cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се вписват промени заедно с пререгистрация на НПО?

9 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или клонове на чуждестранно ЮЛНЦ – независимо дали са в частна или в обществена полза, трябва да се пререгистрират до 31 декември 2022 г.*, за да продължат съществуването си.

* Крайният срок за пререгистрация е актуализиран съгласно промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г.

След като вече сте научили Как се пререгистрира сдружение и фондация – стъпка по стъпка и Как се пререгистрира читалище и клон на чуждестранно ЮЛНЦ – стъпка по стъпка, може да разберете и как може да заявите вписването на промени заедно с искането за пререгистрация на организацията. 

 

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ ЗАЕДНО С ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Стъпка 1: Ако преди заявяването на пререгистрацията компетентният орган е приел решения за промени в организацията, проверявате дали тези промени се отнасят до някое от обстоятелствата или документите в списъка:

 1. Наименование;
 2. Цели и средствата за постигането им, предмет на допълнителната стопанска дейност;
 3. Седалище и адрес на управление;
 4. Органи, имена на членовете на управителния орган и срок на мандата;
 5. Имена и длъжности на лицата, представляващи организацията;
 6. Определяне за извършване на дейност частна в обществена полза;
 7. Устав или Учредителен акт.

ВАЖНО! Ако промените се отнасят до едно или повече от изброените обстоятелства и документи от 1 до 7 - имате задължението да заявите тези промени в 1-месечен срок от деня на приемането им от компетентния орган в Регистъра на ЮЛНЦ.

Списък с обстоятелствата, които се вписват, и актовете, които се обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ – виж в чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Стъпка 2: Попълвате заявлението, което се отнася до Вашето ЮЛНЦ (А15 – за сдружения / А16 – за фондации / А17 – за читалища / А18 – за клонове на чуждестранни ЮЛНЦ).

В началото на заявлението попълвате идентификационните данни и данните на заявителя/ите. В него посочвате и вида на вписването „Промяна в обстоятелства“

След това - попълвате САМО полетата, в които има промени.

Например, при промени в:

 • (2.) Наименование – на български език и на (4.) чужд език:

>> Първо се „Заличава“ (с отбелязване на квадратчето най-вдясно на съответния ред) старото име, после – попълва се новоизбраното име на организацията на български и на чужд език;

 • (5.) Седалище и адрес на управление, контактна информация:

>> Първо се „Заличават“ старото седалище и адрес, после – попълват се новото седалище и адрес на управление;

 • (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – попълва се САМО ако организацията има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление:

>> Първо се „Заличава“ старият адрес, после – попълва се новият адрес за кореспонденция;

 • (6б.) Цели:

>> Попълват се всички цели, независимо колко от тях са изменени или допълнени;

 • (6в.) Средства за постигане на целите:

>> Попълват се всички средства, независимо колко от тях са изменени или допълнени;

 • (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейност:

>> Попълва се целият предмет на допълнителна стопанска дейност, независимо каква част от него е изменена или допълнена;

 • (10а.) Представляващи:

>> Попълват се данните на освободения/ите представляващ/и и се заявява за „Заличаване“;

>> Попълват се данните на новоизбрания/те представляващ/и;

 • (11.) Начин на представляване:

>> Посочва се, първо, старият начин на представляване и се заявява за „Заличаване“, а после – посочва се новият начин на представляване;

 • (12г.) Органи:

>> Изписват се имената, първо, на старите органи, и се заявяват за „Заличаване“, а после – посочват се новите органи ИЛИ само се допълват нови органи;

 • (12д.) Органи на управление, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:

>> Попълват се данните на освободения състав на управителния орган (членове на Управителния съвет на сдружение / Директор или Изпълнителен съвет на фондация / Управител на клон на чуждестранно ЮЛНЦ) и се заявява за „Заличаване“;

>> Попълват се данните на новоизбрания състав на управителния орган (членове на Управителния съвет на сдружение / Директор или Изпълнителен съвет на фондация / Управител на клон на чуждестранно ЮЛНЦ) и новият мандат;

>> В случай на преизбиран управителен орган – попълва се само новият мандат;

 • (17.) Специални условия:

>> Първо се заявяват за „Заличаване“ старите специални условия, после – попълват се новите;

 • (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза:

>> Първо се заявява за „Заличаване“ полето „17г. Определено за извършване на дейност в частна полза“, после – маркира се новото поле „17а. Определено за извършване на дейност в обществена полза“.

ВНИМАНИЕ! Заличаването на дадено обстоятелство става, като срещу всяко съответно поле (вдясно на бланката на заявлението) маркирате с „Х“ кутийката „Заличи“.

Пример 1: Преди пререгистрацията на фондация „Х“ на 1 март 2020 Настоятелството е освободило стария си Директор и е избрало нов Директор на фондацията с нов 5-годишен мандат. Заявление А16, с което се иска пререгистрация на Фондацията, следва да се подпише и подаде от стария Директор, като представляващ организацията според последно вписаните в съда обстоятелства. Старият Директор може да упълномощи с изрично пълномощно (без нотариална заверка) новоизбраният Директор или друго лице, което да подаде заявлението за пререгистрация. В този случай на упълномощаване на друго лице, е необходимо старият Директор да е заверил актуалния Учредителен акт (с подпис и Вярно с оригинала), а самото заявление – пред нотариус.

При подаване на заявлението за пререгистрация се прилага и допълнително Заявление А16, с което ще се поиска и промяна в обстоятелството за новоизбрания представляващ. В поле „10а. Представляващи“ ще се изпишат трите имена, ЕГН, длъжността и държавата на освободения Директор и срещу него - ще се маркира кутийката „Заличи“. В същото поле „10а. Представляващи“ ще се добавят трите имена, ЕГН, длъжността и държавата на новоизбрания Директор. След това, в поле „12д. Органи на управление, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът“ ще се изпишат отново трите имена, ЕГН и държавата на освободения Директор и срещу него - ще се маркира кутийката „Заличи“.  И под него – ще се добавят отново трите имена, ЕГН и държавата на новоизбрания Директор и неговият нов мандат до 1 март 2025.

Това допълнително заявление следва да се попълни и подпише от новоизбрания директор в качеството му на заявител.

Пример 2: Преди пререгистрацията Общото събрание на сдружението е добавило към 5-те си основни цели 3 нови цели и за първи път е приело предмет на допълнителна стопанска дейност. Промените са били отразени в Устава. В допълнителното Заявление А16, в поле „6б. Цели“ ще се разпишат наведнъж всички 8 цели на сдружението, без да се заличава нищо, а в поле „6г. Предмет на допълнителна стопанска дейност“ за първи път ще се разпише предметът на допълнителната стопанска дейност на сдружението.

Стъпка 3: Към заявлението за промени прилагате писмените доказателства, които се изискват при приемането на конкретната промяна.

Виж тук:

Документите, които се изискват при заявяването на промени в обстоятелства (предстои да се публикува)

Документи, които се изискват при заявяването на промени в актове (предстои да се публикува)

ВНИМАНИЕ! При подаване на заявление за вписване на промени или обявяване на променени актове се заплаща държавна такса по сметката на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Платежното нареждане се прилага към допълнителното Заявление за промени:

 • При вписване на промени в обстоятелства - 30 лв. при подаване на документи на гише, съответно – 15 лв. с електронен подпис;
 • При обявяване на променен Устав/Учредителен акт - 40 лв. при подаване на документи на гише, съответно – 20 лв. с електронен подпис.

Стъпка 4:  Заявлението за промени се попълва и подписва от заявителя. Заедно с приложенията Заявление за промени се добавя към основното Заявление за пререгистрация.

ВНИМАНИЕ! Ако едно от променените обстоятелства е избирането на нов представляващ, то основното заявление за пререгистрация ще се подпише и подаде от стария представляващ (който е последно вписан в съда), а допълнителното заявление за промени – от новоизбрания представляващ.

 

Повече информация ще намерите в публикацията „Пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Въпроси и отговори“.

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 


Заглавна снимка: Jake Hills / Unsplash

назад