Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

3 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

 

Таксите, които се плащат при подаване на заявления в Регистъра на ЮЛНЦ, са утвърдени в Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията - Раздел II "а" - Такси, събирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ВНИМАНИЕ! Читалищата са освободени от заплащане на държавни такси за вписвания на обстоятелства и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ. 

 

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ

По заявление за:

Държавна такса:

Първоначална регистрация на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

50 лв. /на гише/ или 

25 лв. /по електронен път/

Вписване на промени  на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

30 лв. /на гише/ или 

15 лв. /по електронен път/

Обявяване на документи (годишни финансови отчети, годишни доклади за дейността, актуални устави и учредителни документи) на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

40 лв. /на гише/ или 

20 лв. /по електронен път/

Запазване на наименование

40 лв. /на гише/ или 

20 лв. /по електронен път/

Издаване на удостоверения или на заверено копие на документ, както и за извършване на писмена справка

5 лв. за първа страница и по 2 лв. - за всяка следваща

Предоставяне на оригинални електронни документи

2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща

 

БАНКОВА СМЕТКА НА РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ

Банковата сметка на Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ е посочена в сайта - portal.registryagency.bg/commercial-register.

Към август 2020 г. сметката, по която се извършват плащания за заявления на ЮЛНЦ, е:

Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

Банка: ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

IBAN: BG36 CREX 9260 3114 5494 01

BIC код: CREXBGSF

 

КАК ДА ПЛАТИМ ДЪРЖАВНАТА ТАКСА КЪМ РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ?

Плащането на държавната такса може да се извърши по 3 начина:

1. На ПОС терминал на гише в Регистъра на ЮЛНЦ (прилага се полученото нареждане);

2. В банка (прилага се полученото банковото платежно нареждане);

3. Чрез електронно банкиране (прилага се издаденото електронно платежно нареждане);

При извършване на плащането следва да се посочат:

1. Получателят - Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

2. Задълженото лице – името и ЕИК номера на организацията или имената на учредителя.

3. Основанието – първоначална регистрация, вписване на промени, ликвидация и прочие.

4. Сумата на държавната такса – в зависимост от вида на регистърната процедура

В доказателство на извършеното плащане се получава платежно нареждане, което задължително се добавя като приложение към съответното заявление (ако се предвижда плащане по него).

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

назад