Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

ЮЛНЦ и ЗМИП

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА спрямо ЮЛНЦ

9 Май 2022

В настоящият материал представяме някои ключови положения, които всяко ЮЛНЦ трябва да знае КАТО КЛИЕНТИ НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЗМИП

 

Задължените лица по ЗМИП (банки, други финансови институции, застрахователни дружества, пощенски оператори и др.) имат задължение да правят комплексна проверка периодично на своите клиенти и партньори, с които работят.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ при комплексната проверка

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА е процес по събиране, обработване и анализ на информацията

Комплексната проверка на клиентите включва:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;

2. идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по чл. 4 да приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;

3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в закона случаи;

4. изясняване на произхода на средствата в предвидените в закона случаи;

5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколко те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 - 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

Тя се прави в случаите, когато:

 • установяване на делови взаимоотношения, вкл. откриване на сметка
 • случайни операции над 15 000 евро или над5000 евро в брой.

 

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

Какво включва проверката:

 1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
 2. идентифициране на действителния собственик;
 3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, в предвидените в закона случаи;
 4. изясняване на произхода на средствата в предвидените в закона случаи;
 5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

Разширена комплексна проверка:

Спрямо видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации

Идентификация: справка от регистъра

 1. наименованието;
 2. правноорганизационната форма;
 3. седалището;
 4. адреса на управление;
 5. адреса за кореспонденция;
 6. актуалния предмет на дейност и целта и характера на деловитевзаимоотношения или на случайната операция, или сделка;
 7. срока на съществуване;
 8. контролните органи, органите на управление и представителство;
 9. вида и състава на колективния орган на управление;
 10. основното място на търговска дейност.

Данни за представляващия и действителния собственик - ЛК и копие от нея.

 

Проверка на идентификацията - различни начини като:

1. изискване на други документи от ЮЛНЦ

2. повторно предоставяне на документи, събрани в хода на идентификацията

 

В някои случаи:

Декларация за произход на средствата

Допълнителна информация за целта и характера на взаимоотношенията

Какви документи могат да изискват от нас в общия случай:

 1. Декларация за действителния собственик
 2. Декларация дали действителният собственик е видна политическа личност/свързаност с такава
 3. Предоставяне на копие на личните карти на законните представители
 4. Копие на актуалния устав – проверка.

При изясняване на произхода на средства според чл. 66 от ЗМИП произходът на средствата се изяснява чрез прилагане на поне два от следните способи:

1. събиране на информация от клиента за основната му дейност, включително за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани в рамките на тези взаимоотношения, чрез попълване на въпросник или по друг подходящ начин;

2. събиране на друга информация от официални независими източници - данни от публично достъпни регистри и бази от данни и други;

3. използване на информация, събирана във връзка с изпълнението на изискванията на този или други закони и подзаконови нормативни актове, включително Валутния закон, която да показва ясен произход на средствата;

4. използване на информация, обменяна в рамките на групата, която да показва ясен произход на средствата, когато е приложимо;

5. проследяване на паричните потоци в рамките на установените делови взаимоотношения с клиента, при което да е виден ясен произход на средствата, когато е приложимо.

При невъзможност за изясняване на произхода на средствата след изчерпване на способите по предходните точки, както и в случаите, при които прилагането на поне два от способите тях е довело до противоречива информация, изясняването на произхода на средствата се извършва чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник. Изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник и при извършване на случайна сделка или операция, когато прилагането на два от способите по предходните точки е невъзможно. Формата и редът за подаване на декларацията се определят с правилника за прилагане на закона.

Възможни нежелани последици са отказ да се открие банкова сметка или да се стигне до блокиране. Според нас като последица е неспазване стандартите на FATF и закона. Важно е задължените лица да направят проверката, като съберат данни, без това да води до затрудняващи дейността на НПО последици. При подобни казуси, можете или да подадете жалба към банката, или да се свържете с БЦНП за повече информация и консултация.


Тази статия е част от информационната кампания „ЮЛНЦ и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ на Български център и нестопанско право и НПО Портала, с участието на САД-ФР на ДАНС. Кампанията е подкрепена от Фондация „Америка за България“.


 

Към дургите части от поредицата:

>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ четвърта част: Собствена оценка на риска и Вътрешни правила

>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ трета част: Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и операции или клиенти

>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ втора част: Определяне и вписване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ


>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ първа част: Общи задължения на всички ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

 

назад