cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се вписва новоизбран Директор на фондация в Регистъра на ЮЛНЦ?

21 Април 2020

ТМатериалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Мандатът (срокът на управление) на управителния орган на фондация, по-известен като „Директор“ или „Изпълнителен директор“, „Управител“, „Председател“ е публично достъпен и видим по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ. Възможно е управителният орган на фондацията да бъде колективен – тогава най-правилно се определя като „Изпълнителен съвет“. За целите на настоящия материал ще ползваме най-разпространения термин „Директор“ на фондацията.

За да сме напълно прилежни при управлението на нашата фондация, е много важно да следим кога изтича този мандат и преди крайния срок - да свикаме заседание на Настоятелството, което да избере новия или да преизбере досегашния Директор с нов мандат. Възможно е да се наложи неговата смяна и преди изтичане на мандата му.

Ако в Учредителният акт на фондацията не е определен конкретен срок за управление, ЗЮЛНЦ допуска мандатът на Директора на фондацията да е най-много до 5 години.

Мандатът на управителните органи на ЮЛНЦ – виж в чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

ВПИСВАНЕ НА НОВ / ПРЕИЗБРАН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ -

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: Свиквате и провеждате заседание на Настоятелството на фондацията според процедурния ред в Учредителния акт. Ако има и други точки за обсъждане в дневния ред, една от тях трябва да бъде задължително: „Избор на нов Директор“, „Преизбиране на Директора“ или „Промяна в състава на Изпълнителния съвет“.

Виж тук:

Как се свиква и провежда заседание на Настоятелство – необходими документи

Решенията на Настоятелството се записват в Протокола от заседанието.

Възможните варианти на решения на Настоятелството за промяна на Директора, съответно на Изпълнителния съвет, които задължително трябва да фигурират в Протокола, са следните:

 1. Настоятелството ОСВОБОЖДАВА досегашния Директор (посочват се неговите/нейните три имена и ЕГН) и ИЗБИРА нов Директор (посочват се неговите/нейните три имена, ЕГН и държава) с нов мандат; ИЛИ
 2. Настоятелството ПРЕИЗБИРА досегашния Директор (посочват се неговите/нейните три имена и ЕГН) с нов мандат.
 3. Настоятелството ОСВОБОЖДАВА всички досегашни членове на Изпълнителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) и ИЗБИРА новите членове на Изпълнителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) с нов мандат; ИЛИ
 4. Настоятелството ПРЕИЗБИРА всички досегашни членове на Изпълнителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) с нов мандат; ИЛИ
 5. Настоятелството ОСВОБОЖДАВА един или няколко досегашни членове на Изпълнителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), като останалите (най-малко трима членове) продължават мандата на Изпълнителния съвет; ИЛИ
 6. Настоятелството ОСВОБОЖДАВА един или няколко от досегашните членове на Изпълнителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) и ИЗБИРА един или няколко нови членове на Изпълнителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), които заедно с останалите (най-малко трима членове) довършват мандата на Изпълнителния съвет; ИЛИ
 7. Настоятелството ИЗБИРА един или няколко нови членове на Изпълнителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), които заедно с останалите довършват мандата на Изпълнителния съвет.

Стъпка 2: Попълвате Заявление А16 за вписване на обстоятелства относно фондации. Промените се заявяват за вписване в едномесечен срок от датата на заседание на Настоятелството.

В началото на заявлението се попълват идентификационните данни и данните на заявителя/ите. Видът на исканото вписване е „Промяна в обстоятелства“.

След това - попълвате САМО полетата, в които има промени, а именно:

 • (12д.) Органи на управление, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:
 • За освободения Директор – първо се попълват неговите/нейните данни (три имена, ЕГН, държава) и за да се поиска неговото/нейното „Заличаване“, се маркира с „Х“ кутийката вдясно срещу името.
 • За новоизбрания Директор - попълват се неговите/нейните данни (три имена, ЕГН, държава) и се посочва новият му/ѝ мандат;
 • За преизбрания Директор – попълва се САМО новият мандат.
 • Ако има освободени членове на Изпълнителния съвет – първо се попълват техните данни (три имена, ЕГН, държава) и за да се поиска тяхното Заличаване, се маркира с „Х“ кутийката вдясно срещу всяко име.
 • Ако има новоизбрани членове на Изпълнителния съвет - попълват се техните данните (три имена, ЕГН, държава) и се посочва новият им мандат;
 • Ако има преизбрани членове на Изпълнителния съвет – само се посочва новият им мандат.
 • (10а.) Представляващи:
 • За освободения представляващ – първо се попълват неговите/нейните данни (три имена, ЕГН, държава, длъжност) и за да се поиска неговото/нейното „Заличаване“, се маркира с „Х“ кутийката вдясно срещу името.
 • За новоизбрания представляващ – попълват се неговите/нейните данни (три имена, ЕГН, държава, длъжност).
 • Ако има преизбран представляващ – полето не се попълва.

 

Стъпка 3: Към Заявлението А16 прилагате задължителните писмени доказателства:

Стъпка 4:  Заявлението А16 се попълва и подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако Настоятелството е избрало нов Директор /представляващ/, заявител по Заявление А16 ще бъде новият Директор, а не освободеният.

 

Стъпка 5: Подавате Заявлението и комплекта документи в Регистъра на ЮЛНЦ в едномесечен срок от заседанието на Настоятелството.

Виж повече:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ.

 

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“.

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 

________________

Заглавна снимка: KOBU Agency / Unsplash

назад