Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се вписват промени в обстоятелства на ЮЛНЦ – необходими документи

21 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

 

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ЮЛНЦ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: Когато компетентният орган на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – Общо събрание / Управителен съвет / Настоятелство - вземе решения за промени в организацията, проверявате дали тези промени се отнасят до някое от обстоятелствата в списъка:

 1. Наименование;
 2. Цели и средствата за постигането им, предмет на допълнителната стопанска дейност;
 3. Седалище и адрес на управление;
 4. Органи, имена на членовете на управителния орган и срок на мандата;
 5. Имена и длъжности на лицата, представляващи организацията;
 6. Определяне за извършване на дейност частна в обществена полза.

Ако промените се отнасят до едно или повече от изброените обстоятелства от 1 до 6 - имате задължението да заявите тези промени в 1-месечен срок от деня на приемането им от компетентния орган в Регистъра на ЮЛНЦ.

Виж тук:

Как се вписва нов Управителен съвет на сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ?

Как се вписва нов Директор на фондация в Регистъра на ЮЛНЦ?

Списък с обстоятелствата, които се вписват, и актовете, които се обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ – виж в чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Стъпка 2: Попълвате заявлението, което се отнася до Вашето ЮЛНЦ (А15 – за сдружения / А16 – за фондации / А17 – за читалища / А18 – за клонове на чуждестранни ЮЛНЦ).

В началото на заявлението попълвате идентификационните данни и данните на заявителя/ите. В него посочвате и вида на вписването: „Промяна в обстоятелства“

След това - попълвате САМО полетата, в които има промени, например в:

 • (2.) Наименование – на български език и на (4.) чужд език:

>>  Първо се „Заличава“ старото име, после – изписва се новоизбраното име на организацията на български и на чужд език.

 • (5.) Седалище и адрес на управление, контактна информация:

>>  Първо се „Заличават“ старото седалище и адрес, после – попълват се новото седалище и адрес на управление.

 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – попълва се САМО ако организацията има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление:

>>  Първо се „Заличава“ старият адрес, после – попълва се новият адрес за кореспонденция.

 • (6б.) Цели:

>>  Изписват се всички цели, независимо колко от тях са изменени или допълнени.

 • (6в.) Средства за постигане на целите:

>>  Изписват се всички средства, независимо колко от тях са изменени или допълнени.

 • (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейност:

>>  Изписва се целият предмет на допълнителна стопанска дейност, независимо каква част от него е изменена или допълнена.

 • (10а.) Представляващи:

>>  Попълват се данните на освободения/ите представляващ/и и се заявява за „Заличаване“;

>>  Попълват се данните на новоизбрания/те представляващ/и.

 • (11.) Начин на представляване:

>>  Посочва се, първо, старият начин на представляване и се заявява за „Заличаване“, а после – посочва се новият начин на представляване.

 • (12г.) Органи:

>>  Изписват се имената, първо, на старите органи и се заявяват за „Заличаване“, а после – посочват се новите органи ИЛИ се допълват само нови органи.

 • (12д.) Органи на управление, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:

>>  Попълват се данните на освободения състав на управителния орган (членове на Управителния съвет на сдружение / Директор или Изпълнителен съвет на фондация / Управител на клон на чуждестранно ЮЛНЦ) и се заявява за „Заличаване“;

>>  Попълват се данните на новоизбраният състав на управителния орган (членове на Управителния съвет на сдружение / Директор или Изпълнителен съвет на фондация / Управител на клон на чуждестранно ЮЛНЦ) и новият мандат;

>>  В случай на преизбиран управителен орган – попълва се само новият мандат.

 • (13г.) Настоятелство на читалище, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:

>>  Попълват се данните на освободения състав на Настоятелството и се заявява за „Заличаване“;

>>  Попълват се данните на новоизбраният състав на Настоятелството и новият мандат;

>>  В случай на преизбирано Настоятелство – попълва се само новият мандат.

 • (15б.) Проверителна комисия на читалище, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:

>>  Попълват се данните на освободения състав на Проверителната комисия и се заявява за „Заличаване“;

>>  Попълват се данните на новоизбраният състав на Проверителната комисия и новият мандат;

>>  В случай на преизбирана Проверителната комисия попълва се само новият мандат.

 • (17.) Специални условия:

>>  Първо се заявяват за „Заличаване“ старите специални условия, после – попълват се новите.

 • (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза:

>>  Първо се заявява за „Заличаване“ полето „17г. Определено за извършване на дейност в частна полза“, после – маркира се новото поле „17а. Определено за извършване на дейност в обществена полза“.

ВАЖНО! Заличаването на дадено обстоятелство става, като срещу всяко съответно поле (в дясно на бланката на заявлението) маркирате с „Х“ кутийката „Заличи“.

Стъпка 3: Към заявлението за промени прилагате писмените доказателства, които се изискват при приемането на конкретната промяна.

ВНИМАНИЕ! При подаване на заявление за вписване на промени в обстоятелства се заплаща държавна такса по сметката на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Платежното нареждане се прилага към Заявлението за променя в обстоятелства:

 • При вписване на промени в обстоятелства - 30 лв. при подаване на документи на гише, съответно – 15 лв. по електронен път, с електронен подпис;

Виж тук:

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Стъпка 4Заявлението за промени се попълва и подписва от заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако едно от променените обстоятелства е избирането на нов представляващ, то настоящото Заявление за вписване на промени в обстоятелства ще се подаде от новоизбрания представляващ.

Стъпка 5: Подавате Заявлението за вписване на промени и комплекта приложения в Регистъра на ЮЛНЦ в едномесечен срок от приемането на промените.

Виж тук:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ.

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 

________________

Заглавна снимка: Gerd Altmann / Pixabay

назад