cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се вписва новоизбран Управителен съвет на сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ?

21 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Мандатът (срокът на управление) на Управителния съвет (УС) на сдружение е публично достъпен и видим по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ.

За да сме напълно прилежни при управлението на нашето сдружение, е много важно да следим кога изтича този мандат и преди крайния срок - да свикаме Общото събрание, което да избере новия или да преизбере досегашния Управителен съвет с нов мандат. Понякога се налага и промяна в състава на УС преди изтичане на неговия мандат.

Ако в Устава на сдружението не е определен конкретен срок за управление, ЗЮЛНЦ допуска мандатът на УС на сдружението да е най-много до 5 години.

За мандата на Управителния съвет – виж в чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ВПИСВАНЕ НА НОВ / ПРЕИЗБРАН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: Свиквате и провеждате Общото събрание на сдружението според процедурния ред в Устава.

Ако има и други точки за обсъждане в дневния ред, една от тях трябва да бъде задължително:  „Отчетно-изборно събрание“, „Избор на нов Управителен съвет“, „Преизбиране на Управителния съвет“ или „Промяна в състава на Управителния съвет“.

Виж тук:

Как се свиква и провежда Общо събрание на сдружение – необходими документи

Решенията на Общото събрание се записват в Протокола от заседанието.

Възможните варианти на решения на ОС за промяна на Управителния съвет и/или на представляващия/ите, които задължително трябва да фигурират в Протокола, са следните:

 1. Общото събрание ОСВОБОЖДАВА всички досегашни членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) и ИЗБИРА новите членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) с нов мандат; ИЛИ
 2. Общото събрание ПРЕИЗБИРА всички досегашни членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) с нов мандат; ИЛИ
 3. Общото събрание ОСВОБОЖДАВА един или няколко досегашни членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), като останалите (най-малко трима членове) продължават мандата на Управителния съвет; ИЛИ
 4. Общото събрание ОСВОБОЖДАВА един или няколко от досегашните членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) и ИЗБИРА един или няколко нови членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), които заедно с останалите (най-малко трима членове) довършват мандата на Управителния съвет.
 5. Общото събрание ИЗБИРА един или няколко нови членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), които заедно с останалите довършват мандата на Управителния съвет.
 6. Общото събрание ОСВОБОЖДАВА досегашния Председател на УС (посочват се неговите/нейните три имена и ЕГН, а ако е представляващ на член-юридическо лице – наименованието и ЕИК номера на това ЮЛ) и ИЗБИРА нов Председател на УС (посочват се неговите/нейните три имена и ЕГН, а ако е представляващ на член-юридическо лице – наименованието и ЕИК номера на това ЮЛ), който е с мандата на УС;
 7. Общото събрание ПРЕИЗБИРА досегашния Председател на УС (посочват се неговите/нейните три имена и ЕГН, а ако е представляващ на член-юридическо лице – наименованието и ЕИК номера на това ЮЛ), който е с мандата на УС.

Стъпка 2: Попълвате Заявление А15 за вписване на обстоятелства относно сдружения.

Промените се заявяват за вписване в едномесечен срок от датата на Общото събрание.

В началото на заявлението се попълват идентификационните данни и данните на заявителя/ите. Видът на исканото вписване е „Промяна в обстоятелства“.

След това - попълвате САМО полетата, в които има промени, а именно:

 • (12д.) Органи на управление, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:
 • Ако има освободени членове на УС – първо се попълват техните данни (три имена, ЕГН, държава) и за да се поиска тяхното Заличаване, се маркира с „Х“ кутийката вдясно срещу всяко име.
 • Ако има новоизбрани членове на УС - попълват се техните данните (три имена, ЕГН, държава) и се посочва новият им мандат;
 • Ако има преизбрани членове на УС – само се посочва новият им мандат.
 • (10а.) Представляващи:
 • Само ако има освободен/и представляващ/и (Председател на УС, Заместник-председатели на УС) – първо се попълват техните данни (три имена, ЕГН, държава, длъжност) и за да се поиска тяхното Заличаване, се маркира с „Х“ кутийката вдясно срещу всяко име.
 • Само ако има новоизбран/и представляващ/и (Председател на УС, Заместник-председатели на УС) – попълват се техните данни (три имена, ЕГН, държава, длъжност).
 • Ако има преизбран/и представляващ/и (Председател на УС, Заместник-председатели на УС) – полето не се попълва.

Стъпка 3: Към Заявлението А15 прилагате задължителните писмени доказателства:

Виж тук:

Кога ни трябва нотариус?

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Стъпка 4:  Заявлението А15 се попълва и подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако ОС е избрало нов/и представляващ/и, заявител по Заявление А15 ще бъде новият представляващ/и, а не освободеният.

Стъпка 5: Подавате Заявлението и комплекта документи в Регистъра на ЮЛНЦ в едномесечен срок от Общото събрание.

Виж тук:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“.

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 

________________

Заглавна снимка: Jan Vašek / Pixabay

назад