Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се заличава ЮЛНЦ? – стъпка по стъпка

21 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

След като сте предприели действия за прекратяване на организацията Ви и е изтекъл срокът за ликвидация (не по-малко от 6 месеца от датата на обявяване на поканата до кредиторите) е време да преминете към следващия етап – нейното заличаване от Регистъра на ЮЛНЦ.

Задължителните документи, които трябва да приложите при заличаването на организацията са описани в Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ:

Виж тук:

Как се прекратява и ликвидира ЮЛНЦ – стъпка по стъпка 

 

ВТОРИ ЕТАП: ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Стъпка 1: Свиквате на заседание върховния орган на организацията (Общо събрание на сдружение/читалище, Настоятелство на фондация), следвайки процедурния ред и сроковете във вашия Устройствен документ (Устав на сдружение/читалище, учредителен акт на фондация). На заседанието трябва да вземете решения най-малко по следните въпроси:

 1. Приемане на краен ликвидационен счетоводен баланс към датата на приключване на ликвидацията на организацията, пояснителния доклад към баланса и годишния отчет на ликвидатора.
 2. Вземане на решение за освобождаване на ликвидатора от длъжност и от отговорност за дейността му.
 3. Вземане на решение за разпределение на останалото след ликвидацията имущество на организацията (само когато е в общественополезна дейност има изискване останалото имущество да бъде разпределено към ЮЛНЦ със сходен предмет на дейност).
 • Ако след ликвидацията не е останало имущество за разпределяне – Решение, с което се приема, че няма останало имущество на организацията, което да бъде разпределено, и не разпределя такова.
 1. Вземане на решение за заличаване на организацията от Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Виж тук:

Как се свиква и провежда Общо събрание на сдружение – необходими документи

Как се свиква и провежда заседание на Настоятелството на фондация – необходими документи

 

Стъпка 2: При заличаване на организацията подготвяте следния задължителен комплект от документи:

 • Протокол от заседанието на върховния орган с Решения за:

- Приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора;

- Освобождаване на ликвидатор от отговорност;

- Разпределение на имуществото на организацията (когато е в обществена полза);

 • Краен ликвидационен счетоводен баланс към датата на приключване на ликвидацията на организацията;
 • Пояснителният доклад към баланса;
 • Годишният отчет на ликвидатора;
 • Доказателства, че прехвърлянето на останалото след ликвидация имущество на организацията (ако е в обществена полза) е осъществено;
 • Декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон;
 • Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
 • Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – законен представляващ или адвокат с изрично пълномощно;
 • Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява фондацията -  Пълномощно (без нотариална заверка) И Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);
 • Документ за платена държавна такса по Заявление А15 / А16 / А18 за вписване на обстоятелства30 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 15 лв. – по електронен път с електронен подпис (не се отнася за читалищата)

ВАЖНО! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.

Виж тук:

Кога ни трябва нотариус?

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Стъпка 4: Попълвате задължителните полета в съответното Заявление А15 / Заявление А16 / Заявление А17 / Заявление А18 (по образец) за вписване на обстоятелства: 

 • Идентификация – ЕИК и наименование на организацията;
 • Допълнително заявление – „няма“, освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват фондацията заедно (З1);
 • Вид на вписването – „Първоначално вписване“;
 • (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо организацията (ако има двама или повече души, които представляват организацията заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.
 • (27.) Заличаване на ЮЛНЦмаркирате кутийката със знака „Х;    
 •  Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.
 • Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.
 • В полето „Приложения се маркирате кутийките „Приложени документи“:

х Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

х Документ за внесена държавна такса;

х Баланс към датата на приключване на ликвидацията;

х Декларация от ликвидатора за обстоятелства по чл. 273 от ТЗ;

х Препис (копие) от решенията за промени в обстоятелства, подлежащи на вписване, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;

х Пояснителен доклад към баланса;

х Протокол за приемане на баланса;

х Протокол за приемане на пояснителен доклад към баланса;

х Протокол за приемане на годишния отчет от ликвидатора;

х Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност;

х Решение за прехвърляне на имуществото на фондация с общественополезна дейност, останало след приключване на ликвидацията и доказателства, че прехвърлянето е осъществено;

х Решение за промени в обстоятелства, подлежащи на вписване

х Решение за разпределение на имуществото

х Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

х Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;

х В поле „Други“ се дописва „Пълномощно“.

 • Накрая заявлението се подписва от заявителя.

 

ВНИМАНИЕ! Ако заявлението се подават на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява организацията, но има писмено пълномощно за това, то заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

ВНИМАНИЕ! Ако заличаването се извършва по електронен път, то заявлението може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ - или на адвоката с изричното пълномощно.

 

Стъпка 5: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – portal.registryagency.bg/commercial-register - и с електронен подпис подавате комплекта документи за заличаване на организацията.

Виж тук:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

 

Стъпка 6Регулярно проверявате в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ от секция „Справки“ по партидата на Вашата организация.

Ако сте представили всички необходими документи и сте попълнили правилно заявленията, в рамките на до 3 работни дни след подаване на документите следва заличаването да бъде вписано по партидата на организацията, съответно – цялата информация за нея да бъде изтрита.

Виж тук:

Получихме Указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?

Получихме Отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?

 

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 

________________

Заглавна снимка: Aleksandar Cvetanović / Pixabay

назад